تعبیر کودک یا پسر در خواب

دید کودک از زن مجرد اعم از مجرد یا متاهل و حامله، خواه نوزاد کوچکی را حمل کند، برای امام صادق و برای ابن سیرین و غیره زیباست.

تعبیر کودک یا پسر در خواب

 1. دیدن پسری نماد یک فرد ریاکار ضعیف است که به بیننده نزدیک می شود و دوستی نشان می دهد، اما در واقع دشمنی با بیننده را پنهان می کند تا زمانی که بیننده در نقشه های او بیفتد.
 2. برای مردی که در خواب می بیند که پسر یا بچه کوچک شده است، بینایی او حکایت از یکی از دو چیز متفاوت دارد.
 3. و اما دومی، توهین و تحقیر و بی اعتباری و احترامی است که بیننده در واقعیت می یابد، اگر بیننده در مرتبه بالایی باشد و از احترام مردم برخوردار باشد.
 4. و کسى که در خواب ببیند پسر یا طفل کوچکى را در آغوش یا بر دوش گرفته است، رؤیت او حاکى از مقام یا مقام بلندى است که بیننده در واقع آن را اداره مى کند، اگر براى آن مناسب باشد.
 5. کسی که در خواب ببیند چند فرزند و بیش از یک فرزند به او سعادت کرده است، دید او حاکی از ناراحتی و نگرانی است که این شخص در روزهای آینده خود تجربه می کند، زیرا فرزندان در واقعیت با تلاش و سختی تربیت می شوند. اما این نگرانی هایی که بیننده خواب از آن رنج می برد به سرعت محو می شود و پریشانی از او ناپدید می شود
 6. کسى که در خواب ببیند بچه کوچکى در دامن اوست، دیدش نشان مى دهد که در حال کوبیدن حرام عود است و باید دست از آن بردارد و به درگاه خداوند متعال توبه کند.
 7. گفته می شود هر کس در خواب ببیند پسری می خرد یا پسری می خرد، بینش نشانگر پریشانی و اضطرابی است که در اثر برخی از اعمالی که بیننده در واقعیت انجام می دهد، بر بیننده وارد می شود، اما این نگرانی ها باعث می شود. طولانی نیست
 8. می‌گفتند دیدن بچه‌های خردسال در خواب، نشانه نگرانی‌های آسان است که به زودی رفع می‌شود.
 9. زنی که در خواب می بیند که فرزندی کوچک و تیره دارد، بینایی او حکایت از خیر و روزی دارد که به زیبایی این کودک به او خواهد رسید.
 10. زن حامله ای که در خواب ببیند که پسری به دنیا می آورد، رؤیتش اشاره به دختر جوانی است که در واقعیت وضع حمل می کند و نیز موردی که می بیند زن باردارش فرزندی به دنیا آورده است. در یک رویا.
 11. در این مورد نیز امام می فرماید که در مواردی ممکن است مرد ببیند که اگر زنش حامله است فرزند ذکور به او برسد و فرزند ذکور در حقیقت به او برسد و ببیند که به دختری سعادت شده است. دختر و او در واقعیت به او می آید همانطور که او دیده است و ممکن است این اتفاق بیفتد

تعبیر کودک در خواب توسط نابلسی

تعبیر خواب دیدن کودکی نابلسی: دیدن او در خواب حکایت از نگرانی و پریشانی و خستگی در ادب جاهل دارد و هر که طفل کوچکی را بردارد و یا او را حمل کند و در زندان یا خسته و بدهکار و یا گرفتار شود. بیچاره، خداوند به او شادی می کند، وگرنه کودک مضطر و مضطر است، مخصوصاً اگر از دهان متولد شود، حکایت از مرگ دارد.

تعبیر کودک در خواب ابن شاهین

تعبیر خواب طفل ابن شاهین: هر که ببیند یک بچه کامل را بزند به اندازه آن پول بر او اثر می گذارد، بچه را ادرار می کند تا با آن بشوید. زیرا به دو صورت تعبیر می شود: انفاق قرض و اسراف به اندازه ای که فرزند از دست می دهد و ممکن است نتیجه داشته باشد.

تعبیر پسر در خواب

در خواب، مضطر و مضطر بود، چنانکه فرزندی را حمل می کرد. پسر نوجوان، بیشارا. و اگر کشور محصور باشد و مردم در تنگنا باشند و کسی ببیند که پسری خوش قیافه وارد شهر شد یا از آسمان نازل شد یا از زمین بیرون آمد، بشارت نزدیک است. پسر بالغ مغرور و قوی است. و هر کس ببیند پسری است که در مکتب درس می‌خواند، از گناهی که در حال آموختن قرآن کرده است، توبه می‌کند. و اگر یکی از علما و حاکمان ببیند که در مکتب درس می آموزد، جاهل است، یا از عزت به ذلت روی می آورد. و هر کس ببیند که سرکش است، از مادرش ارث می برد. و اگر فقیر ببیند پسری است که مادرش او را به دنیا آورده، روزی و مال به دست می آورد. اگر مریض ببیند پسر است می میرد. و هر کس صورت پسری را در آینه ببیند و زن حامله داشته باشد، زنش پسری شبیه او برای او بیاورد. و یک پسر بچه را در خواب حمل می کنند. و پسر یک دشمن ضعیف است. اگر ببیند فرزندانی دارد که از او به دنیا آمده اند، دلالت بر پریشانی و پریشانی دارد. اگر پسر پسر بود عاقبتش خوب بود و اگر پسر زن بود عاقبت مذموم بود. و اگر پیری ببیند که پسر شده است، از نادانی بیرون می آید و جوانمردی در او گم می شود، و اگر در اضطراب یا پریشانی شدید باشد، خداوند او را راحت می کند. و پسران جوان نگرانی های کوچک را نشان می دهند. و هر که ببیند پسری در دامانش است که فریاد می زند، چوب را می زند. شاید دیدن کودکان خردسال دلالت بر شادی و زینت یا فتنه با پول یا رضایت به حداقل زندگی یا ناتوانی به دلایلی داشته باشد.

تعبیر دیدن کودک در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=DKFs94a6RlY

Title تعبیر دیدن نوزاد در خواب ایاد العدوان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا