تعبیر ازدواج با مرده در خواب، خواب ازدواج با مرده

عقد ازدواج مرده ازدواج با مرده ازدواج زنده با مرده در خواب اثر ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند که با زن مرده ای ازدواج می کند و با او به کمال رسیده است، مرده ای به دست می آورد که او را فریب می دهد و او به اندازه زیبایی آن زن در امور است.

اگر زن ببیند مرده ای ازدواج کرده و او را در خانه یا نزد او وارد کند، این کم شدن مال و تغییر حال و جدایی از امر او است.

اگر میت با او وارد خانه میت شود معلوم نیست و او می میرد

و اگر خانه برای میت معلوم باشد، در وصف کم شدن مال او است

هر که در خواب ببیند با زنی ازدواج می کند و زن یا زنانی دارد، اگر زن را ببیند یا بشناسد، به قدر زیبایی و ظاهر زن، بر او خیر و اقتدار می شود.

هر که در خواب ببیند که با دختر شیخ مجهول ازدواج کرد، نیکی بسیار می کند.

هر کس در خواب ببیند که با زن مرده ای از خویشاوندان خود ازدواج می کند، رحم او را وصل می کند و اگر زنده است، خویشاوندی خود را قطع می کند.

هر کس در خواب ببیند که با زنی با محرم ازدواج کرد، در خواب، اهل خانه و زن او، شریک، دشمن، حاکم ظالم، حریف سخت‌تر، پادشاه، کشتی یا وسیله نقلیه غالب می‌شوند.

رویای ازدواج یک زن مرده – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا