تعبیر خواب تاریکی و تاریکی در خواب ابن سیرین

دیدن تاریکی در خواب، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، چه در خیابان، قطع برق در خانه، ترس، تاریکی و روشنایی، راه رفتن در شب، مکان تاریک و غیره

تعبیر تاریکی در خواب

 1. تعابیری که تاریکی در خواب به آن اشاره دارد عبارتند از: تنهایی، بیگانگی، از دست دادن، سرگردانی.
 2. تاریکی تنهایی و بیگانگی روح را به تصویر می کشد و در تعبیر روح گمشده و گمشده ای است.
 3. رویای تاریک نشان دهنده وضعیت روانی است که ترس های عمیقی را در اعماق خود زندگی می کند، چه نسبت به آینده و چه نسبت به ناشناخته ها به طور یکسان.
 4. ممکن است در خواب زنی مجرد را ببینید که گویی در تاریکی مطلق راه می‌رود و چیزی در مقابل خود نمی‌بیند اما در عین حال مکان را می‌شناسد و با آن آشناست و از آنجا متوجه می‌شود. حالت ترس یا وحشت شدید
 5. در واقع مکان یا اتاق آشنا نشان دهنده خود فرد است، تاریکی کامل نشان دهنده تنهایی یا بیگانگی است و دکمه نور یا برق نشان دهنده امید یا هدف مورد نظر است.
 6. این بینش به طور کلی ناتوانی دختر را در رسیدن به اهداف یا برآورده کردن خواسته هایش در پرتو موجی از بحران های پی در پی که اکثر آنها اجتماعی و گاه عمدتاً دارای ابعاد عاطفی هستند، به تصویر می کشد.
 7. در نهایت رویا آنقدر که خودخوانی یک موقعیت خاص است آینده یا اتفاق بدی را به تصویر نمی کشد و منشأ آن خوانش البته ناخودآگاه است، زیرا دختر مجرد آن بیگانگی را احساس نمی کند. در بیداری زیرا ممکن است مشغول بارها یا مسئولیت هایی باشد که این درک تلخ را در او پنهان می کند، بنابراین برای او ظاهر نمی شود مگر در خواب از طریق تاریکی و تاریکی کامل یا قطع شدن نور.
 8. اگر زن متاهل ببیند خانه اش تاریک شده است، نشان دهنده آن است که در آن اختلاف یا اشکالی وجود دارد
 9. آشپزخانه تاریک نشان دهنده مشکل در هزینه ها است و همچنین ممکن است نشان دهنده یک بحران زودگذر زندگی باشد
 10. اتاق خواب های تاریک نشان دهنده دشواری ارتباط بین آنها و فرزندان یا شوهر است
 11. اگر در آن خواب نوری دیدید، این تعبیر خوب و خوب است و بیانگر آن است که انواع بحران ها برطرف شده است.
 12. و بهترین چیزی که زن شوهردار در خواب تاریک می بیند نور خورشید یا طلوع فجر است زیرا در تعبیری که بیانگر پاکسازی غم و اندوه است.
 13. خیابان یا جاده در تعبیر مسیرها و مسیرهای زندگی را نشان می دهد
 14. راه رفتن در یک خیابان روشن نشان دهنده ایمنی جاده یا وضوح دید است
 15. خیابان تاریک، دقیقاً خلاف آن را نشان می دهد. شخصی که در خیابان بسیار تاریک قدم می زند ممکن است در بیداری از درد تنهایی و از دست دادن احساس امنیت رنج می برد.
 16. شاید خواب نشان دهنده فرار عزیزان یا دوستان باشد و گاهی تاریکی کامل خیابان حاکی از ناامیدی بیننده خواب و بسته شدن افق مقابل او باشد.
 17. اگر در آخر راه نور ضعیفی در خواب دیده شود، نشانه امید و رستگاری و پایان گرفتاری یا درد است.
 18. در رویاها، ماشین گاهی خود زندگی را بیان می کند و این تعبیر در مورد سایر وسایل حمل و نقل مانند دوچرخه، اتوبوس و غیره به کار می رود.
 19. هرکس در خواب ببیند که ماشین خود را در مکانی تاریک می‌راند، این تعبیر اوست که بیننده خواب با وجود امکانات مادی در تاریکی روحی یا روانی به سر می‌برد.
 20. رویا بیانگر سایه‌ها یا سرگردانی است و رویا ممکن است نشان‌دهنده مسیر نامناسبی باشد که بیننده خواب دنبال می‌کند، مانند هوس‌ها یا خواسته‌هایی که زندگی و روح را از بین می‌برند.
 21. در این زمینه بیننده باید رفتار کلی خود را مرور کند و تا حد امکان در اصلاح آن بکوشد تا از آن ظلمت یا گمراهی چاره ای بیابد.

اگر دیدید که در تاریکی تاریکی احاطه شده‌اید، بدانید که در گمراهی راه می‌روید و هذیان شما را به ضرر مالی و سردرگمی می‌کشاند و ممکن است اقدام به سرقت یا کشتن شخصی کنید. اگر دیدی که از ظلمت به سوی نور بیرون می آیی، بدان که از بلا و گرفتاری می گریزی. اگر دیدی در حالی که در تاریکی نشسته ای به نوری دور از خود نگاه می کنی، بدان که پس از مدت ها انتظار چه چیزی تو را خوشحال می کند یا خبرهای خوشی از جایی دور می آید یا به شادی می روی. سفر. اگر دیدی که تاریکی، تاریکی شب است و سحر بر تو طلوع کرده است، بدان که از خارج از کشور خبرهای خوشی خواهی شنید و در وقت و کار و زندگی شاد می شوی.

دیدن تاریکی در خواب

– این خواب نشان دهنده فقدان و تنهایی است که بیننده در واقعیت از آن رنج می برد و پیشرفت او را در اکثر سطوح دشوار می کند.- این خواب همچنین نشان دهنده ترس و تنش محسوس صاحب رویا از آینده نامعلومی است که در انتظار او است.

تعبیر راه رفتن در خیابان تاریک در خواب

قدم زدن در یک مکان یا خیابان تاریک نشان دهنده تنهایی و از دست دادن احساس امنیت است.

تعبیر راه رفتن در جاده تاریک در خواب

وقتی زن مجردی در خواب می بیند که در مسیر بسیار تاریکی که برایش آشنا به حساب می آید می رود، این نشانه موانع و شرایطی است که او را از دستیابی به اهدافی که به دنبالش است باز می دارد.

تعبیر اتاق خواب تاریک در خواب

در مورد اتاق خواب تاریک در خواب زن متاهل، نشان دهنده مشکل در برقراری ارتباط با فرزندان و شوهر است.

تعبیر خواب از تاریکی به روشنایی

اگر دیدی که در نور قوی هستی و در حقیقت منتظر پاسخ چیزی هستی، بدان که به آنچه منتظرش هستی پاسخی خواهی گرفت و اگر نیستی بدان که منادی است. برای اینکه از تاریکی به سوی روشنایی بیرون بیایی و رفتارت با تقلب را به صراحت و صداقت تغییر بدهی.

تاریکی در خواب گمراهی و سرگردانی است، پس هر که از ظلمت ها به سوی روشنایی بیرون بیاید، اگر کافر باشد مسلمان شود، و اگر نافرمانی کند توبه کند، و اگر اسیر باشد، نجات یابد. و ظلمت دلالت بر ظلم دارد پس هر که در تاریکی وارد شود ظالم است و هر که تاریکی ببیند ظلم است و رؤیت تاریکی دلالت بر تاریکی دل و بینایی دارد و ممکن است دلالت بر غلبه سیاهی یا حب قهوه ای یا سودان باشد ترجیح آنها بر دیگران

هر کس در خواب ببیند که در تاریکی است و سپس به نور تبدیل شده است، بیانگر توبه و باز شدن درهای دین است.

هر کس در خواب ببیند که در تاریکی ها به سوی نور رفت و از اهل صالح بود، پس از فقر به ثروت می رسد، و اما نور به معنای روز است، پس تعبیر به هدایت و آغاز آن می شود. روز به آغاز امری که می خواهد، نصف آن و پایان آن تعبیر می شود.

تعبیر نور ضعیف در خواب

اگر می بینید که در نور ضعیف یا کم نور هستید، بدانید که بی هدف راه می روید و نمی توانید تعیین کنید که چه می خواهید و موفقیت های شما کامل نبوده و مدت زیادی دوام نیاورده است. اگر دیدی از دور می درخشی پس بدان که منتظر موفقیتی هستی که با تلاش در مدتی نه چندان طولانی به تو خواهد رسید.

تعبیر تاریکی در خواب توسط امام صادق علیه السلام

جعفر صادق می‌گوید: تاریکی‌ها به پنج وجه کفر، سردرگمی، امر دشوار و بدعت در گمراهی تفسیر می‌شوند.

کرمانی می گوید: هر که ببیند در تاریکی بود، سپس به سوی نور آمد، سپس به ظلمت بازگشت، پس از آن حضرت به نفاق تعبیر می شود که می فرماید: «وَ إِذا ظَلَمُونَهُمْ عَلَیْهُمْ. ”

تعبیر تاریکی در خواب ابن سیرین

ابن سیرین می گوید که دیدن تاریکی از رؤیاهای نامطلوب است، زیرا به معنای تنهایی، احساس بیگانگی و دوری از دیگران است، زیرا بیانگر حال بد روانی است که بیننده به آن مبتلا می شود، اگر در خواب دیدید که در حال راه رفتن است. در خیابان تاریک به معنای از دست دادن و تنهایی است، اما اگر در پایان نوری دیدید، به این معنی است که به زودی از مشکلات سخت زندگی خلاص شوید، بیننده پول زیادی دارد، اما در استفاده از آن خوب نیست. و در زندگی از آن لذت نمی برد و اما دیدن راه رفتن در جاده های تاریک، یعنی غرق در شهوات زندگی و پیروی از بیننده از راه خدا.

تعبیر تاریکی در خواب زن متاهل

فقهای تعبیر خواب می گویند دیدن تاریکی در خواب زن متاهل به معنای آن است که زن دچار تنهایی شدید و از فشارهای فراوان زندگی بر او رنج می برد و اما دیدن راه رفتن در تاریکی و تاریکی بدون ترس به معنای پیمودن راه گناه است. و ارتکاب گناهان بسیار در زندگی.

دیدن تاریکی با شنیدن صدای رعد و برق و رعد و برق به این معنی است که مصیبت های زیادی رخ می دهد و شنیدن خبرهای ناراحت کننده بسیار.

تعبیر تاریکی در خواب

ابن شاهین می گوید: اگر دختر مجردی ببیند که راه تاریکی را طی می کند اما مصمم است راه را تمام کند، این به معنای اراده دختر است و هدف خاصی در زندگی دارد که پشت سرش می رود و می خواهد به آن برسد. ، اما اگر ببیند که این گونه عذاب می کشد، یعنی دچار بحران عاطفی شده است.

مشاهده تاریکی در خانه یا آشپزخانه به این معنی است که خانواده دچار بحران شدید مالی شده است، اما دیدن پرتو نور به این معنی است که این بحران به زودی برطرف خواهد شد.

تعبیر تاریکی در خواب زن باردار

فقهای تعبیر خواب می گویند دیدن تاریکی در خواب زن حامله به معنای ترس و اضطراب شدید از زایمان است و اگر بعد از تاریکی نور ببیند به معنای زایمان آسان و خروج فرزندش به سوی نور است.

تعبیر خواب تاریک در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا