تعبیر تعبیر مرگ در خواب دیدن مرده در خواب به تفصیل

تعبیر مرگ نزدیک برای دختر مجرد، زن متاهل و باردار، فوت پدر، فوت مادر، فوت شوهر، فوت برادر را تقدیم حضور شما می کنیم.

تعبیر خواب مرده زنده به من می زند در خواب: دختر مجرد، زن شوهردار، زن باردار، مرد مجرد و متاهل به روایت ابن سیرین و امام صادق علیه السلام.

نماد مرگ و فرد متوفی در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که برادرش مرده است و اگر مریض باشد مرگ او یا مرگ کسی از جانب اوست.
 2. هر کس در خواب ببیند که امام از دنیا رفته است، آن مملکت به فساد کشیده می شود و ممکن است خراب شود.
 3. هر کس ببیند که مرگ به طور کلی در مکانی معلوم نازل می شود، آتشی در می آید
 4. هر کس در خواب ببیند که شخص معروفی در حال سوگ از دنیا رفت و این را اعلام کرد، برای هر دو مصیبت است.
 5. هر کس در خواب ببیند که پسرش مرده است، از دست دشمن خود نجات می یابد
 6. هر کس در خواب ببیند که دخترش مرده است، از شادی ناامید می شود
 7. هر کس در خواب ببیند که مرده است و قبر و کفن یا جنازه و گریه ندیده است، این برای بیننده ای که در آن است تسکینی است.
 8. هر کس در خواب ببیند که مرده است و ظاهر مرده است و کسی برای او سوگواری نکند و او را بشوید و کفن نکند، خانه اش را خراب می کند.
 9. هر که دید او را به بازار بردند، آنچه را که نیاز داشت به دست آورد و تجارت خود را خرج کرد
 10. هر کس ببیند مرده او را به قبر رساندند، حق را انجام داده است
 11. هر که ببیند او و همسرش در عده مرده اند، او را طلاق می دهد
 12. می گفتند هر که ببیند مرده و مجرد است ازدواج می کند
 13. هر کس در خواب ببیند که بعد از مرگش مرد و زنده شد، گناه کرده و توبه کرده است و گفته شده عمرش طولانی است.
 14. هر کس ببیند مرده ای به فاسق چسبیده است، حیوان مضری را می کشد
 15. هر کس در خواب ببیند که تنها در خلوت مرده است خیری در او نیست و اگر غیبت کند از فساد دینش مطلع می شود.
 16. هر کس در خواب ببیند که در قبرستان مرده است و گمان کند که مدت زیادی از دنیا رفته است، راه درازی را طی می کند و با جاهلان و اهل فسق و فساد همراهی می کند.
 17. مرگ پسر مصونیت از دشمن و به دست آوردن ارث است و مرگ دختر واژگونی امری است که موجب شادی می شود و مرگ پدر مایه حیرت و حیرت مادر است. عدم دسترسی به اهداف و بروز پریشانی و اندوه
 18. هر کس در خواب ببیند که یکی از اهل بدعت و گمراهی از دنیا رفته است بر ظلم و ستم فزونی می یابد، ولی به خاطر ارتکاب آن فقیر است.
 19. هر کس در خواب ببیند زن حامله ای مرده است، پسری به دنیا می آورد و از او راضی می شود و از او بهره مند می شود و چه بسا مرگ نشان دهنده طلاق باشد.
 20. هر که در خواب ببیند زنی ناشناس مرده است، دنیایش به هم می ریزد
 21. هر کس در خواب ببیند مرده را بر زمین می کشد، گناه او را فرا می گیرد
 22. هر که در خواب ببیند حیوانی مرده است خیری در او نیست و اگر حیوانی داشته باشد سبکتر است.
 23. هر که ببیند پیشه‌وری مرده است، نشانگر فرورفتگی در پیشه اوست
 24. هر که خواب ببیند پادشاه کشورش مرده است، بیانگر خرابی آن کشور است
 25. هر کس در خواب ببیند که نگهبانی از دنیا رفته است، به دو صورت تعبیر می‌شود که ترس و مرگ حاکم است.
 26. هر کس ببیند مرده ای را به نمازخانه برد، فاسد دین را خیر می کند.
 27. هر کس در خواب ببیند که یکی از پدر و مادرش فوت کرده است، دنیا او از بین می رود و حالش تباه می شود و اگر شاگرد آخرت باشد از کار معلق می شود.
 28. هر کس در خواب ببیند که شخصی مرده است و مردم او را به نیکی یاد می کنند، در ولایت یا کاری که انجام می دهد ستوده می شود.
 29. هر کس در خواب ببیند کسى که سخن او را در حال بیدارى مى‏پذیرد، به او مى‏گوید که هرگز نمى‏میرد، در راه خدا کشته مى‏شود و پس از آن زنده مى‏شود، به خاطر فرموده خداوند متعال: «و گمان مبر که کشته شدگان. در راه خدا مرده اند ولی زنده اند.» آیه
 30. هر کس در خواب ببیند که یکی از نزدیکانش مرده است، این کاهش توانایی اوست
 31. مرگ زن خوب است و مرگ زن باردار برای او بسیار خوب و خوب است
 32. هر که ببیند مرده ای زنده شده است، یعنی به خیر و سعادت می رسد، مخصوصاً اگر مرده شاداب باشد.
 33. هر کس در خواب ببیند که مرده و دفن شده است، سفری طولانی دارد و پولی نمی یابد.
 34. هر کس در خواب ببیند که او را بدون مردن در قبر دفن کردند، بداند چه کسی او را دفن کرده است، سپس با ظلم و ستم یا زندان شروع کند.
 35. اگر بعد از آن شهادت دهد که در قبر مرده است در آن نگرانی می میرد و اگر نمرد از آن نگرانی و ظلم و حبس نجات می یابد.
 36. هر کس در خواب ببیند که در گودال قبر تسلیم می شود، او را به هلاکت می رساند و اگر او را در قبر بگذارد به خانه ای می رسد.
 37. اگر خاک بر او مسطح شود به اندازه آن پول به او می رسد و گفتند هر که دفن شود دینش را تباه کرده مگر اینکه بعد از دفن از قبر بیرون بیاید.
 38. اگر بر او خاک ریخته شود و دستها تکان بخورد، از توبه خود ناامید است
 39. هر کس را بعد از طلوع یا ظهر یا هنگام غروب در خواب دفن کنند، دلالت بر امر به منکر و نهی از منکر دارد.
 40. و اما دفن زنده ها حیله و نیرنگ است
 41. شاید دلالت بر غنای مدفون پس از فقر و ازدواج او پس از تجرد و فراموشی او پس از تنهایی باشد.
 42. دفن مرده برای زنده نشان می دهد که بدهی همان طور که هست جذب می شود
 43. دفن مجدد مرده در خواب، بی اعتنایی به تخلف بیش از حد او است
 44. دفن میت برای اموات اتحاد، نخبگی و محبت بین خویشاوندان است
 45. شاید دفن حبس، بیماری، ازدواج، امانت یا رهن بوده است
 46. هر که دید مرد یا دفن شد بدون توبه مرد
 47. اگر شهادت دهد که از قبر بیرون آمده توبه می کند و گفته اند دفن نشان دهنده ازدواج است.
 48. هر که ببیند او را بدون مرگ دفن کردند، زندانی و مضطرب می شود
 49. هر کس ببیند که زنده ای را دفن می کند، بر دشمن خود پیروز می شود
 50. هر کس در خواب ببیند که گروهی شخصی را دفن کرده اند، بر مرگ او متحد می شوند و در دفن خیری نیست، یک کل کافی است.
 51. اگر در خواب ببیند که دشمن خود را دفن می کند، او را پیروز می کند
 52. هر کس در خواب ببیند که چیزی از حیوانی را دفن کرده است، اگر نوع آن مذموم باشد، مردی را می بیند که منسوب به آن نوع است، و اگر دوستش داشته باشد، پشیمانی است و شاید نجات بخشی باشد.
 53. هر که ببیند چیز بی جانی را دفن می کند، دلتنگ دنیا است
 54. اگر در خواب ببیند که گونه‌ای را دفن می‌کند که نیازی به دفن ندارد، در این صورت مال خود را در کاری هدر می‌دهد که در نتیجه اتفاق نمی‌افتد.
 55. شايد دلالت بر اين دارد كه اين امر به كسى سپرده شده است، زيرا انسان در اصل و به طور كلى خاكى است
 56. خواب دفن به یازده تعبیر می شود: پیروزی، مسافرت، دوری، حبس، فقر، اخلال، نکاح حرام، ضعف توانایی، غرور، پریشانی و فساد امور.
 57. هر کس در خواب ببیند که مرده گریه می کند، دلالت بر این دارد که آسایش میت برای او در آخرت تسکینی است و خستگی او خستگی او در آخرت است.
 58. ممکن است نشان دهد که او باید به او صدقه بدهد
 59. هر کس در خواب ببیند که مرده ای از او غذا یا طعام می خواهد، از او می خواهد که به او صدقه دهد.
 60. هر کس در خواب ببیند که مرده ناشناس را می بوسد، از جایی که به حساب نمی آید پول می گیرد.
 61. هر که در خواب ببیند مرده ای را با شهوت می بوسد، او را به خیر وصل می کند.
 62. هر کس در خواب ببیند که مرده ای بر او زد، از سفر سود می برد، یا آنچه از او گم شده است به دست او باز می گرداند.
 63. هر کس از شما ببیند که مرده ای را می زند، نشان می دهد که اعتصاب کننده بدهی این مرده را می پردازد.
 64. هر کس در خواب ببیند مرده ای آب می نوشد، صدقه یا دعایی است که فرزندانش به او بپردازند.
 65. هر که در خواب ببیند مرده را میشوید، دلالت بر این دارد که قرض خود را خرج کرده است.
 66. هر کس در خواب مرده ای را ببیند که ازدواج کرده است، دلیل بر عنایت خداوند متعال به این مرحوم است.
 67. هر کس در خواب ببیند که مرده ای به او غذا و نوشیدنی داده و نخورده است به همان مقدار از پولش کم می کند.
 68. اگر بخورد خوب و منفعت است و اگر از آسایش دنیا چیزی به او بدهد دستاورد نیکو و رسیدن امید است.

تعبیر مرگ در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که بدون بیماری و حادثه ای از دنیا رفت، عمر طولانی دارد
 2. هر که با آن خوش بمیرد، عمری طولانی خواهد داشت و خوشبختی بر او چیره می شود
 3. هر کس بمیرد و بعد از مرگش زنده شود، مرتکب گناه کبیره یا نافرمانی می شود، ولی چون زنده شده است، از آن توبه می کند.
 4. هر کس در خواب ببیند که مرده است و مردم برای مرگش جمع شده اند و برای او تشییع جنازه یا عزاداری می کنند و او را غسل می دهند و کفن می کنند تا دفن کنند، کسی است که مردم را در زندگی خود دوست خواهد داشت و در میان آنها سالم زندگی می کند. دین فاسد است و متعهد به اطاعت از خدا نیست
 5. هر کس در خواب ببیند که در خوابش نمی میرد یا ابرقهرمانی است که نمی تواند بمیرد، بله نزدیک است.
 6. هر کس در خواب گمان کند که در خواب نمی میرد، در راه خدا کشته می شود، مانند طالب علم در راه او، یا مجاهد، خارج شده، یا مسافری برای دعوت، با تمام حالاتش، پیشنهاد دنیا را ترک می کند.
 7. هر کس ببیند که مرده است و خود را برهنه می بیند که مرده را دفن می کند، می بیند که برهنه روی زمین افتاده است، پول خود را از دست می دهد و فقیر می شود.
 8. اگر روی فرش باشد آواز می خواند و حالش را راحت می کند
 9. و اما کسی که بمیرد و اطراف خود را نبیند یا برای مردم تسلی پیدا نکند دیوار خانه خود را خراب می کند یا یکی از اعضای خانواده خود را از دست می دهد.
 10. اگر ببیند که او را در آن حالتی دفن کردند که نه تسلی است و نه مردمی و نه گریه ای، پس نمی تواند در عمرش آنچه را که از خانه اش ویران شده است بسازد.
 11. و اما مرگ حاكم و رئيس جمهور و امام هر كه ديد امام يا شخص عاقل و متدين يا رئيس جمهور عادل از دنيا رفته است، حاكي از تباهي كشور و گسترش فساد در آن پس از مرگ است. خروج این شخص
 12. اگر در رختخواب بمیرد، خانواده اش در زندگی از او خیر می گیرند
 13. اگر بیننده در بستر بمیرد، سرنوشت خود را در زندگی بالا می برد یا در زندگی و مرگ خود دین خود را اصلاح می کند.
 14. اگر در خواب وفات کسی را بشنود و زنده ای را که می شناسد و خبر مرگ او را بیاورد در دین مفسد است و حال دنیا را آسان می کند.
 15. مرگ والی یا حاکم ممکن است نشان دهنده برکناری بیننده از کار و سمت خود باشد
 16. و هر کس ببیند که مردم همه به طرز وحشتناکی مرده اند، یا ببیند که بر زمین افتاده اند و به تعداد زیاد مرده اند، نشانگر آتش بزرگی است که در آن مکان یا اطراف آن واقع می شود.

تعبیر خواب مرگ مجرد و مجرد

مجرد یک مرد جوان یا یک دختر باکره، وقتی خود را در حال مرگ ببیند که در شرف ازدواج است، ازدواج می کند.

تعبیر خواب مرگ زن متاهل

متأهل یا متاهل، هر که ببیند در حال مرگ است، تعبیر به طلاق و جدایی از شریک خود می شود، زیرا مرگ، جدایی کسی از عزیزانش است که ببیند او در میان مردم مرده است. سپس با افراد منافق زندگی می کند، چه در خانه و چه در محل کارش یا با مردمی که اگر آنها را می شناخت، آنها را مرده می دیدند.

تعبیر خواب مرگ برای زن باردار

و زن حامله چون ببیند که می میرد و مردم بر او گریه می کنند بدون اینکه جیغ و زاری کنند، پسری به دنیا می آورد و از او خوشحال می شود.

تعبیر مرگ یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا