نماد ستارگان برای دختر تنبل، ازدواج با زن حامله، خواه در روز در آسمان بدرخشد، حرکت کند و بیفتد توسط ابن سیرین.

نماد ستارگان برای دختر تنبل، ازدواج با زن حامله، خواه در روز در آسمان بدرخشد، حرکت کند و بیفتد توسط ابن سیرین.

 1. دیدن ستاره ها در خواب به طور کلی نماد شادی، خوبی و امید است، به خصوص اگر در آسمان قابل مشاهده باشند.
 2. اگر ستارگان در آسمان می درخشیدند: اگر در خواب دیدید که ستارگان در آسمان چشمک می زنند و می درخشند، بدانید که عاشق یکی از اقوام عالم، فقیه یا مذهبی می شوید.
 3. و اگر ستاره ها به رنگ سفید و آبی می درخشند، این نشان دهنده خوبی، موفقیت و رفاه در سال آینده است.
 4. اگر در خواب دیدی که در شب تاریک نشسته ای و به ستارگان آسمان خیره شده ای، بدان که راه موفقیت درهای خود را برای پذیرایی از تو باز کرده است و آرزویی هست که همیشه خواسته ای. به زودی محقق خواهد شد
 5. ستاره ها در آسمان حرکت می کنند: این رویا دارای ابعاد سیاسی و شخصی است. در سطح شخصی، یک رویداد تاریخی در کشور شما رخ خواهد داد، چه استعفای حاکم یا تغییر کادر سیاسی. در سطح شخصی، چیزهای زیادی در زندگی شما و اطرافیانتان تغییر خواهد کرد
 6. دیدن سقوط ستارگان نوید خوبی ندارد! بیانگر فقر و فقر، بیماری و خستگی و همچنین مشکلات زندگی و مشکلات روانی است.
 7. دیدن ستاره ها برای مجردها نماد این است که او به زودی با یک فرد خاص ازدواج خواهد کرد. در مورد زن متاهل، این خواب نماد رابطه خوب بین او و همسرش و فرزندانش نیز هست. در حالی که اگر باردار هستید، دیدن ستاره ها نشان دهنده این است که پسر خواهید داشت نه دختر
 8. هر کس در خواب ببیند کشتی با آن حرکت می کند یا می چرخد، این بدان معنی است که از کشوری به کشور دیگر سفر می کند یا از خانه ای به خانه ای دیگر حرکت می کند، که در کل به معنای گردش و سفر است.
 9. اگر شخصی در خواب ببیند که به یکی از ستارگانی تبدیل شده است که جهت نجوم را نشان می دهند، به این معنی است که مردم نزد او می روند تا آنها را راهنمایی کنند و از او پند بگیرند.
 10. هر کس در خواب ببیند کشتی می چرخد، حال مادی او بهتر می شود، ولی اگر ببیند که ایستاده است، نه حرکت می کند و نه می چرخد، نشانگر عکس آن است، یعنی زوال وضع مادی او.
 11. و هر کس خود را دلبسته به نجوم ببیند و نترسد، دلیل بر آن است که برای رسیدن به هدف یا عملی تلاش می کند و در آن موفق می شود.
 12. اگر زنی در خواب ببیند در حال حاملگی ستاره ای از کشتی بر او افتاد، دلیل بر این است که پسری به دنیا می آورد و زندگی او در جامعه متمایز می شود.
 13. هر که در خواب سیارات را در نجوم در روز روشن ببیند این فال بد است و از آمدن بلاها خبر می دهد و اگر سیارات ناپدید شوند نشان می دهد که مال خود را از دست می دهد و هر که در خواب ببیند. ستارگان نجوم در خانه او بسیار خشنود خواهد شد.
 14. و هر کس ستارگان را خاموش دید و نتابید، شاهد فاجعه ای نزدیک خواهد بود
 15. دیدن ستاره در خواب، بارقه امیدی برای بیننده خواب می‌سازد، از جمله اینکه نشان‌دهنده هوش و موفقیت‌های بسیار خوب آینده است، و این شامل جاه‌طلبی‌هایی است که رویا بیننده برای رسیدن به هدف دارد، علاوه بر اخلاق والایی که دارد.
 16. دیدن ستارگان در خواب نیز بیانگر خوش شانسی است که با بیننده خواب همراه است و ثروت زیادی در انتظار اوست، اما ستارگان در خواب ممکن است او را از تلاش زیاد برای رسیدن به اهداف با کار سخت و مجدانه آگاه کنند.
 17. اگر خواب بیننده ستاره ای را در آسمان دنبال کند، نشان دهنده این است که کمک های زیادی به او می شود که به او امکان می دهد به آرزوهایش برسد و اگر بیننده خواب ببیند که به سمت ستاره ها بالا می رود، نشان دهنده این است که او سالم است و پول زیادی به دست خواهد آورد.
 18. اگر ستارگان در خواب رنگ قرمز داشته باشند، این نشان دهنده مشکلاتی است که در انتظار خواب بیننده است و زمانی که ستارگان در خواب کم هستند، نشان دهنده آمدن غم ها و مصیبت ها است.
 19. افتادن ستارگان از آسمان در خواب، نشانه مرگی است که در میان مردم در پیش است.
 20. و اگر ستارگان بر سر غایب بیفتند، یعنی او در حال بازگشت است و اگر بر زن حامله بیفتد، مردی به دنیا می آورد.

تعبیر ستاره ها در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا