تعبیر بلغم در خواب دیدن مخاط بینی در خواب

دیدن بلغم حاکی از رزق و روزی زیاد و پایان غم و اندوه و تعابیر دیگری است که به دختر مجرد، به زن شوهردار، به زن باردار، به زن مطلقه به مرد توضیح می دهیم، مانند بلغم سبزی که از خانه بیرون می آید. بینی، پاک کردن بلغم در دستمال، خوردن بلغم یا پاک کردن بینی از آلودگی برای ابن سیرین و امام صادق و موارد دیگر در ضمیمه تاپیک

تعبیر دیدن مخاط یا بخیه بینی در خواب

از موارد متعددی که در تفسیر رؤیت ابن سیرین از بلغم ذکر شد، معلوم شد که بلغم ممکن است به معنای رزق، ادای قرض، رفع غم و اندوه و رفع غم باشد. مخاط در خواب ممکن است در مواردی حاکی از حاملگی و فرزندی باشد که بیننده در زندگی واقعی خود دارد و همچنین گفته شده که نکاح و نکاح است و در ذیل به تفصیل برخی از موارد ذکر شده در رؤیت بلغم در یک خوابی که امام ابن سیرین رحمه الله در کتابهایش ذکر کرده است.

امام فرمودند: کسی که در خواب ببیند لکنت زبان می کند و خلط بینی خود را بیرون می ریزد، این خواب بیانگر محو نگرانی و از بین رفتن حالت بدی است که بیننده در واقعیت به آن مبتلا می شود، متاثر از اضطراب، پریشانی. و غم و اندوه، خواب بیانگر رستگاری بیننده از آن نگرانی است و حالش به سمت بهتر شدن تغییر می کند تا با شادی و آرامش زندگی کند.

در تعبیر رؤیت آمد دوخت روی زمین مراد از زاد و ولد است، کسی که در خواب ببیند که بر زمین می دوزد، رؤیتش اشاره به پسر یا دختری است که در روزهای آینده در صورت ازدواج خواهد داشت. برای او پسری به دنیا می آورد، ولی در صورتی که ببیند زنش به او دوخته است، رؤیت او حکایت از تولد پسری برای بیننده دارد یا این که این زن یکی از پسران را از شیر گرفته است.

و کسى که در خواب ببیند در خانه اى که صاحبش او را مى شناسد و داخل این خانه را دوخته است، اقامت مى کند، در این صورت خواب به ازدواج خواب بیننده با یکى از زنان آن خانه در زندگى واقعى است. آن ازدواج حلال باشد یا حرام، ولی اگر بیننده خواب، جوان مجرد باشد، رؤیت او در بیشتر اوقات حکایت از ازدواج نزدیک او دارد و کسی که در خواب ببیند که بر بالین کسی قدم می گذارد، این خواب را می بیند. حکایت از خیانت دارد و شخصی که در خواب ببیند جست و خیز کرده و زنش چنگ انداخته است، این مورد بیانگر تمایل این زن به باردار شدن است که با فریب بیننده در واقعیت حاصل می شود.

و شخصی که انجام می دهدشستشوی مخاطی یکی از افراد دیگر در خواب، سپس رؤیت او حاکی از فریب همسر توسط یکی از افراد در بیداری است. در خواب ببیند که بینی او پر از مخاط به دام افتاده است، دید او نشان دهنده بارداری همسرش است.

و کسى که در خواب ببیند که عطسه کرد و حیوانى به جاى بلغم از بینی او بیرون آمد، در واقع یکى از فرزندان دیگران را به او منسوب مى کند، از دماغ کبوتر به جاى پوزه، رؤیت دلالت مى کند. تولد دختری برای بیننده که مورد علاقه او و همه خواهد بود.

تعبیر بلغم در خواب

تعبیر خواب بلغم از ابن سیرین: هر که ببیند پای کوبیده، قرض خود را می پردازد یا خود را از آنها نجات می دهد یا مردم را به خاطر کاری که کرده اند مجازات می کند.

هر کس در خواب ببیند که بر همسرش پا می گذارد، زن حامله می شود و پسری را سقط می کند

هر کس ببیند که همسرش بر او پا می گذارد، پسری به دنیا می آورد یا پسری را از شیر می گیرد، و هر کس در خانه مردی تجاوز کرد، با زنی از آن خانه، حلال یا حرام، ازدواج کرده است، و اگر در آن تجاوز کرده باشد. بالین مرد به زنش خیانت می کند و اگر در دستمالش تجاوز کرده باشد در بنده اش به او خیانت می کند.

هر کس در خواب ببیند که پایش را کوبیده است و زنی از او چنگ می زند، او را فریب می دهد و او را می برد.

هر کس در خواب ببیند که بلغم دیگران را می‌شوید، مردی همسرش را فریب می‌دهد در حالی که در پوشاندن او کوشا است و او را نمی‌پوشاند.

هر کس در خواب ببیند که بلغم خود را خورد، پس پول پسرش را می خورد

هر کس بلغم دیگری را بخورد، مال فرزند دیگری را خواهد خورد

هر کس در خواب ببیند که در بینی اش بلغم است، خوابش نشان می دهد که همسرش حامله است

هر که در خواب ببیند که عطسه می کند و حیوانی از بینی او بیرون می آید که فرزند دیگری به آن نسبت داده شده است و اگر بیرون گربه باشد فرزند دزد است.

هر که کبوتر بود دختر محبوب است

هر که ببیند پوزه اش جاری می شود، مثل بچه ها بر او تأثیر می گذارد.

مخاط نابلسی خواب دید که در خواب پسری به دنیا آمد

و هر کس در خانه مردی از آن خانه تجاوز کند و گفته شود که هر که ببیند گناه کرده است، قرض خود را می پردازد یا قومی را به کاری که انجام داده اند پاداش می دهد.

و هر که بر دستمالش لغزید، به بنده خود خیانت کرده است

اگر کسی در بینی خود مخاط ببیند، زن او باردار است.

و هر که کبوتر بود دختری دیوانه است و بلغم هشدار دهنده بیماری یا بیماری است.

تعبیر خواب موکوس بن شاهین، دلالت بر آن دارد که پسری با شباهت زیاد به او می آید، زیرا بچه گربه از مخاط شیر به دنیا آمده است و چه بسا بلغم بیانگر ادا شدن قرض باشد و یا بخواهد. امان از آنان، وگرنه قومى را در برابر آنچه كردند پاداش مى دهد، زنى از او حامله مى شود و پسرى را رها مى كند.

هر کس در خواب ببیند که زنی بر او لگدمال کرده است از او پسر دیگری به دنیا می آورد و او را از شیر می گیرد و مانند فایول در خادم می ماند و هر که بیند که خطا کرده و زنش او را با مقداری از آن پاک می کند. او را فریب می دهد و فریبش می دهد تا اینکه از او حامله شود.

هر کس در خواب ببیند که دیگری پوزه خود را پاک می کند، در زنش به او خیانت می کند و هر که ببیند پوزه می خورد، پول می خورد و هر که ببیند بینی او خلط دارد خوابش نشان می دهد که همسرش. باردار است.

و هر که از تیپ دوست داشتنی بود، تناسب مناسبی داشت

تعبیر بلغم در خواب

هر که در خواب ببیند گناه کرده است از غم نجات می یابد و مردم به کاری که کرده اند ثواب می گیرند و یا قرض خود را می پردازند و گفته اند که چله نشان دهنده پسر است و هر که خواب ببیند بر زمین گناه کرده دختری برای او به دنیا می آید و هر که ببیند زنش به او گناه کرده است او را به دنیا می آورد یا کودکی را از شیر می گیری و هر که در بستر مرد تجاوز کند خیانت می کند. زنش و هر کس در خانه مردی تجاوز کند، با زنی از آن خانه، حلال یا حرام، ازدواج می کند، و هر کس در دستمال مردی تجاوز کند، در بنده اش به او خیانت می کند.

و هر کس در خواب ببیند که زنش را به صلیب درآورده، حامله می شود و جنین می افتد و هر که ببیند بلغم دیگران را می شویند، دلالت بر آن دارد که مردی همسرش را فریب می دهد در حالی که در پوشاندن کوشا است. ولى قادر به پوشاندن او نيست و هر كه ببيند عبور كرد و زنى بلغم او را گرفت، آن زن او را فريب دهد و او را از او ببرد و ببيند كه پوزه اش سرازير است، فرزندانى خواهد داشت كه به او شباهت کند و هر که ببیند در جامه دمیده است با ازدواج او را دارایی ثابت قرار دهد.

و هر که در خواب بلغم دیگری بخورد، نشان می دهد که پول فرزند دیگری را می خورد، و اگر بلغم او را بخورد، پول پسرش را بخورد، و هر که ببیند در بینی او بلغم است. زنش آبستن می شود و هر کس در خواب ببیند که عطسه کرد و حیوانی از بینی او بیرون آمد فرزندی به او نسبت می دهند که از او نیست و اگر با پرنده ای که بیرون آمد دلالت کند که پسر دزد است و اگر کبوتر باشد نشان دهنده دختر محبوب است

تعبیر بلغم در خواب ابن شاهین

بلغم نشان می دهد که بچه ای که شبیه او است به سراغش می آید، زیرا بچه گربه از پوزه شیر به دنیا آمده است و چه بسا فاضلاب نشان دهنده ادای بدهی باشد یا از آنها فرار کند یا او. به قومى پاداش مى‏دهد كه كرده‏اند، زنى از او حامله مى‏شود و فرزندى را سقط مى‏كند، و اگر بيند كه زنى بر او لگدمال مى‏كند، از او فرزند ديگرى به دنيا مى‏آورد و او را از شير مى‏گيرد، و با او كرد. و اگر در دستمال یا مانند آن بود در بنده تعبیر می شد و هر که می دید: رگه می زد و زنش او را با چیزی از آن پاک می کرد او را فریب می داد و فریبش می داد تا اینکه از آن باردار شد. به او.

و هر که در خواب ببیند: بلغم بخورد، پس پول بخورد و هر که ببیند: بینی اش بلغم دارد، بینش نشان می دهد که زنش حامله است.

تعبیر خواب بلغم برای حواس

و اما پوزه هر که ببیند بر زمین کوبیده دختری برایش به دنیا می آید و هر که ببیند بر زنی کوبیده از او حامله می شود و فرزندش می افتد در زنش. و هر که ببیند بلغم می خورد، پول می خورد و هر که ببیند بینی اش بلغم دارد، خوابش نشان می دهد که همسرش حامله است.

تعبیر مخاط برای زنان مجرد، متاهل و باردار

امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده است دیدن مخاط بینی در خواب به طور کلی، ممکن است بیش از یک معنی را نشان دهد، زیرا در برجسته ترین این معانی آمده است که مخاط غالباً به رزق و روزی اطلاق می شود، چه در پول و ثروت، چه در پسر و دختر و اولاد به طور کلی و چه در رزق. زن و شوهر.و انشاءالله در زندگی واقعی از پریشانی و غم خلاص شوید.

دیدن بلغم یا بخیه برای دختر مجرد

امام ابن سیرین رحمه الله و برخی دیگر از مفسران معانی دختر مجرد را در دیدن بلغم یا بخیه در خواب ذکر کرده اند و دلالت بر این دارند که این خواب نشانه آینده کامل است. از شادی و خوشبختی و اینکه این دختر در روزهای آینده نامزد و ازدواج می کند و در زندگی خود خوشبختی می یابد ازدواج و در موارد دیگر این بینش ممکن است بیانگر ثروت و ثروتی باشد که این دختر در زندگی واقعی به دست می آورد.

دیدن بلغم یا بخیه زدن برای زن متاهل

در تعبیر دیدن بلغم یا بخیه زدن برای زن شوهردار، در بیشتر موارد، رزق و روزی با اولاد و فرزند و حاملگی است، کسی که در خواب ببیند که بر زمین بخیه زده است، بینایی او را می بیند. بیانگر این است که او به زودی پسر یا دختری را باردار می شود، اما کسی که در خواب ببیند شوهرش به او بخیه زده است، دیدن او در این مورد نشان دهنده حاملگی او در روزهای آینده با فرزند ذکور است و همین طور اگر زن می بیند که دارد به شوهرش بخیه می زند، سپس بینایی او نشان می دهد که در چند روز آینده پسری را به دوش می کشد یا در زمان بینایی به دنبال این است که یکی از پسرانش را در زندگی واقعی از شیر بگیرد.

و زن شوهرداری که در خواب ببیند بعد از اینکه شوهر در خواب بخیه زد از مخاط شوهرش دزدی می کند، این مورد حاکی از تمایل شدید زن به باردار شدن و بچه دار شدن است و این امر با پیروی زن حاصل می شود. روش های فریبنده دیدن او حاکی از حامله بودن او در بیداری است و خداوند داناتر است.

دیدن مخاط یا بخیه برای زن باردار

برای زن حامله اگر یکی از موارد دیدن بلغم یا بخیه را در خواب ببیند، بیشتر این موارد در تعبیرشان به جنسیت جنینی که این زن در واقع حامله است، اشاره دارد. در خواب شوهرش را می دوزد و در صورتی که زن حامله ببیند هنگام عطسه به جای بلغم گربه ای از بینی او بیرون آمده است، دید او نشان می دهد که آنچه در شکم او است فرزند پسر است، اما اگر چه از بینی به جای بلغم کبوتر بیرون آمد، سپس رویا نشان می دهد که دختری در شکم او نیست که همه او را دوست داشته باشند.

تعبیر خواب پایین آمدن آب بینی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Q6PIz0zRf6c تعبیر دیدن بینی در خواب – یوتیوب بلغم بیرون آمد YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا