تعبیر عود در خواب – دیدن عود در خواب

با دیدن ساز عود برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، اعم از نواختن عود، آواز خواندن، گوش دادن به موسیقی، خواب دیدم که عود بنوازم، گیتار، ویولن، عود، آواز، آلات موسیقی ابن سیرین و غیره.

تعبیر عود در خواب

  1. دیدن عود در خواب بیانگر شفای امراض است
  2. همانطور که دیدن عود در خواب نیز بیانگر این است که انسان به آنچه در آن بوده باز خواهد گشت، چه خوب باشد چه بد.
  3. عود در خواب اگر زن عزادار آن را دید، او را به شوهری بشارت ده
  4. و اگر زن شوهردار او را دید، او را به فرزندی مژده بده
  5. هر که ببیند در مقابل امام عود می نوازد، ولایت و اختیار می شود.
  6. عود زدن در خواب به دروغ تعبیر می شود
  7. و اگر عود نواز در خانه بیننده باشد یا خود نوازنده خانه او باشد، خواب به دروغ گفته می شود.
  8. رب نواختن در خواب در خانه، بیانگر مصیبت یا پریشانی است که فساد گروهی از فاسق بیننده خواب است یا انقلابی علیه قوم دیگر.

و هر که ببیند در خانه خود بازی می کند، مصیبت به او می رسد و گفته می شود: جراحت غم است یا دلالت بر پادشاه محترم دارد. و براى نهان پند و اندرز است و براى فاسق فساد قومى است و براى ستمكار ظلمى است كه بر قومى ستم مى كند.

ابوسعید واعظ گفت: زدن عود گفتار است، نه آنچه هست، و همین طور استماع، زیرا صدای آن مانند گفتار است و سخن نیست.

زدن عود در خانه باعث بلا می شود

و اما زدن عود را رهبری به کسی که آن را بزند تعبیر می کند و ممکن است ابر باشد.

هر که در خواب ببیند: چوب یا آلاتی مانند آن را بزند و سیمش قطع شود، تعبیر به زوال اضطراب و اندوهش می شود.

تعبیر عود زدن در خواب

عود اگر خواب می بینید که عود می نوازید، این خبر خوشحال کننده ای از دوستان غایب است. شنیدن موسیقی عود در خواب اتفاقات شادی را به دنبال دارد.

رویا عود یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا