تعبیر تربچه در خواب دیدن تربچه در خواب

معنی تربچه اعم از سرخ، سبز، سفید، گرم، خوردن، چیدن، بریدن، بریدن، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، برای ابن سیرین، نابلسی و امام صادق.

تعبیر تربچه در خواب

تربچه در خواب رزق حلال است و گفته اند دلالت بر حج دارد و این سخنی دور است. و گفته شد که هر که تربچه ای به دست آورد یا بخورد، کار نیکی انجام دهد که در پی آن پشیمان شود، اگر در خواب دیدی که تربچه کاشته شده است، این فال نیک و نیکو است. تجارت شما رونق خواهد گرفت و عشق دوستان خود را به دست خواهید آورد. اگر در خواب دیدید که تربچه می خورید، کوچک نگری و سطحی نگری یکی از نزدیکان شما باعث عصبانیت و نگرانی شما می شود. اگر خواب ببینید که تربچه می کارید، پیش بینی می کند که انتظارات شما برآورده خواهد شد

تفسیر تربچه توسط میلر

این یک شرکت دلپذیر را با متفکران و افراد دلسوز نشان می دهد. این خواب همچنین بیانگر ثروت برای یک زن است این خواب نشان دهنده افزایش وضعیت فعلی او است. اگر شاهی بخورید، هدف یک شوخی خوب خواهید بود. «گرجار: تربچه داغ».

تعبیر تربچه در خواب ابن شاهین

ابن شاهین گوید: اگر مردی در خواب ببیند که تربچه می خورد، بیانگر آن است که دچار عبوس و هذیان بسیار می شود و این بینش نیز حاکی از ضرر و زیان فراوان و رنج فقر و بدهی است که بر او چیره می شود.

اما اگر مردی در خواب ببیند که در خانه خود تربچه می کارد، برای بیننده خیر بسیار است و این رؤیت بیانگر آن است که مال حلال بسیار به او می رسد، اما اگر ببیند که به او می رسد. دارد به همسرش هدیه می دهد، این نشان دهنده مشکلات زیادی بین او و او در ظهور غم و اندوه است

تعبیر تربچه در خواب ابن سیرین

ابن سیرین گوید: دیدن تربچه در خواب از رؤیایی است که دلالت بر خیر بسیار دارد، چنانکه دختر مجردی در خواب تربچه می بیند، ولی بدون خوردن آن، برای او بسیار نیکو است و این دیدن بیانگر آن است که با مرد خوبی ازدواج می کند و برای ادای حج یا عمره با او می رود

تعبیر تربچه در خواب زن مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که به یکی از دوستانش تربچه می دهد، بیانگر خیر بسیار برای دوستش است، خوردن ترب برای دختر مجرد بیانگر شرارت اوست.

اگر دختر مجردی ببیند که در حال کاشت تربچه است، این نشان دهنده ی پول بسیار خوب و فراوان برای او و خانواده اش است، همچنین این دید نشان می دهد که به زودی با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

تعبیر تربچه در خواب برای زن متاهل

امام نابلسی می فرماید اگر زن شوهردار در خواب ببیند که ترب خانه را پر می کند، بیانگر مال بسیار خوب و فراوان برای او و شوهرش است و بیانگر مال خوب و حلال است، حلال اما بسیار سخت و طاقت فرسا.

اما اگر زن متاهل ببیند که او و شوهرش ترب می خورند، نشان دهنده خستگی و سختی مالی زیادی است که به آنها وارد خواهد شد.

رؤیای تربچه در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=1m3etEWDApA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا