تعبیر آسمان در خواب

رویای آسمان برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای یک مرد، چه آسمان آبی، سفید، قرمز، سیاه، باران، دیدن خورشید در آسمان، شنیدن صدای رعد و برق توسط ابن سیرین و غیره

تعبیر آسمان در خواب

جعفر صادق رضی الله عنه می فرماید: هر که رنگ آسمان را سفید ببیند در آن مکان برکت و باروری است و اگر سبز ببیند خوب است و اگر زرد ببیند. پس آن یک بیماری و یک بیماری است.

و اگر آن را سرخ ببیند جنگ و خون ریختن است و اگر سیاه ببیند خشکسالی و پریشانی است و اگر ببیند که آسمان رنگین است در آن مکان بلا و مصیبت بزرگی خواهد بود.

دیدن آسمان در خواب و باران شدید می بارد دلیل بر قرب و عبادت بیننده است.عمال عرب و تعبیر خواب می گویند رعد و برق در خواب دلیل بر ترس و اضطرابی است که بیننده خواب احساس می کند.

دیدن آسمان با حوادث در تعبیر با نگاه کردن به آن یا احساس در خواب جهتی که می‌بینید فرق می‌کند، پس هر که ببیند آسمان شکافته شده، دلیل بر قفل شدن باران است، هرگز نگیرید.

و در جهات نگاه به آسمان و اهمیت آن در بیشتر آنها حاکی از حاکم یا سلطان یا پادشاه پادشاهان جهان است، اگر بیننده به مشرق یا طلوع خورشید در آسمان نگاه کند. اگر بخواهد سفری است برای بیننده، یا برای او بلندی و امر بزرگی است که اگر قصد سفر نداشته باشد به آن می رسد و اگر در خواب ببیند که آسمان را دزدیده و آن را پنهان کرده است، یا قسمتی از آن را در کوزه ای پنهان کرده، قرآنی را می دزدد و به همسرش می دهد و هر که ببیند بدون زحمت و سختی و بدون هم سطحی به آسمان عروج کرده است، سعادت و آسایش و سلامتی دارد. به خواست خدا از خیانت دشمن و مکر او.

و هر که به بهشت ​​عروج کند و داخل شود به شهادت می رسد و عزت خدا را به دست می آورد ترس از سلطان و تکبر در اوست و اگر به آسمان برسد به کار می رسد و اما قرب به آسمان. ، دلالت بر قرب به خدای متعال دارد و آن برای اهل طاعت و عمل صالح است، شاید این دلالت بر قرب به امام و سلطان و عالم و پدر و شوهر و استاد داشته باشد چه چیزی باعث آن شده است و چه بسا سقوط از آسمان به زمین نشان دهنده عذاب سلطان است در صورت بیماری و سقوط آسمان ممکن است نشان دهنده زمین بایر باشد و اعراب باران را آسمان می نامند زیرا از آسمان نازل می شود و اگر آسمان. بر شخصی می افتد و او در حال بیداری بیمار بود، می میرد

هر کس در خواب ببیند که در آسمان است، بیانگر آن است که در سفری بزرگ است و در آن سفر دنیا و آخرت عزت و منزلت خواهد یافت.

تعبیر آسمان در خواب برای زنان مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در راه راه می رود و آسمان بر او می بارد، دلیل بر برآورده شدن آرزویی است که انشاءالله مدتهاست داشته است.دختر و خدا بالاتر است و بهتر می داند.

تعبیر آسمان در خواب برای زن متاهل

اگر زن متاهلی در خواب ببیند که آسمان باران می بارد و در روز صدای رعد و برق می شنود و آفتاب روشن است، دلیل بر این است که انشاء الله به زودی با فرزند ذکور حامله می شود.

تعبیر آسمان در خواب برای زن باردار

اگر زن حامله ای در خواب ببیند آسمان صاف است و ناگهان پر از ابر می شود، دلیل بر زایمان سخت و دشوار است و این زن فرزند پسر به دنیا می آورد.

تعبیر آسمان در خواب برای زن مطلقه

اگر زن مطلقه ببیند آسمان صاف و آفتاب روشن است و ناگهان رعد و برق بشنود، دلیل بر این است که افرادی در نزدیکی او هستند اما از او متنفرند و باید مراقب اطرافیان خود باشد. و سارا به زودی، و خدا بالاتر و داناتر است.

تعبیر آسمان در خواب برای مرد

اگر مردی در خواب ببیند که زیر باران در مکانی با گیاهان و درختان ایستاده است، دلیل بر این است که این فرد بینا در کار فعلی خود به زودی شغلی معتبر یا ترفیع پیدا می کند. آرزویی که برای یک آرزو داشته است. زمان طولانی است و خداوند بالاتر است و داناتر است

تعبیر دیدن آسمان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا