تعبیر طناب در خواب

معنی طناب برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، اعم از پشم، پنبه، کتان، بستن، سفت کردن، بریدن، پیچاندن، تاب دادن، گره زدن، سیاه و سفید، بستن بند رخت طناب ابن سیرین

تعبیر طناب در خواب

 1. طناب در خواب تعابیر متعددی دارد و عمدتاً به وضعیت بیننده خواب در بیداری مربوط می شود
 2. ریسمان دلالت بر عهد، عهد یا دین دارد و ممکن است اشاره به علت و وسیله باشد
 3. ریسمانی که در خواب از آسمان آویزان است، ممکن است اشاره به کتاب خداوند متعال، قرآن کریم باشد.
 4. اگر در خواب ببیند که به ریسمان چنگ زده است، بیانگر این است که به ریسمان خداوند متعال چنگ زده است.
 5. فتیله طناب نشان دهنده سفر است
 6. فتیله کردن طناب پشمی یا مو نشان دهنده وضعیت دینی یا تجارتی است
 7. طناب ممکن است نشانه حیله گری و فریب باشد، به خصوص اگر در هم تنیده یا به رنگ های تیره باشد
 8. پیچیدن طناب به دور گردن، کمر یا پشت، ممکن است عهد یک سند، نذر، دین، شرکت یا امانت باشد.
 9. پیچاندن طناب از ریش در خواب ممکن است نشان دهنده درخواست رشوه از شهادت دروغ باشد.
 10. بند رخت در خواب، ممکن است نشانگر نو یا صلح باشد
 11. قطع بند ناف، نشان دهنده از دست دادن ارتباط و علل است
 12. طناب پر از گره، نشان دهنده موانع و تلو تلو خوردن است
 13. طناب، قدرت شخصیت را نشان می دهد
 14. طناب آویزان که نماد سرگردانی است
 15. طناب گره خورده پیوند را نشان می دهد
 16. طناب در خواب برای کسی که آن را دیده، پیمان یا توافقی است بین دو نفر، همانطور که در مواقع دیگر طناب را فریب، انکار یا فریبی می‌دانند که شخص بیننده خواب را انجام می‌دهد.
 17. حیله ها ممکن است به سحر و جادو یا توکل بر خدا نیز اشاره داشته باشد، اما اگر طناب از الیاف باشد، به انسان خشن تشبیه می شود.
 18. و اگر طناب از چرم باشد، بیننده خواب، دشمنی دارد که سابقه دارد، اما اگر طناب از پشم باشد، بیننده خواب دوست دینی دارد.
 19. هر که در خواب طناب بپیچد، به این معناست که در حال سفر است، ولی از طرف دیگر، به این معناست که طناب به گردن انسان می‌پیچد، یعنی نشان از شوهر دارد.
 20. ممکن است بیننده خواب در خواب ببیند که ریش خود را می کند و طناب می پیچد و این بدان معناست که برای شهادت دروغ رشوه می گیرد.
 21. و اگر ریسمان در خواب در گردن بیننده باشد یا به شانه او پیچیده یا به پشت او آویزان باشد، این بدان معناست که او بر گردن او عهد می گیرد.
 22. طنابی که در خواب روی چوب پیچیده شده است، بیانگر فاسدی است که بیننده خواب انجام خواهد داد.

دیدن طناب در خواب

دیدن طناب در خواب بیانگر سردرگمی، مشکلات در محل کار و بی نظمی در روابط عاشقانه شما با عزیزتان است.اگر در خواب از طناب بالا بروید بر دشمنان خود غلبه خواهید کرد که می خواهند به شما آسیب برسانند و به شما آسیب برسانند.اگر خواب ببینید اینکه از طناب پایین می روید یعنی در شیرین ترین لحظات هماهنگی که زندگی می کنید غمگین می شوید اگر با طناب بسته شده اید در شرف تسلیم شدن به رابطه عاشقانه ای هستید که خلاف عقیده شماست. شما طناب ها را می برید، سپس می توانید با دشمنان مقابله کنید و با خود به رقابت بپردازید، اگر به آنها طناب ببندید یا اسب ببندید، این به معنای توانایی شما برای هدایت دیگران و هدایت آنها همانطور که می خواهید است. اگر روی طناب راه می روید، این به معنای درگیر شدن شما در نگرانی ها و نگرانی های خطرناک است.اگر دیدید دیگران بر روی طناب راه می روند به این معنی است که از دستاوردها و پیروزی های دیگران بهره مند خواهید شد.کودکان امانتی هستند که در گردن والدین خود هستند و اگر طناب به دست بگیرید پاهای شما، این بدان معناست که وقتی شاد هستید، در برخورد با دیگران سخاوتمند، خیرخواه و ملایم هستید. برای هتلی که نمی خواهد آنها را دریافت کند، به تجارتی می پردازید که شاید برای دوستانتان مناسب به نظر برسد، اما باعث خوشحالی و توهین مالی شما می شود، برای دختر این خواب به معنای شادی و رضایت است.

تعبیر خواب ریسمان برای الوسیمی

فقیه شیخ الوسیمی دیدن ریسمان در خواب را برای همه با معانی متعددی بیان کرده است که بر حسب آنچه می بینیم متفاوت است، مانند طناب گره دار یا طناب محکم که هر کدام تعبیری دارد. وقتی طناب سفت را در خواب برای همه می بینیم، بیانگر رفتار درست، صراط مستقیم و شخصیت غالب و قوی کسی است که آن را می بیند. دیدن طناب بریده در خواب برای همه، نماد جدایی و از دست دادن کار است و می گفتند جدایی بین زن و شوهر است.

دیدن او در خواب دلالت بر طول عمر و خمیدگی و یکی از دلایل دارد و اگر از بهشت ​​است قرآن و دین و ریسمان محکم خداست که ما را امر فرموده که به همه چنگ بزنیم.

و اگر به وسیله آن برانگیخته شود بر او بمیرد و اگر به وسیله آن قطع شود و چیزی در دستش نماند یا از دستش فرار کند آنچه بر او بود باقی می ماند و اگر چیزی در آن باقی بماند. دستش از او، اختیارش از بین رفته و قرارداد و صداقت و حقش باقی است.

اگر به او می‌رسید و همان‌طور که بود می‌ماند، به قدرت خود بازمی‌گشت و اگر پس از رسیدن با او بزرگ می‌شد، به او خیانت می‌کرد و بر حق می‌مرد.

و اگر ریسمان به گردن یا بر شانه یا پشت یا وسط او باشد، عهد و پیمانی است که بر گردن او می نشیند و عهد، نکاح، سند، نذر، قرض، شراکت یا امانت خداوند متعال می فرماید: «الا بحبل اللّه و حبل الناس».

و امّا ریسمان بر عصا، پیمان فاسد و کار بد و سحر است، خداوند متعال فرمود: «فَأَفْتُواْ رَبَنُمْ وَ عَصَمَهُمْ».

و اما کسى که طناب را بپیچد، اندازه بگیرد، یا بر چوب یا چیز دیگر بپیچد، در حال سفر است، و هر که بپیچد و بپیچد، همین طور.

ممکن است الفتل حاکی از انعقاد امور، شرکت و ازدواج باشد

دیدن طناب در خواب

ریسمان در خواب ریسمان و پیمان است. ریسمان از آسمان قرآن است. و طناب جلال یا فریب و نیرنگ است و ممکن است دلالت بر سحر کند. ریسمان دین است پس هر که ببیند به ریسمانی چنگ زده است به ریسمان خدای تعالی چنگ زده است و اگر آن را بپیچاند و به گردن یکی از مردم بگذارد دلالت بر آن دارد. شوهر اگر خود را بپیچاند امری از سفر می گیرد و اگر طناب از مو یا پشم باشد ولایت دین یا تجارت است و اگر ببیند ریش خود را کنده و طناب می زند. از شهادت دروغ رشوه می گیرد. گفته شد: هر که ریسمان را دید، راه طولانی را طی کرد. طناب یکی از دلایل آن است. و اگر ریسمان به گردن یا بر شانه و پشت یا وسط او باشد، عهد و پیمانی است که بر گردن او می نشیند و عهد و پیمانی است خواه به نکاح و سند و نذر و قرض. ، یک مشارکت یا یک اعتماد. و هر که طناب را بپیچاند یا بر چوب یا چیز دیگری بپیچاند، در حال سفر است. ممکن است نشان دهنده آزار و اذیت و پایان دادن به امور در ازدواج باشد. و هر که ریسمانی بر چوب ببیند، دلیل بر فاسد سحر و مانند آن است.

تعبیر ریسمان در خواب زن مجرد

دیدن طناب بریده در خواب دختر، نماد شکست در کار یا تحصیل است و می گفتند جدایی بین عزیزان یا نامزدی است که می بینید و خدا اعلم است. دیدن طناب گره خورده در خواب دختر، نمادی از شخصیت قوی و توانایی پذیرفتن مسئولیت هر کسی است که می بیند. دیدن گره زدن طناب در خواب دختر بیانگر رنج و موانعی است که دختر در زندگی از سر می گذراند. دیدن طناب گره خورده در خواب دختر، نمادی از مژده نزدیک شدن خواستگاری و شادی کسانی است که آن را می بینند.

تعبیر ریسمان در خواب زن شوهردار

فقط دیدن طناب بدون مشخص کردن همسر در خواب، بیانگر خرد، اعتماد به نفس، حسن رفتار و اخلاق کسی است که می بینید. تعبیر دیدن طناب بسیار محکم در خواب زن، اشاره به رزق و روزی و خیر و مال است و گفته شد برای هر که دیدی ثبات در خانه و خانواده است. معانی طناب بریدن در خواب برای زوجه به دعوا و اختلاف بین زوجین اشاره دارد که ممکن است به طلاق برسد و خداوند اعلم.

تعبیر ریسمان در خواب مرد

دیدن طنابی که در خواب به کمر مرد بسته شده است، بیانگر سفر، بیگانگی از کار و گرفتن پول برای کسانی است که آن را می بینند. تعبیر دیدن ریسمان بسته به چوب در خواب مرد به فساد و کار و بد رفتاری اشاره دارد و خداوند اعلم. دیدن طناب بسته در خواب مرد، نمادی از راه درست، رفتار و منش نیکو و شخصیتی قوی است که می تواند در برابر هر کسی که ببیند مسئولیت بپذیرد.

تعبیر بینایی طناب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=16U8MECMrQg

تعبیر طناب از آسمان یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا