تعبیر گوش در خواب دیدن گوش در خواب

بینایی گوش برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه و برای مرد متاهل و مجرد، چه تمیز کردن گوش راست یا چپ از موم، بریدن لاله گوش، درد، سوراخ کردن گوش، خون از آن بیرون می آید، آب برای ابن سیرین و غیره

تعبیر خواب گوش در خواب

 1. گوش در خواب، گویای شنیدن است، پس هر که ببیند گوشش رشد یا بهبود یافته است، بیانگر هدایت و پذیرش فرمان پروردگارش است.
 2. گوش محل آگاهی است، بنابراین در خواب بیانگر فرزند، پول و موقعیت است. شاید گوش نشان دهنده علم، عقل، دین، پادشاه، خانواده و طایفه باشد که انسان با آن آراسته می شود.
 3. گوش دلالت بر شنوایی دارد، پس هر که ببیند شنوایی او بزرگ شده یا بهبود یافته یا نور از آن بیرون است یا در آن وارد می شود، این نشانگر هدایت و اطاعت او از خداوند متعال و پذیرش فرمان اوست.
 4. و اگر گوش در خواب كوچك باشد يا بوي بدي از آن ببرد، بيانگر گمراهي از حق و قيام در هنگام كراهت از خداوند متعال است.
 5. و کثرت اذان حکایت از فنون علم دارد یا اینکه در یک مورد ثابت نمی شود.
 6. چه بسا گوش دلالت بر آنچه به جواهر است دارد، و اگر گوش او گوش یکی از حیوانات شود، جایگاه خود را از دست می دهد، حرمتش کم می شود و عقلش مات می شود.
 7. هر کس در خواب ببیند که دو انگشت خود را در گوش خود فرو می‌کند، نشان از مرگ او مبتکر است
 8. اگر بیننده بر بدعت و ضلالت باشد، ببیند که انگشتانش را در گوشش فرو کرده است، این نشان دهنده مرگ او و عزم او بر ترک آنچه مرتکب شده است، یا مؤذن شدنش است و گوش پادشاه جاسوس اوست.
 9. گفته می شد که گوش، زن آن مرد، دختر او یا دیگران است
 10. هر کس در خواب در گوش خود حادثه ای یا افزایشی ببیند، تعبیر به زن، دختر، خواهر یا مانند آن مرد می شود.
 11. هر کس در خواب ببیند که گوشش از او جدا شده، مرگ یا جدایی یکی از آنهاست.
 12. هر کس ببیند که این امر حقیقت است، این نشانگر درک و علم او و اعتبار یقین و قصد اوست.
 13. اگر در خواب ببیند که کر است، در دین او فساد است.
 14. هر کس اذان زیادی ببیند، نشان می دهد که سخن را می شنود و به آن توجه نمی کند و نمی فهمد.
 15. هر که دید چیزی کم دارد، شد.
 16. هر كه ببيند شنوا است دليل بر عقل و علم و سلامت و دين و يقين اوست.
 17. هر که در خواب ببیند که کر است، در دینش فساد است.
 18. هر که ببیند نیم گوش دارد زنش می میرد.
 19. هر که ببیند از چرک گوشش غذا می خورد، پس با پسرها همنشینی می کند.
 20. هر که در خواب ببیند که یک گوش دارد به زودی خواهد مرد.
 21. اگر در خواب ببیند که در خواب انگشتری در گوشش آویخته است، دخترش را به عقد او درمی آورد و برای او پسری به دنیا می آورد و گفته شد که گوش دین است.
 22. هر که ببیند: اذان های فراوان، پس از حق روی گردانده و آن را نمی پذیرد
 23. می گفتند اگر انسان گوش های زیبا و متقارن ببیند مژده می شنود و اگر به یک اندازه زیبا نباشد مژده می شنود.

هر که بیند: گویا دو چشم در گوشش است پس کور است

گفته شد هر که ببیند گوشهایش زیاد است، ستوده است برای کسی که بخواهد مطیع او باشد، مانند زنان و فرزندان و پادشاهان.

امّا اغنیا دلالت بر مژده ای دارد که به آنها می رسد اگر اذان زیبا باشد وگرنه مذموم است.

و اما ممالیک و مدعیان دلالت بر دائمی بودن بندگی او و جواز و اطاعت او می کنند و برای مدعی دلالت بر لازم الاجرا بودن حکم بر او دارد.

گوش را در خواب ببرید

شواهد فساد شاید گوش اضافی نشان دهنده اجازه شخص برای انجام آنچه می خواهد باشد، اگر گوش خوبی است، آنچه می خواهد خوب است.

تعبیر استفاده از گوشواره

هر کس در خواب ببیند که گوشواره یا گوشواره ای در گوش دارد، اگر نوع او در بیداری ستوده باشد، در مورد کسانی که در میان زنان ذکر شده اند، نیکو است.

تعبیر گوش بریده

هر کس در خواب ببیند گوشش بریده شده، زن یا دخترش را فریب می دهد.

تعبیر دیگر خواب گوش در خواب

ابن سیرین گفته است که گوش در خواب به رزق و روزی و به طور کلی خیر است، چنان که گفته است دلالت بر فرزند و فرزند و به پدر و مادر و علم و حکمت دارد.

تعبیر ابن سیرین به دیدن سه گوش در خواب

ابن سیرین گفت: کسی که در خواب ببیند خود را در خواب دید که گویی سه گوش دارد، این به زن و دو دخترش است، اگر این مرد ازدواج کرده باشد، اما اگر مجرد باشد و مجرد نباشد. ازدواج کن، برایش مژده است که به زودی ازدواج می کند و صاحب دو دختر می شود.

تعبیر ابن سیرین به دیدن چهار گوش در خواب

ابن سیرین گفته است که گوش به زنی در خواب گفته می شود و بر این اساس، اگر شخصی در خواب ببیند که خود را با چهار گوش در صورت می بیند، به این معناست که این شخص با چهار زن ازدواج می کند یا این که این شخص دارای چهار دختر از یک مادر فوت شده

تعبیر دیدن گوش بریده در خواب

ابن سیرین در تعبیر گوش بریده در خواب می گوید در خواب به این معناست که این شخص همسر خود را به خاطر مرگ از دست می دهد و خیلی زود پس از مرگ با زن دیگری ازدواج می کند.

تعبیر دیدن انگشتر از گوش در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب آویختن انگشتر در گوش می گوید: کسی که در خواب ببیند انگشتری در گوشش آویخته است یعنی این شخص دختری دارد و به زودی با او ازدواج می کند. که حامله شود و دختری به دنیا بیاورد.

گوش در خواب

محل آگاهی و زینت و زینت انسان و پسر و پول اوست و دلالت بر فرزند و پول و مقام دارد، چه بسا گوش دلالت بر علم و عقل و دین دارد و پادشاه و خانواده و طایفه ای را که با آن. انسان زیبا می کند و گوش در واقع مسئول حس شنوایی است.

هر کس در خواب ببیند که گوشش خوب است یا در خواب پیر می شود یا نور از او بیرون می آید یا در او وارد می شود، دلالت بر هدایت و اطاعت او از خدا و قبول فرمان او دارد.

دیدن شنیدن در خواب

هرگاه کوچک باشد یا از آن خارج شود یا بوی بدی وارد آن شود، بیانگر آن است که از حق دور است و در کنار کسانی که دشمنی را از خداوند متعال لازم می دانند، ایستاده است.

بریدن گوش یا از دست دادن آن در خواب

دلیل بر افساد فی الارض، زیرا بریدن بینی و گوش راهزنان مرسوم است.

جمع اذان اذان است و شاید اذان اذان در قصر یعنی پرچم ها باشد و اذان مشروع است پس این را بفهمید.

گوش اضافی ممکن است نشان دهنده اجازه شخص برای افزایش آنچه می خواهد باشد، بنابراین اگر گوش خوبی است، آنچه می خواهد خوب است.

اذان زیاد در خواب

اشاره به کثرت علوم و فنون است یا اینکه یک مورد را ثابت نمی کند.

گوش در خواب، ممکن است نشان دهد که چه چیزی از ساخته شده به آن متصل است.

هر كه در خواب گوشش گوش حيواني شود، جايگاهش از او سلب مي شود، حرمتش قطع مي شود، يا چاقش كسل مي شود.

هر کس در خواب ببیند که انگشت خود را در گوش فرو می‌کند، مرگ او را به بدعتی نشان می‌دهد، و اگر بیننده از طرفداران بدعت و گمراهی باشد و چنان ببیند که انگشتان خود را در گوش خود فرو می‌کند، نشانگر توبه و توبه اوست. عزم خود را برای ترک آنچه هست یا موذن شدن.

جاسوس شاه جاسوس خود را صدا می کند و اگر شاه ببیند گوشش ناپدید شده، نشان دهنده قطع خبر از اوست.

گوش نشان دهنده آن چیزی است که در آن وجود دارد، مانند کیف، جعبه یا کمد، آنچه در گوش اتفاق افتاده است، خواه کم و زیاد شده باشد، به دلیل آنچه ذکر کردیم بوده است.

تعبیر گوش در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا