تعبیر ارزن در خواب دیدن ارزن پرنده در خواب

معنی ارزن برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، اعم از خوردن یک دانه ارزن، خرید و غیره، نوشته ابن سیرین ارزن.

آیا در خواب پول پول را مخلوط می کند. و همچنین سایر غلات. و گفته شد: ارزن جايگزين درد و ضرر و زيان است، ولي نفع آن کسي است که روزي او از آتش است.

اگر شخصی در خواب ارزن ببیند، بیانگر پولی است که با پول مخلوط می شود

اگر شخصی در خواب ارزن ببیند، بیانگر انواع غلات است

اگر شخصی در خواب ارزن ببیند، بیانگر آرامبخشی است

اگر شخصی در خواب ارزن ببیند، ممکن است نشان دهنده این باشد که پول از بین رفته است

پول ارزن خسته و سخت می شود

و رؤیای فروش ارزن در مقابل فروش ذرت و خوردن آن مذموم است

عبارات متفق القول بودند که ارزن پول کم است، خواه در مجموع زیاد باشد یا کم.

در مورد کاشت ارزن، یمن از آن به عنوان امرار معاش تعبیر می شود.

تعبیر ارزن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا