تعبیر درب در خواب

دیدم در، چوب، آهن، جابجا شده، خواب دیدم، در خانه باز است، در بسته، باز کردن دهانه ابن سیرین، برای زن مجرد، برای زن شوهر، برای زن حامله، برای زن. زن مطلقه

تعبیر درب در خواب

تعبیر خواب در: درهای باز درهای رزق و درب خانه ارزشهای آن است آنچه در آن بوده در ارزشهای خانه است باکره هستند و اگر آزاد باشند. قفل ها دائمی است و اگر ببیند در خانه ای افتاده یا بیرون کشیده شده یا سوخته یا شکسته است این بلای ارزش خانه است و اگر بیابد گیج می شود. در امر دنیا و هر کس ببیند از دری وارد شد و اگر اختلاف پیدا کرد پیروز است به خاطر فرموده خداوند متعال: «در آن در وارد شوید و اگر وارد شوید، پس پیروز خواهد شد.» اگر ببیند درهایی از جاهای معلوم یا ناشناخته باز شده، درهای دنیا به روی او گشوده می شود تا زمانی که از ارزش آن بیشتر نباشد، در خانه برای اهل خانه می گرفت و اگر می دید. که درب خانه اش از اندازه درها بزرگتر بود، پس در مصیبت وارد شدن مردمی به سوی او بدون اذن است، خروج او از تنگی به وسعت و کیست به فرج، و اگر بیند. که خانه او دو در است، زنش فاسد است، پس هر که در خانه اش را دو حلقه ببیند، به خود بدهکار است، و بسته شدن در خانه، برای اهل خانه مصیبت بزرگ است.

تعبیر درب در خواب ابن سیرین

و ابن سیرین خواب در را تعبیر کرد: که در خواب زن تعبیر می کند پس هر که ببیند درها باز شد خواه مجهول و معلوم باشد خیر و برکت می یابد و اگر بر آنها باشد. کنار جاده، این به سرعت اتفاق می افتد. و هر کس در خواب ببیند درهای خانه به رویش باز می شود، یعنی از نزد حق تعالی مالی به دست می آید و این به خاطر اهل بیتش پس انداز می شود پس جواب می دهم که خداوند اجابت می کند. دعای او را می یابد و آنچه را که می خواهد می یابد و با ضربه ای در به روی او باز می شود که خداوند متعال دعوت او را با پیروزی و پیروزی بر دشمنان اجابت کرد و با او ازدواج کرد و در را برمی دارد و زن را طلاق می دهد و در را بیرون می کشد. و اصرار به مرگ او دارد و هر که ببیند به نجار دستور داد تا در جدید بسازد با باکره ازدواج می کند منظور خانواده اوست و هر که در خانه خود دو انگشتر یا دو اصطبل ببیند این نشان می دهد که اهل خانه او دیگری را دوست دارند، پس از آن بر حذر باشد، خانه، دومی زن و سومی خادم، و اما دروازه شهر. تعبیر به دربان و دروازه بان پادشاه است و هر که در خواب ببیند که درها به خانه او باز شد تا از حد گذشت، دید او حکایت از خرابی خانه و به هم ریختن آن دارد، بسته نمی شود، مانع از چیزی می شود. ناتوان از. می گفتند هر که در خواب ببیند درهای خانه اش از جاهای زیادی باز می شود، درهای دنیایش به روی او باز می شود و او را قبول می کند و اگر ضعیفی داشته باشد زود خوب می شود و شاید هم باشد. مژده و تندرستى و نيكي و امنيت كارى است كه براى زن سخت است و هر كه ببيند وسط در خانه اش درى كوچك است، آن خانه براى زنان دربى جداگانه دارد. که ببیند از دری بیرون آمد و عود را نیت نکرد، از کاری بیرون می آید و به او نمی رسد و هر که خواب ببیند لنگه های در برداشته شده، صاحب خانه زنش را طلاق می دهد و هر که ببیند بر آستانه خانه سوار است پس می کند. با زنی ازدواج کن و هر کس ببیند که در معروفی را می گشاید، از مردی برای طلب حاجت و به دست آوردن آن کمک می گیرد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «اگر می خواهی در را باز کنی، پس فتح به سوی تو آمده است.» و هر که ببیند دری تازه بست و او را تربیت کرد، با زنی ازدواج کرد و با او ازدواج کرد، محبت در زن تا زمانی که مانع ورود نباشد، و هر که ببیند در را فروخت. ، دارد خدمتکارش را می فروشد. و اما درب مسجد را زن قاضی تعبیر می کند و در حمام را زنی پراکنده و درب خان را زن غیر مستحکم تفسیر می کند. به دری آمد و داخل نشد و از دیگری وارد شد، آنگاه به سه صورت تعبیر می شود: اگر از اهل صالح باشد و در امری دنیوی از ملک الملوک بخواهد، از صاحبانش نمی خواهد. مواضع او در آن است، بلکه از او می‌خواهد و برایش دشوار است، و چه بسا آن را به دست آورده و ثابت نکرده است، و اگر از اهل مفسد بوده است، برای زنی در مقعدش می‌آید، و گفته شد که مرتکب گناه شده است

تعبیر درب در خواب امام صادق

در در خواب بیانگر ارزش های خانه است و درهای باز درهای رزق و روزی است و درب خانه ها معنای آن بر زنان می افتد و درب خانه از حالت خود تغییر می کند بنابراین تغییر می کند. حال صاحب خانه اهل آن خانه و اگر در وسط در خانه اش در کوچکی ببیند مکروه است چون در عیب وارد می شود چون در خانه اش است. بزرگ شده و پهن و قوی بدون ظلم، آن گاه از نظر ارزشی خوب است، در خانه اش را جستجو می کند، اما آن را نمی یابد، زیرا در امور دنیایش آشفتگی است. و چه بسا برداشتن در از جاي خود غايب صاحب خانه از خلقت و احوال او و تغيير احوال اهل خانه اش به خلاف آنچه پيش از آن بودند بود هر كه آن در را بيند. دو انگشتر دارد پس به دو نفر بدهکار است و هر که ببیند حلقه در خود را بریده است وارد بدعت می شود آن که آن را بسازد و به مصلحت اهلش رسیدگی کند و در خانه نشانگر ساکنان آن است و ورود از درهای ناشناخته حکایت از پیروزی و پیروزی بر دشمنان دارد. درهای مجهول ممکن است بیانگر علم و معیشت و کسب و سفر باشد و خروج از درها با آنچه ذکر کردیم منافات دارد. شاید در دلالت بر مرگ باشد، اگر از در بیرون آمد و بعد فضا یا سبزه یا بوی مطبوعی پیدا کرد، حکایت از خیر اخروی دارد. دعا یا نهی از حرام یا طولانی شدن عذاب و انتقام و سختی ها و اگر باران حبس شود نشان دهنده نزول آن و زنده شدن زمین پس از مرگ و باب راز است. به روز شده در خانه دلالت بر آنچه بیننده از خیر و شر دارد، اگر پنهان و آراسته بود با مخفی نگه داشتن آن به مقصود می رسید و اگر از او در خانه ظاهر شد، نشان دهنده افشای اسرار و افشای اوست. شرایط او شاید باب راز حکایت از شکوه و اعتلای امت و پسر دارد. و چه بسا دلالت بر صدقه راز و حسن معاشرت بین او و پروردگارش باشد و هر کس در خانه جدید خود را ببیند یا نجارى ببیند که آن را بنا کرده یا نصب کرده است، بشارت است به سلامتى، داخل شد. قومی از در، پس بر دشمنان خود پیروز می شود و استدلال مخالفان خود را رد می کند.

تعبیر درب در خواب نابلسی

در در خواب نشان دهنده مرد خانه یا خانه است و آستانه در نشان دهنده همسر است و در جدید شروعی جدید در زندگی است که با موفقیت همراه است و در بسته یا بسته یا قفل شده نشان دهنده شانس است. امرار معاش یا ازدواج به تعویق افتاده در مسائل قضائی یا قضائی در باز، نمادی از آسودگی پس از گرفتاری طولانی است و نشانه دری باز به رزق و روزی است که از تجارت، مسافرت یا چیزهایی از این قبیل است. که تغییر درب خانه، خانه یا خانه بیانگر تغییر شرایط و زندگی است و دزدیدن در در خواب، نشانه شکست و ناامیدی است.

تعبیر درب چوبی در خواب

در چوبی در خواب نشانه مردی صالح یا نیکوکار است که در تعبیر نیکو و نشان دهنده دوستی جدید است و در چوبی نماد محافظت از شر یا حسد است و در فرهنگ برخی آسیایی ها آمده است. مردم نمادی از رسیدن شانس یا پول هستند.

تعبیر در آهنی در خواب

در آهنی در خواب نمادی از شوهر امن یا خانه امن است که در تعبیر خوب و ستودنی است و همچنین از نشانه های امنیت یا ایمنی به ویژه در خواب زن است تعبیر در آهنی چون دروازه نشانه دستیابی به هدف یا آرزویی است که باید برآورده شود و در بزرگ آهنی نماد منابع مالی یا امرار معاش است و در کوچک آهنی ممکن است برای سختی دستیابی به کار یا پول مفید باشد، به خصوص اگر محکم بسته باشد. یا به سختی در خواب باز می شود، چه با کلید و چه با شکستن و دررفتگی.

تعبیر درب جدید در خواب

کسی که در خواب دری جدید می بیند به موضوع جدیدی می پردازد یا از طریق کار یا مسافرت یا ازدواج وارد مرحله جدیدی از زندگی می شود.در خواب مرد متاهل پسر است یعنی پسر. که زن او فرزند ذکور به دنیا بیاورد، مخصوصاً اگر زن حامله باشد.

تعبیر درب قدیمی در خواب

اگر درب جدید در خواب به معنای ورود به مرحله جدیدی از زندگی است، درب قدیم بیانگر گذشته یا تجربیات آن است، اعم از موفقیت آمیز یا ناموفق، برای زن مطلقه، مثلاً اگر در خواب ببیند که وارد یک خانه می شود. خانه یا خانه از در قدیمی آن، پس این نشانه بازگشت به زن مطلقه است. مردی که در خواب می بیند از دری قدیمی وارد مکانی آشنا می شود، بیانگر بازگشت او به شغلی است که مدت ها پیش آن را ترک کرده است و یا بعد از تبعید یا مسافرت به خانه و خانواده خود باز می گردد.همه چیز مالی، عاطفی است. و حتی سلامتی

تعبیر درب بسته در خواب

درب بسته در خواب نشان دهنده بسته شدن افق است، نشانه طرد و شکست است، همچنین نماد سردرگمی، اضطراب و دردسر است، ممکن است نشان دهنده امتناع از ازدواج یا کمبود فرصت برای امرار معاش و کار باشد.

تعبیر درب باز در خواب

آری، درهای باز در خواب، نشانه خیر و کامیابی است، کسی که در خواب دری باز ببیند و در آستانه امتحان باشد، با موفقیت آمیخته شود، و کسی که در خواب دری باز ببیند در شرف ازدواج است که موافقت خانواده عروس را جلب می کند و ازدواج او را نیز برکت می دهد، برای زن مجردی که در خواب امیدوار است با فردی سخاوتمند معاشرت داشته باشد، دیدن در باز نشانه آشکاری است که خواب ازدواج خواهد آمد. به زودی درست است

و اما باز كردن در در خواب، بيان روشن غلبه بر ناملايمات و وحشت است و نيز نشانه زوال ترس از آينده است، باز كردن در بيانگر پيروزي و پيروزي و موفقيت است و شايد هم دلالت بر آن دارد. کسب کردن. باز كردن در در تعبير خواب ممكن است دلالت بر علم يا آموختن داشته باشد، يعنى كسى كه در خواب ببيند گويى درى را با كليد باز مى‏كند، با علم و موفقيت آميخته است و اين تعبير براى تحقق انجام مى‏شود. رویای سفر یا ثروت اگر بیننده خواب یکی از آنها را جستجو کند.

تعبیر کوبیدن یا کوبیدن در خواب

شنیدن کوبیدن در بیانگر این است که خبر جدیدی دریافت می کنید، همچنین گفته شده است که زدن در نماد نامزدی در یک خواب است. اما اگر در خواب ببینید که به شدت دری را می کوبید، نشانه عزم راسخ برای رسیدن به چیزی است که همیشه با موفقیت مرتبط است.

تعبیر شنیدن زنگ در در خواب

این خواب فال نیک و نیک است، زیرا دختر مجردی که صدای زنگ خانه را می شنود ازدواج می کند و زن شوهردار حامله می شود. و مردی که صدای زنگ در را می شنود، چیز خوبی دریافت می کند یا پس از جدایی طولانی با دوستی آشنا می شود. همچنین گفته شد که زنگ در به معنای هشدار دادن به بیننده از عواقب افتادن در دام های زندگی و فراز و نشیب های زندگی مربوط به یا لزوم مراقبت بیشتر از سلامتی و یا ترک انفاق یا اتلاف وقت است. در امور بیهوده مانند سرگرمی یا دستکاری و غیره.

تعبیر درب شکسته یا پاره شده در خواب

دیدن درب شکسته در خواب بیانگر بیزاری و ناامیدی از خود در مسائل حیاتی و مهم مانند پول و سلامتی است، شکسته شدن در ممکن است نشان دهنده بیماری، مرگ، دزدی و فقر باشد، اما ممکن است به این معنا نباشد که آسیب به خود بیننده وارد می شود. اما ضرر ممکن است به زودی از طرف او یا مربوط به یکی از بستگان یا آشنایانش باشد و بیننده خواب نباید از این خواب ناراحت شود زیرا ممکن است ثابت نشود.

تعبیر خرید درب نو در خواب

خرید در جدید نماد خرید خانه یا خانه جدید است و ممکن است نشان دهنده ازدواج جدید نیز باشد.در جدید در تعبیر خواب اگر از چوب یا آهن باشد و در خواب آن را بسازد امرار معاش است. خیر است یا ازدواج .برکت و شاید خریدن دری نو در خواب زن حامله دلالت بر فرزند ذکور در صورت تمایل دارد و خدا بهتر می داند زیرا خریدن چیز نو در خواب غالباً به برآورده شدن آرزو در ذهن می انجامد. .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا