تعبیر مروارید در خواب مروارید در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب مروارید برای زن مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای مرد، خواه گردنبند مروارید بزند یا انگشتر دیدن مروارید و صدف استخراج مروارید از صدف جمع آوری مروارید از دریا برای نابلسی و امام صادق و امام صادق و بیشتر

تعبیر مروارید در خواب

مروارید چیده شده در تفسیر قرآن و علم است، پس هر که ببیند مروارید صافی را سوراخ می کند قرآن را درست تفسیر می کند و هر که خواب ببیند مروارید فروخته یا فرو برده است قرآن را فراموش می کند. اگر ببیند که از درونش مروارید می پاشد و مردم آن را می گیرند در حالی که او نمی برد، واعظی است که در موعظه مفید است، بسیاری از کف دریا یا از نهر پول حلال است. از جانب برخی پادشاهان و مروارید فراوان نیز ارث است و از آن والی است و عالم علم دارد و تاجر سود دارد و مروارید کمال و زیبایی هر چیزی است و هر که مروارید بجود. ، از مردم غیبت می کند و هر که ببیند استفراغ کرده و جویده و قورت داده است در حال رنج و غیبت مردم است. پادشاهان اگر در خواب ببیند که مروارید می شمرد، گفته اند که او را سخت می کند، در نهر یا چاه به مردم احسان می کند، پس هر که بیند مروارید و مروارید را فرق می گذارد. پوسته آن را می گیرد و آن چه را که در وسط است می اندازد، آنگاه حفار است و مروارید بزرگ بهتر از کوچک است، نوشته شده محله است و شاید پراکندگی آن نشان دهد که به سخن گفتن مستحب است. و انواع مروارید و جواهر و غیره حکایت از عشق به خواسته های زنان و پسران دارد.

تعبیر مروارید در خواب توسط نابلسی

اگر مروارید مرتب باشد در خواب قرآن و علم یا کودک است، پس هر که ببیند مروارید را سوراخ می کند، قرآن را تفسیر می کند، مروارید را در دهانش فرو کنید که خوب است. دین و هر کس ببیند که از دهانش مروارید می پاشد و مردم آن را می گیرند زیرا او داوری است که مردم را موعظه می کند و مردم از آن بهره می برند و تاجر تجارت دارد و مروارید کمال و زیبایی هر چیزی است. و هر که دید: مروارید احساس لذت کرد، مروارید پول و همسایگی و گفتار نیکو است و گردن بند مروارید، عقد و عقد مال یا مهر قرآن است، حکمت و علم را حفظ می کند. علم را در کسانی که سزاوار آن نیستند قرار می دهد و مروارید بزرگ بهتر از کوچک است. شاید عظمت آن حکایت از سوره های بلند قرآن دارد و مرواریدهای سوراخ نشده، کنیز باکره را نشان می دهد و مروارید سوراخ شده رزق فوری است که خستگی در آن نیست. شاید بینایی او حکایت از اشک جاری دارد، زیرا اشک را به مروارید تشبیه می کردند

هر که در خواب ببیند در دریا غواص است تا مروارید بیرون بیاورد: از پادشاهی گنج یا پول می‌جوید.

تعبیر گردنبند مروارید در خواب

گردن بند مروارید در خواب برای زنان زیبایی و زینت آنان است و گردن بند راست مروارید و مرجان تقوا و هیبت است با حفظ قرآن به طهارت و زیبایی مروارید و جوهره در گردنبند اصل کار اوست.و مرواریدهای مرتب شده در تفسیر کلام خداوند متعال است.

اگر عقود از طلا باشد و اکلیل یا طلا باشد و حرام و پر شده باشد، تعبیر به عهد و امانت و عهد یا وصیت می کنند و هر که ببیند عقود بسیار دارد، ضعیف می شود. از آنچه ذکر کردیم اگر ببیند که حاملگی او سنگین است و عقد برای زن به نکاح تفسیر شود.

و عقد را تفسیر می کند که آن را در گردن خود دید اگر قرآن طلب بود جمع کرد و اگر فقه بود عاقل ترین و اگر عهد داشت یا عقد کرد و به آن عمل کرد و اگر از آن چیزی نبود و مجرد بود با زنی که قرآن را اصلاح کرد ازدواج کرد و اگر پسری برای او باردار شد پسری جز این که سیمش قطع شود و دستور او قطع شود. متلاشی شد و اگر عهد و پیمانی بر گردن داشت آن را می شکست و اگر قرآن را حفظ می کرد فراموش می کرد و غفلت می کرد وگرنه علم از او پراکنده می شود و به او آسیب می رساند. قرآن

تعبیر خواب مروارید و یاقوت کبود

مروارید چیده شده: کلمات صلاح و علم و قرآن و اگر پراکنده شود پسر یا دختر یا کنیز یا کنیز به دنیا می آید تا مانند مروارید پنهان شود. چنان که خداوند متعال فرموده است و آن انبار است و در خواب است که بر زن یا کنیز زیبا دلالت می کند، اگر مروارید سرنوشتی نامطلوب باشد و اگر تقدیر زیاد شود تا اندازه گیری شود یا با وقار حمل شود، آنگاه است. گنج ها و پول های بسیار و اگر ببیند که یاقوت سرخ یا سبز به او داده اند در زن یا کنیز زیبا اثر می کند و اگر زن حامله کنیز زیبایی به دنیا آورد و اگر یاقوت بود یاقوت. دزدیده یا خیانت کرده، پس آن زن یا کنیز بر او حرام است، هر چند برهنه باشد، زنی که به او می رسد نمی خواهد پیش آنها بمیرد یاقوت کبود: تا از حد نگذرد، منفور است. پول در دین، در اصل نام سنگ یاقوت کبود مهره ها: خدمتکاران یا پول، شامل سلطان، ملک، حیوان، زمین، پول یا مانند آن می شود و هرکس انگشتری به دست آورد در حالی که در یک است. مسجد یا در نماز و یا در یکی از راههای خدا و با آن چیزی را ببیند که دلالت بر پول دارد سپس مالی حلال به دست می آورد و آن را در راه صلاح دین خرج می کند هر چند دلیل بر آن باشد. بر سلطان، پادشاه و جنگ، زیرا اقتدار را آزار می دهد اگر بیند که انگشتر او کنده شد، آنچه که دارد از او می رود و اگر ببیند که میخک انگشتر او از آن رفته، میخک صورت کسی است که انگشتر به او منسوب است. در یک رویا – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا