تعبیر خوردن گوشت در خواب – رؤیت گوشت در خواب ابن سیرین

مطالب: خواب گوشت در خواب دختر مجرد و زن متاهل و باردار گوشت پخته کبابی با برنج خام.

تعبیر گوشت در خواب ابن سیرین صاحب مشهورترین کتب در علم تعبیر خواب و از تابعین است متوفای سال 110 هجری قمری و در ذیل به شرح و توضیح آن می پردازیم. تعبیر تعبیر گوشت در خواب ابن سیرین

تعبیر خوردن گوشت در خواب

 1. گوشت در خواب بدبینی زیادی دارد، زیرا نشانه دردها و دردها است، در حالی که خریدن آن مصیبت است و نرم آن مرگ است. علیرغم بدبینی ناشی از خواب گوشت و خوردن آن
 2. خوردن گوشت گاو نشان دهنده خستگی است زیرا دیر هضم است و ممکن است نشان دهنده کاهش کار و معیشت باشد.
 3. اگر گوشت گاو برشته شود، نمادی از احساس امنیت پس از ترس است.
 4. گوشت گوساله چاق در خواب بیانگر مژده و رزق و روزی و رهایی از بلا است.
 5. اگر در خواب گوشت گوسفندی پخته می شد، نشان دهنده به دست آوردن پول پس از خستگی است، اما اگر خام بود، نماد اختلاف با کسی و نگرانی است.
 6. گوشت خام در خواب برای کسی که آن را می بیند بد است، اما برای کسی که آن را می خورد خوب است.
 7. خوردن گوشت پرنده در خواب اگر پخته یا کبابی باشد، نشانه رزق و روزی و مالی است.
 8. هر کس ببیند که گوشت پخته یا کبابی می خورد، با خستگی روزی می یابد و چه بسا از خوردن گوشت کبابی ترس به او برسد.
 9. و گفتند کباب کردن مصیبت و اندوه و حرام است، اگر قوچ کباب کرد مریض شد یا از سلطان عذاب گرفت و اگر گوسفندی کباب کرد زن یا مادر یا زنی از اهل بیتش. مریض شدن.
 10. و اگر بزغاله ای بریان می کرد، پسر یا خادمش به آبله مبتلا می شد و اگر گوساله ای را بریان می کرد، اگر از کسانی بود که پسر را می خواست، بشارت می دادند وگرنه از دشمنان خود می ترسید.
 11. هر کس در خواب ببیند که از قصابی گوشت خرید و گوشت به خانه او رسید، قصاب پادشاه مرگ است و دلالت بر مرگ شخصی در آنجا دارد.
 12. هر کس در خواب ببیند که مرده می خورد و خوبی ها را به دست او می گذارد، حرام می آید و خانواده اش را ترک می کند.
 13. و هر کس در خواب ببیند که گوشت بز می خورد، مدتی مریض می شود و بهبود می یابد و هر که در خواب ببیند از گوشت گوسفند می خورد، اندکی نیکی می کند.
 14. هر که در خواب ببیند که گوشت جد من را می خورد، اندکی از پسری بر او اثر می گذارد.
 15. هر کس در خواب ببیند که گوشت پرنده ای را می خورد، پس از آن پول مرد بزرگی را می خورد و هر که ببیند چیزی از وحش آب می خورد، از مردی که سرنوشتش در مردم به اندازه است، گرفتار می شود. مثل آن جانور در آب

هر کس در خواب ببیند که گوشت مار می خورد، بیانگر آن است که این شخص از دشمن خود پولی می گیرد، و همچنین هرکس در خواب ببیند که تازه می خورد، بیانگر خیر و صلاح صاحب خواب است. گوشت، بیانگر آن است که این شخص مال خود را زیاد می کند، و هر کس در خواب ببیند که گوشت ماهی می خورد، بیانگر آن است که زودتر رزق و روزی پیدا می کند، و هر که در خواب دید که گوشت غاز می خورد، بیانگر آن است که این شخص از روحانیت بهره مند می شود آنچه در خواب بد گوشت در خواب گفته شد:

هر کس در خواب ببیند که گوشت دیگران را می خورد، دلیل بر آن است که این شخص با خوردن گوشت او در خواب غیبت می کند، گاو لاغر، نشان دهنده این است که این شخص بیمار می شود و هر که در خواب ببیند. این که گوشت پرندگان شکاری یا خوک می خورد، بیانگر آن است که مال حرام به دست می آید و هر که در خواب گوشت خام ببیند و نخورد خوب نیست و هر که در خواب گوشت ببیند ناشناس خون، این نشان دهنده فتنه و تسلط است

تصویری از خوردن گوشت در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا