تعبیر آرامش در خواب

معنی مصافحه شخص برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل یا مجرد، خواه از احوالپرسی به شوهر عزیز، نامزد، خواهر، مادر خودداری کند. پدربزرگ مرده با من مصافحه کن سلام بر شخص معلوم یا ناشناس و بیشتر از ابن سیرین

تعبیر آرامش در خواب

 1. مصافحه و صلح در خواب بیانگر دوستی و احترام بین دو طرف است و ممکن است نشانه شراکت زن و مرد باشد.
 2. هر کس در خواب ببیند به پیرمردی که می شناسد سلام می کند، با زن زیبایی ازدواج می کند
 3. و انواع میوه ها را به دست می آورد، چنان که خداوند متعال می فرماید: «لَهُمْ یُوْتَهُمْ وَ یُهُمْ مِنْ یَعْتُونَ». سلام سخنی از پروردگار مهربان است
 4. اگر جوانی که او را نمی شناسد سلام کند از شر دشمنان در امان است
 5. اگر ببیند که به پیرمردی که می شناسد سلام کرد، به خاطر فرموده خداوند متعال: میوه ای دارند و آنچه را که ادعا می کنند دارند، با زن زیبایی ازدواج می کند و انواع میوه ها را به دست می آورد. سلام، سخنی از جانب پروردگار مهربان است.» اگر جوانی به او سلام کرد که نداند، از شر دشمنان در امان است.

آرامش و دست دادن در یک رویا

 1. نشانه های زیادی در رابطه با دیدن دست دادن یک دختر مجرد یا یک زن مجرد در خواب وجود دارد، مصافحه یک زن مجرد با زنی شبیه او، خبر از روزهای آتی پر از شادی و لذت می دهد.
 2. دست دادن زن مجرد با مردی در خواب، بیانگر تحولی در زندگی و ورود او به مرحله جدیدی است، دانشمندان این خواب را اغلب به کسب شغل یا ازدواج تعبیر می کنند و مفسران ذکر کرده اند که دیدن زنی مجرد در خواب سلام و احوالپرسی به مردی متاهل، بیانگر تمایل او به معاشرت با مردی با همین صفات و امتیازات است.
 3. سلام و احوالپرسی حاکم، پادشاه یا رئیس جمهور کشور، به زودی از برآورده شدن آرزوی او خبر می دهد و سلام و احوالپرسی و دست دادن او با پلیس، موفقیت و موفقیت است.
 4. مصافحه او با مرده حکایت از حسن اخلاق و پاکدامنی او دارد* و مصافحه او با کسی که نمی شناسد حکایت از سفر یا حرکت دارد و مصافحه با شخص معروف نشان دهنده مقام بلند او و مصافحه با شیخ است. یا روحانی دلالت بر تقوا دارد و سلام کردن به پیرزنی پیش بینی وخامت اوضاع است.
 5. سلام و احوالپرسی یا دست دادن مجرد به فروشنده یا بقال بیانگر رابطه و دوستی جدید است و احوالپرسی با پسر همسایه در خواب بیانگر وارد شدن به رابطه عاشقانه و دیدن صلح و مصافحه با معشوق خبر از ازدواج می دهد.

آرامش و دست دادن با رویای یک زن متاهل

 1. سلام زن بر شوهر در خواب، حاکی از ثبات و آرامش زندگی اوست، و سلام زن شوهردار بر پدر، بیانگر موفقیت در زندگی خانوادگی اوست، و درود او بر مادر، رزق و روزی فراوان و خیر است. درود بر برادر یا خواهرش خبر از بارداری می دهد.
 2. سلام زن متاهل به یکی از فرزندانش حکایت از موفقیت و امنیت دارد و مصافحه او با همسایه حاکی از این است که به زودی خانه جدیدی می خرد و سلام میت بیانگر خبر خوش و سلام او به کسی است که شما انجام می دهید. نمی دانم نشان دهنده سفر یا تغییر محل سکونت است.
 3. سلام زن متاهل به حاکم یا رئیس جمهور بیانگر تحقق آرزوهایش است، در حالی که مصافحه او با قاضی طلاق او را نشان می دهد و سلام او به دکتر نیز خبر از حاملگی می دهد، در حالی که سلام بر شخص بیمار نوید دهنده بهبودی است و درود خدا بر او باد. شیخ یا امام صلاح برای او و شوهرش شرط است.

صلح و مصافحه با رویای یک زن باردار

دیدن زن حامله به گونه ای که در خواب با کسی سلام و احوالپرسی می کند یا با کسی دست می دهد، به طور کلی نشانه ایمن بودن حاملگی است و دیدن زن حامله در خواب که به مردی سلام می کند که قول می دهد دختر به دنیا بیاورد. و برعکس با دیدن زن حامله با او دست می دهد و به زنی سلام می کند

تعبیر امتناع از صلح در خواب

دیدن شخصی در خواب به گونه ای که گویی از سلام و احوالپرسی امتناع می ورزد و یا شخصی از سلام و احوالپرسی خودداری می کند، تعبیری دارد و آن هم رفتن خواب بیننده در وضعیت روانی بسیار بد و احساس تنهایی، بیگانگی، حاشیه نشینی و عدم علاقه اوست. ، یا اینکه دوران سختی را در زندگی خود پشت سر بگذارد که خدای ناکرده پر از سختی ها و گرفتاری ها یا خبرهای بد باشد.

تعبیر آرامش با بوسیدن در خواب

صلح بین مردم غالباً با بوسیدن و در آغوش گرفتن همراه است، به ویژه اگر صلح بین دو شخص شناخته شده مانند دوستان و اقوام باشد، بنابراین دیدن مصافحه و به دنبال آن بوسه در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب، منفعتی نزدیک خواهد داشت. به این شخص

به دنبال آرامش، بوسه بر پیشانی، به معنای ازدواج برای مجردان است و آرامش با بوسیدن گونه، تسکین، پایان نگرانی و حل مشکلات است.

تعبیر صلح با دست راست و چپ در خواب

صلح و مصافحه با دست راست بهتر از سلام و احوالپرسی با دست چپ است، زیرا دست راست مژده کامیابی، خیر و رزق است، در حالی که دست چپ بیانگر ضرر و زیان و شکست یا حسادت و حسادت دیگران از شماست.

تعبیر خواب دست دادن با میلر

اگر دختری در خواب ببیند که با حاکم برجسته ای دست می دهد، پیشگویی می کند که غریبه ها او را با لذت و تبعیض احاطه خواهند کرد. اگر از این فرصت استفاده کنید، در بین دوستان بسیار محبوب خواهید شد. اگر متوجه شود که برای دست دادن باید خود را بلند کند، رقابت و مخالفت پیدا می کند. اگر دستکش بپوشد بر این موانع غلبه خواهد کرد. اگر با کسانی که پایین تر از خود هستند دست بدهید، این نشان می دهد که به دلیل مهربانی و عشق به انجام کارهای خوب مورد محبت و احترام قرار خواهید گرفت. اگر فکر می کردید که دستان شما یا دستان آنها آلوده است، در میان کسانی که در ظاهر دوستان شما هستند، دشمنانی را کشف خواهید کرد. اگر دختری در خواب ببیند که با پیرمردی فلج دست می دهد، پیشگویی می کند که در جایی که به دنبال تفریح ​​و سرگرمی بوده، مشکل پیدا می کند.

تعبیر دست دادن در خواب

دیدن مصافحه در خواب، گواه نیکی و صمیمیت زیاد آن دو است. دیدن مصافحه در خواب، علامت شراکت زن و مرد است. همچنین دیدن دست دادن زن مجرد با مردی در خواب بیانگر ورود او به مرحله جدیدی از زندگی است. دست دادن با یک فرد مجرد برای یک فرد متاهل در خواب، دلیلی بر تمایل او به ازدواج با مردی با همین خصوصیات است. دست دادن دختری با پدر یا مادرش در خواب، گواه نامزدی زودرس اوست. دست دادن دختر با پادشاه یا رئیس جمهور در خواب، گواه برآورده شدن آرزوهای او در آینده نزدیک است. دست دادن یک دختر با رئیسش در محل کار نیز نشان دهنده ترفیعات آینده اوست. دختری که در خواب مادرش را در حال دست دادن با پزشک می بیند، دلیل بر نگرانی و بیماری است. دست دادن زن متاهل با شوهرش در خواب، دلیل بر اطاعت و تسلیم او در برابر او در همه امور زندگی است. دست دادن زن متاهل با پدرش در خواب، گواه بهبود روابط زناشویی و موفقیت او در زندگی خانوادگی است. دست دادن همسر با مادرش در خواب، نشانه ثروت فراوان است. دیدن دست دادن زن باردار با کسی در خواب، دلیل بر ایمنی و زایمان آسان و ساده است. دست دادن با زن باردار در خواب، دلیلی بر تولد یک مرد در آینده نزدیک است. دست دادن با مرد باردار در خواب، دلیل بر تولد زن است. امتناع زن از فشار دادن او در خواب، دلیلی بر ناراحتی و بحران های روانی است که او از آن رنج می برد.

و اما تعبیر دیدن مصافحه در خواب؟

مصافحه در خواب بیانگر نیکی و دوستی بین کسانی است که دست می دهند

دیدن دست دادن در خواب ممکن است نشان دهنده شراکت زن و مرد باشد

تعبیر امتناع از دست دادن در خواب

هر کس در خواب ببیند کسی از دست دادن با او امتناع می کند، نشانة پریشانی یا وجود بحران های روانی یا یأس یا افسردگی است.

تعبیر دست دادن در خواب برای زن مجرد

اگر دختر مجردی ببیند که با مردی دست می دهد، نشانه آن است که وارد مرحله جدیدی از زندگی خود می شود که ممکن است کار یا موعظه باشد، مادرش نشانه نزدیک شدن نامزدی اوست، اما اگر می بیند که با شاه یا رئیس جمهور دست می دهد، آن وقت آرزوهایش برآورده می شود.

تعبیر دست دادن در خواب برای زن متاهل

اگر زن ببیند. اگر زن شوهردار خواب ببیند که با شوهرش مصافحه می کند، نشان از اطاعت و تسلیم او در همه امور زندگی و پاسخ به همه خواسته های اوست.

تعبیر دست دادن در خواب برای زن باردار

در مورد زن باردار، اگر در خواب ببیند که دست می دهد، این نشان دهنده ایمنی فرزند او و تسهیل روند زایمان است.

تعبیر خواب: دست دادن – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا