تعبیر خواب امام صادق(ع) به روایت ایام

برنامه تعبیر خواب تعبیر خواب برای امام مومن به روایت روز تعبیر خواب به روز تعبیر خواب روزانه تعبیر خواب هر روز

از امام صادق:

خواب های شب های 1، 10 و 21 دروغ است.

و رویاهای شب 6، 7، 15، 18 و 19 حقیقت دارند.

رویاهای شب های هشتم، نهم، یازدهم، دوازدهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و هشتم خوب است.

رویاهای شب های چهارم و پنجم و شانزدهم و هفدهم تاخیر دارند.

رویاهای شب های 2، 3 و 24 برعکس شده است.

و خواب های شب 13 و 14 نه خیر دارد و نه ضرر.

و رویاهای شب 29 تعبیری ندارد.

و به هر حال رویاهای شب 30 حقیقت دارند.

تعبیر خواب امام صادق بر اساس ایام * از ابن سیرین که:

خواب شنبه شب مشخص نیست.

و یکشنبه ظاهر می شود.

و دوشنبه ها تأثیر شادی دارند.

و سه شنبه خشک خواهد بود.

چهارشنبه ظاهری و خوب است.

پنجشنبه پرداخت میکنم

چشم اندازهای روز جمعه بسیار تاثیرگذار است.

تعبیر خواب امام صادق(ع) به روایت ایام

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا