تعبیر خواب خراطین – دیدن چوب درخت در خواب

تعبیر خواب خرید چوب زغال اخته ، تعبیر خواب آگار روغنی در خواب.

آگاروود چاق در خواب تعبیرش چیست؟

تعبیر خواب روغن زدن عود توسط ابن سیرین

تعبیر خواب آگاروود برای زن باردار

تعبیر خواب روغن زدن عود سیاه

روغن آگاروود در خواب

تعبیر خواب روغن زدن عود توسط ابن سیرین

نیکی از او حمد نیکو است، ولی بد ستایش زشت است و می گویند چاق اصالتا کدر است.

تعبیر خواب نفت نابلسی

او در خواب تمام ابرها است جز روغن، پس هر که ببیند بر سرش است، اگر از مقدار زیاد شود بدخلق می شود و بخواهد و اگر از مقدار معلوم بیشتر نشود، زینت است. اگر بوی بدی بدهد، حمد زشتی است به وسعت بوی و قوتش، و هر کس سر مردی را در جایی که منکرش می شود مسح کند، از اثر آن از طرف فاعل چاپلوسی و حیله گری است. اگر ببیند که شیشه ای روغن دارد، از آن روغن بگیرد و خود را چرب کند یا مردم را به آن مسح کند، چاپلوسی می کند یا به دروغگو یا غیبت می کند.

تعبیر روغن عود در خواب ابن شاهین

عود را مرد خوش چهره و گفتار لطیف و لطیف تفسیر می کند و هر که ببیند: با عود بخار می شود، دلالت بر آن دارد که ستایش و نیکی مردم به او می رسد، شخصی به او داد. زیرا دلالت بر وصلت از سلطان دارد و هر چه بیشتر بو بدهد بخشش بیشتر است

هر که در خواب ببیند: چوبی بخورد، برای او پولی می گیرد و برای خانواده اش پس انداز می کند، به طور کلی خواب عود را بر شش وجه تعبیر می کنند: مرد خوش چهره، گفتار نرم، پادشاه پارسا. فقط، ستایش، بهبود، سود و پول

چشم انداز یوتیوب دهن العود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا