تعبیر خواب مرکبات در خواب

رؤیای مرکبات برای دختر مجرد برای زن متاهل و باردار برای زن مطلقه برای مرد متاهل و مجرد، سبز، زرد، رسیده، ترش، شیرین، چیدن، خوردن، بریدن لیمو، خرید به ابن سیرین و بیشتر

تعبیر خواب مرکبات در خواب

 1. مرکبات در خواب تعبیر به چهار طرف، دوست زاده، اختلاف و منفعت از مرد غریب است، شاید انداختن مرکبات دلالت بر نکاح باشد.
 2. مرکبات در خواب محمود است، نشان دهنده ستایش و حسن شهرت است
 3. یک شاه ماهی در خواب ممکن است به یک همسر محترم ثروتمند اشاره داشته باشد، به خصوص اگر آن را از درخت چیده باشد
 4. زنی اگر در خواب مرکباتی در دامن خود ببیند فرزند ذکور مبارکی به دنیا آورده است.
 5. و اما درخت نارنج تلخ، بیشتر از آن به خاطر اشتقاق نامش، از آن متنفر بودند و ممکن است دلالت بر مردی سنگدل و ضعیف الخلق با بیماری های بسیار داشته باشد و در چیزی که اراده کرده بود، سخت شود.
 6. تاج گل نارنج اگر زن بر سر بگذارد با مرد خوب و مذهبی ازدواج می کند.
 7. مرکبات در خواب ممکن است اشاره به سال حاصلخیز و سلامتی داشته باشد، به خصوص اگر سبز باشد.
 8. پرتاب چتر دریایی به سوی کسی در خواب، بیانگر درخواست ازدواج است
 9. و هر که زنی در خواب فیروزه ای به او بدهد، پسری خواهد داشت
 10. و خوردن سیترونلا در خواب بیانگر مبلغی است
 11. یکی از نام های مرکبات نارینگ است این کلمه ممکن است حاوی دو کلمه روایت و فرار باشد که کدام یک از آتش فرار کرد وجود مرکبات در خواب ممکن است نشان دهنده ایمنی و سلامت باشد.

سیترون در خواب اثر ابن سیرین

 1. یک مرکب در خواب نشان دهنده پسر و بسیاری از آن بیانگر ستایش یا گفتار نیک است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: مَثَل مؤمنی که قرآن می‌خواند، مانند بوی ترغه است که بوی خوش و مزه آن را می‌دهد.
 2. شاعر در مدح قومش چنین سرود: گویا درختان مرکبات هستند.
 3. از جمله عبارات کراهت مرکب در خواب و از طریق آن چنین است: درخت زرشک در خواب، دلالت بر نفاق دارد، زیرا ظاهر آن خلاف اصل آن است.
 4. و اما اکثر راویان گفتند: نارنج و مرکب همه در بینات ستوده اند.
 5. خوردن مرکبات شیرین در خواب بیانگر پول پس انداز یا مبلغ آن است.
 6. رنگ سبز در تعبیر نشان دهنده سالی است که در آن باروری و رشد وجود دارد و همچنین ممکن است نشان دهنده سلامت بدن و بهبودی بیمار باشد.
 7. اگر خواب‌آلود ببیند که میوه‌های آن را می‌چیند، سال خوبی را بشارت می‌دهد که در آن آسودگی می‌یابد و ثمره تلاش و کوشش خود را درو می‌کند.
 8. در مورد رنگ زرد، نشان دهنده باروری سال با بیماری است
 9. و در جاهای دیگر گفته اند: العتروج در خواب مرد، بیانگر زن بیگانه است و ممکن است دلالت بر عزت و غرور یا مال داشته باشد.
 10. اگر در خواب ببیند که درخت زرشک را به دو نیم می کند، دختر و پسری به او می رسد.
 11. و اگر زنی در خواب ببیند که بر سرش تاج گلی از زرشک می‌شکفد، در آن سال با مرد یا جوانی ازدواج می‌کند که دین خود را اصلاح کرده و او را در میان مردم ذکر کرده باشد.
 12. و اما زن متاهل یا حامله ای که در خواب ببیند در دامانش ضربه مغزی شده است، انشاءالله پسری خواهد داشت.
 13. و اما مردی که در خواب ببیند زنش به او سیترونلا می دهد، پسری نیز خواهد داشت.
 14. و کسى که در خواب یا رؤیا ببیند که کسى او را مى‏اندازد یا با نیش به او مى‏زند، این نشانه قرابت بین آنهاست.
 15. نارنگ در زیر مرکب در باب حمد و بالای آن در قسمت مکروه است و بیشتر مردم به خاطر کلمه آتش در نام آن کراهت داشتند.
 16. مرکب از نظر طعم و عطر و سخاوت درخت و ذاتش شبیه مؤمن است.
 17. هر کس به یکی از سیترونلا مبتلا شود و ازدواج کرده باشد برای او پسری مبارک خواهد بود.
 18. و فراوانی مرکب در خواب نشان دهنده مال زیاد است و سبز بهتر از زرد و شیرین رزق و روزی خوب و ترش مرض ملایم است.

تعبیر مرکب در خواب نابلسی

 1. آستوریا در خواب بیانگر زنی مبارک و دارای فرزند است
 2. همچنین ممکن است حاکی از مومن یا حافظ قرآن باشد
 3. همچنین بر علم و عمل مرد دلالت دارد و در تعبیر حمد نیکو و سخنی زیباست.
 4. زرشک در خواب بیانگر صمیمیت و محبت بین همسران یا فرزندان است
 5. و ثمره آن در خواب حکایت از فرزند خوب دارد و بسیاری از آن برای بیننده خوب است.
 6. از جمله گویندگان و تعبیر کننده خواب، کسی است که از دیدن مرکبات در خواب بیزار است و گفته اند که این ریا است، زیرا آنچه از آن ظاهر می شود با معده یا مغز آن منافات دارد.
 7. درخت زرشک سبز نشان دهنده سال خوبی و باروری است
 8. و چیدن مرکبات از درخت آن حکایت از سلامت و تندرستی بیننده دارد

تعبیر مرکب در خواب زن مجرد

در تعبیر دیدن زن مجرد در حال خوردن زرشک، اگر شیرین یافتید، حاکی از اتفاق مبارک یا خبر شادی است و اگر آن را ترش یافتید، حاکی از گرفتاری یا نگرانی جزئی است.

در مورد درخت مرکبات در خواب یک زن مجرد، ممکن است اشاره به مرد یا مرد جوانی سخاوتمندی باشد که با او ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب مرکبات در خواب زن متاهل

در تعبیر برای زنان متاهل است که به فرزندان آنها و حسن دیدن مرکبات اشاره دارد. در مورد درخت زرشک، اساساً نمادی از شوهر سخاوتمند، مهربان یا نیکوکار است و خوبی در دیدن زن شوهردار به این صورت است که گویی در حال چیدن یا جمع آوری آن است.

تعبیر خواب مرکبات در خواب زن باردار

مرکب سبز یا همان شیرین و لذیذ نشان دهنده سلامتی عالی زن باردار یا زمان خوب زایمان است.

تعبیر دیدن لیمو ایاد العدوان – یوتیوب

تعبیر دیدن لیمو.YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ki4jKLXT5jE

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا