تعبیر گل رز در خواب

تعبیر رز قرمز زرد سفید برای خانم مجرد خانم متاهل برای خانم باردار هدیه گل رز دسته گل رز برای دختر برای ابن سیرین

تعبیر گل رز در خواب

 1. و هر کس در وقت خود گل سرخی را بر درخت ببیند، حکایت از وقوع فرزند دارد، و گل سرخ در زمانی که فصلش نباشد، بیانگر مصیبتی است از جانب پسرش.
 2. و هر کس در باغش یا در خانه اش ریحانی ببیند، از ذکر بهره ای می برد
 3. و هر که در خانه خود و درختی در صنف خود ببیند، دلالت بر ازدواج او با دختر دارد
 4. چیدن گل رز لذتی است و هر که ببیند از درخت گل رز چیده است حکایت از اندوه و گریه دارد.
 5. و هر کس از گلی چیزی ببیند که نامش را نمی داند و نداند آن چیست، به دو صورت تعبیر می شود، یا با دیدن افراد مختلف که آن را می پوشند، نمی داند، یا چیزی بافته شده که در آن رنگ های بسیار است. .
 6. و گفته شد که خواب گلهای خوشبو به طور کلی، خواه زرد باشد یا غیر آن، تعبیر به حمد نیکو می شود، مخصوصاً برای بوینده.
 7. و اگر بو نداشته باشد ممکن است برای بیننده نگرانی یا چیزی باشد که دوام نداشته باشد و اندکی باقی بماند.
 8. و گفته شد که خواب تک گل اگر خوب باشد و مفرد باشد در عالم او تعبیر می شود.
 9. و هر کس در سر خود گل سرخ یا ریحان ببیند، با زنی ازدواج می کند، اما به سرعت تفرقه بین آنها فرو می ریزد.
 10. اگر زنی او را ببیند، برای او شوهری است با این صفات
 11. و هر کس پاسخی بر درخت ببیند، نشانگر شادی پسرش است
 12. و هر کس ببیند که ریحانه را بر می دارد، از مردی اصیل جدا می شود
 13. و هر کس در خواب ببیند گل نرگس به مشام می رسد خیر و نیکی می گسترد و اگر نرگس بزرگی در زمین ببیند بیانگر زیاد شدن خانواده اوست.
 14. جابر مغربی می گوید: «هر کس ببیند که در وقت و وقت خود گلی از درخت می خورد، آن را به قول نیکو از کسانی که آن درخت در اصل به آنها نسبت داده شده، تفسیر می کنند، چنان که در باب درختان آمده است. و چه بسا منفعتی از آن کسی بود که به او نسبت داده می شد.»
 15. و بعضى از مفسران گفتند: «هر کس نرگسى را ببیند که رشد مى‏کند در حالى که از حسن خلق و بزرگداشت آفریدگارش در شگفت است، بر آنچه از امینان نقل شده، آمرزش مى‏گوید».
 16. می گفتند هر که نرگس را در ظرفی دید، تعبیر آن را زن زیبا یا کنیز صاحب آن می کند و زن شوهری دارد که برای او دوام نمی آورد و اگر شوهری بر او مرده باشد. وکالت یا طلاقش داد و گفته شد که رؤیت نرگس از نظر حکم به هر جهت لذت است.
 17. و هر کس در خواب ببیند که از آن گلها بویی می دهد، از کسانی که آن درخت را به او نسبت داده اند حمد و ثنای او را تعبیر می کند.
 18. می گفتند خواب گلهایی که روی زمین می رویند زیاد است و تعبیر می شود.
 19. و بعضى گفتند اگر در زمان خود بود و بعضى گفتند كه خواب آن ملامت نبود و بعضى آنچه را مطرح كرد شرح دادند.
 20. ابوسعید واعظ می گوید: روزی زنی به گذرگاه الاهوانی آمد و به او گفت: دیدم شوهرم نرگس به من داد و آسا به من داد، گفت تو را طلاق می دهد و چنگ می زند. مضرات تو را نشنیده ای که شاعر می گوید: نرگس عهد ندارد… اما عهد با مرت است؟
 21. امّا گل زبان در آن فرق می کند، بعضی گفتند پول است و بعضی گفتند پول آبرومند دوام ندارد و بعضی گفتند نیت بدی است.
 22. و اما گل خشخاش پول خوشایند است و بیننده ممکن است به سعادت و لذت رسیده باشد.
 23. و اما گل حرمسرا به حمد و ثنای نیکو تعبیر شده است، مخصوصاً برای کسی که آن را خورده است
 24. و هر كه ديد كه پژمرده شد، پس آن زوال دنياست
 25. و هر که گل درختان را در وقت خود ببیند، خیر و سود و برآورده شدن حاجت است
 26. هر کس در خواب ببیند که نرگس را به یکی از خویشاوندان خود بخشیده است، بیانگر زنده ماندن اوست

تعبیر گل سرخ در خواب ابن سیرین

گل یا گل رز در خواب نماد فرزند یا پول شریف است. برای برخی از مفسران، دیدن گل در خواب ممکن است نشان دهنده رها شدن یک زن از موقعیت خود، مرگ فرزند، ناقص بودن یک معامله تجاری یا پایان فضای شادی به دلیل ماهیت زودگذر گل رز باشد.

برای دیگران، دیدن گیاهان معطر – خواه تعداد کمی یا زیاد – نشانه واضحی از اضطراب و ترس است که بر روی بیننده سایه افکنده است. به گفته آنها، گلها حالت گریه را تجسم می کنند، به جز آنهایی که بیننده خواب در محل خود بدون لمس آنها می بیند.

اگر انسان سر خود را تاج گل ببیند، به این معناست که با زنی ازدواج می کند، اما به زودی از او جدا می شود. و اگر خواب بیننده در خواب از جوانی گل دریافت کند، به این معنی است که دشمن از وعده خود می شکند. اگر خواب بیننده همه جا گل و گل رز ببیند، به این معنی است که به زودی خوشبختی ابدی خواهد داشت. اگر بیننده خواب خود را در حال چیدن گل رز ببیند، به این معنی است که خوشحال می شود، اما اگر ببیند که آن را می چیند، به این معنی است که مشکلات از هر طرف او را احاطه می کند. اگر شخصی در خواب گل رز سفید ببیند، به این معنی است که زنی پاکیزه را می بوسد که با او احساسات تبادل نظر می کند، در حالی که خواب رز زرد او نشان دهنده سلامت ضعیف همسرش است. اگر زنی در خواب گل رز قرمز ببیند، به این معنی است که او زنان را دوست دارد و آنها را به مردان ترجیح می دهد.

تعبیر گل رز در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا