تعبیر کشتن مار در خواب – دیدن کشته شدن مار در خواب

خواب کشتن مار برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای مرد مطلقه، برای یک مرد، خواه سر بریدن مار، زدن به مار سیاه، کشتن مار سبز یا سفید.

تعبیر کشتن مار در خواب

دیدن کشتن مار یا مار در خواب بیانگر آن است که بیننده دشمنان خود و همه کسانی را که او را تعقیب می کنند نابود می کند.مورد مرگ در این خانه دیدن مار یا مار سوزان در خواب بیانگر این است که صاحب خواب از شر آن خلاص می شود. تمام مشکلاتی که او و کسانی که او را دنبال می کنند و رسیدن خیر و برکت به او

هر که در خواب ببیند که مار را کشت، با زنی ازدواج کرد و مار را بکشد، بر دشمنی پیروز می شود و اگر خون بر دستش جاری شود، دشمنش می میرد و مال او را به ارث می برد.

هر کس در خواب خود را در حال کشتن مار ببیند بر دشمن خود پیروز می شود و خون و استخوان و پوست و گوشت مار پول دشمن است و هر کس در جنگ پیروز شود در حقیقت برنده است و هر که در خواب ببیند که مارى را بر بالین یا بالش خود كشت، سپس گویند زنش مى میرد، و هر كه در خواب ببیند كه مقدارى یا نصف مارى را قطع مى كند، از دشمنانش بریده مى شود، و هر كه می بیند که در خواب از مجرای ادرار یا از سینه و یا از بینی او مار بیرون می آید، پس گویند دشمن او پسرش خواهد بود.

تعبیر مار در خواب

و اگر مار در خواب از پشت یا از شکم یا از گوش بیرون آید، یکی از پسرانش دشمن او خواهد بود و دیدن ماری که از دهانش بیرون می‌آید، بیانگر سخنان گناهی است که می‌گوید. که باعث ضرر می شود این نشان می دهد که مدت او تمام شده است.

می گویند دیدن تخم مار نشان دهنده دشمن ضعیف است و داخل شدن مار در خواب بیانگر کسب مال بسیار است و هر که در خواب ببیند که با مار به نیکی صحبت می کند، بیانگر سود و نیکی است. و وقوع شادی و نشاط و اگر صحبت بر خلاف این باشد نشان می دهد در مقابل ایمنی آخرین چیز است.

و هر کس در خواب مار سیاهی را ببیند که مارهای جوان آن را احاطه کرده اند، بیانگر افزایش سیاهی و نجابت و دیدن مار سفید است. دیدن مار زرد نشان دهنده یک دشمن ضعیف و بیمار است و دیدن مار سبز نشان دهنده نیاز به محافظت در برابر دو دشمن است و مار قرمز یک دشمن با قبیله است.

و هر کس در خواب ببیند که صاحب مار است و از آن نترسد، بیانگر مقام و منزلت بلند است و مار سفید کوچک نشان دهنده اهتمام در کار است و دیدن مار کوچک به هر رنگی که باشد، بیانگر دو طرف دشمن است. دشمنی از اهل خواب یا دشمنی ضعیف.

چشم انداز کشتن مار – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا