تعبیر غبار در خواب دیدن غبار برای ابن سیرین

غبار در خواب، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، چه در خانه، چه در چشم طوفان، توسط ابن سیرین و نابلسی و غیره.

تعبیر غبار در خواب ابن سیرین

هر کس غباری را ببیند که در محلی مربوط به او برآمده و نازل شده است، نشان می دهد که به نسبت آن مال و فضل به دست می آورد.

و هر کس بین آسمان و زمین خاکی چون غبار ببیند، دلالت بر آن دارد که امری هولناک روی خواهد داد، به طوری که اهل آن مکان در نجات خود متحیر می شوند.

و هر کس خاکی را ببیند که خاک شده و بر صورتش افتاده است، دلالت بر سختی و عذاب سخت دارد، به خاطر فرموده خداوند متعال (و صورتهای آن روز خاک بر آنهاست).

و هر کس در خواب ببیند که دست خود را از خاک تکان می دهد، فقیر می شود و توبه می کند، و هر کس خاکی را که با باد حمل می شود ببیند تا دیگر به آن نگاه نکند، غم و اندوه است و خدا می داند. بهترین

تعبیر غبار در خواب توسط نابلسی

هر کس بین آسمان و زمین خاک ببیند، امری مبهم است که راه خروج از آن را نمی داند.

اگر ببیند که غبار چیزی را پدید آورده، پول است چون از خاک است و اگر بین زمین و آسمان ببیند، امر مبهمی است که خروج از آن معلوم نیست، مانند مه.

Vision Flick YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا