تعبیر کاغذ سفید در خواب و کاغذ در خواب

رویای کاغذ برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خواه دادن یا گرفتن کاغذ سفید، سبز، قرمز، آبی که در اوراق رسمی نوشته شده، کاغذ پاره کردن برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر کاغذ در خواب

 1. دیدن کاغذ سفید در خواب نشان دهنده مرحله جدیدی از زندگی شماست، چه در سطح حرفه ای و چه شخصی، ممکن است یک فرصت یا یک پروژه باشد.
 2. با دیدن کاغذ سفید برای مذهب آنها در دوره های عاطفی زندگی می کنند، بینش نشان دهنده وفاداری، صداقت و صداقت شریک زندگی است.
 3. دیدن کاغذ سفید گاهی نشان دهنده بدشانسی و مشکلات مالی زودگذر است
 4. دیدن یک مقاله خوش خط و زیبا نشان دهنده پروژه های جدید و موفق با وجود مشکلات است
 5. دیدن مقاله با خطی نامفهوم و بد نشان دهنده ورود به پروژه های پر مشکل با وجود فداکاری هاست.
 6. دیدن کاغذ تا شده نشان دهنده دستیابی به اهداف است
 7. دیدن کاغذ پاره، پرتاب یا سوخته، نشانه ناامیدی و اندوه است
 8. اگر زن متاهل ببیند که با مرکب روی کاغذ سفید می نویسد، این برای فرزندانش شادی است
 9. اگر بیننده خواب دختر مجردی باشد، اگر در خواب ببیند کاغذهای سفید و خودکاری در دست دارد، به این معنی است که با غریبه ثروتمندی که دارای اختیار و نفوذ است ازدواج می کند.
 10. تمام کاغذها و کتابها و خودکارها در خواب بیانگر خبرهای خوب و خوش است
 11. کاغذهای پاره، حتی در خواب، حاکی از یک چیز خوب یا نجات از مشکلی است که بیننده خواب در آن افتاده است.
 12. اگر بیننده در خواب کاغذهایی را ببیند که با جوهر سیاه نوشته شده اند، نشان دهنده عقد ازدواج است که به پایان می رسد
 13. اگر اوراق به رنگ آبی نوشته شده باشد نشان دهنده گواهی موفقیت است
 14. اگر کاغذها را با رنگ قرمز بنویسید، نشانه یک معامله بزرگ است
 15. کاغذهایی که روی آن با رنگ سبز نوشته شده بود پاسپورت است

تعبیر پرونده در خواب

اگر در خواب ببينيد پوشه اي مي بينيد، بيانگر آن است كه كاري انجام مي دهيد كه خشم شما را به دنبال خواهد داشت. باعث اضطراب و آزار شما می شود. این رویا همچنین حاوی پیش بینی های نامطلوب برای آینده است

تعبیر یک کاغذ سفید در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا