تعبیر سقف در خواب

منظور از بام در خواب ریزش قسمتی از سقف و شکاف یا سوراخ در سقف خانه است که آب از آن پایین می آید و دید بام باز و اتاق بدون سقف نوشته ابن سیرین و سقف بیشتر

تعبیر سقف در خواب

 1. سقف در خواب نمادی است که معانی زیادی دارد، محافظت، روح یا سرپرست خانواده است.
 2. دیدن ریزش سقف در خواب بیانگر بلایی است که به سراغ صاحب خانه می رویم و همچنین بیانگر عدم تطبیق با شرایط زندگی اعم از شغلی و خانوادگی است.
 3. دیدن سقف در حال سقوط در خواب بیانگر ترس از چیزی است.
 4. دیدن پشت بام بر اثر طوفان کنده شده در خواب، بیانگر احتیاط در برابر دشمنان و حسودان است.
 5. دیدن بالا رفتن از پشت بام در خواب بیانگر موفقیت در سطح حرفه ای است.
 6. دیدن سقف خانه در خواب بیانگر مهمان نوازی است.
 7. دیدن سوختن سقف خانه در خواب نماد ثروت است.
 8. دیدن تعمیر سقف خانه نشانه پیشرفت و بهبود شرایط مالی شماست.
 9. دیدن سوراخی در پشت بام خانه در خواب بیانگر نقص در مسئله برخورد با احساسات شما نسبت به اطرافیانتان است.
 10. دیدن شخصی در پشت بام خانه نشانه احتیاط افراد استثمارگر اطراف شماست.
 11. دیدن بازسازی سقف در خواب بیانگر انباشته شدن بدهی بر شماست.
 12. دیدن کودکی که از سقف خانه به زمین می افتد، نشانه لزوم توجه و توجه به نزدیکانتان است، زیرا یکی از آنها در خطر است.
 13. دیدن افتادن زن از پشت بام خانه، نشانه مهجوریت و ترک رابطه و معاشرت با زن (برای مردان) است.
 14. دیدن راه رفتن بدون ترس روی پشت بام خانه حاکی از موفقیت در کار و عشق است و رفتار شما متعادل و متعادل است.
 15. دیدن راه رفتن از روی پشت بام خانه و لغزش یا سقوط، خواب نشان دهنده نقص در زندگی کاری یا خانوادگی شما، شاید یک بیماری یا یک بحران مالی است.
 16. دیدن سقوط یک فرد ناشناس از پشت بام خانه نشانه خلاص شدن از شر دشمن است.
 17. دیدن گربه بالای سقف در خواب بیانگر دوراهی است که در آن سقوط خواهید کرد.
 18. دیدن اسقف عتبات عالیات نشانه شادی و خشنودی است.
 19. دیدن ستارگان و سیارات زیر سقف حکایت از خرابی سقف دارد.
 20. دیدن اینکه انگار بالای سقف هستی و نمیدانی چگونه پایین بروی، نشانه حبس است.
 21. پایین آمدن خاک از سقف نشانه بهبود شرایط مالی است

تعبیر سقف در خواب برای الاحساء

و هر کس در خواب ببیند که سقف خانه اش خراب می شود، مرگ صاحب آن است و اگر بیند که مربوط به آن است، شرط او بر شرف غایب است تا آنجا که می تواند از آن در او غایب شود. پیوست.

تعبیر سقف خانه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا