تعبیر خواب دندان درد، معنی درد در خواب

خواب درد برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه برای مرد، چه یک دندان آخ در افتادن جلوی پایین جلو سفید بالا خواب دیدم دندانم درد می کند برای ابن سیرین.

تعبیر دندان درد در خواب

هر کس در یکی از دندانهای آسیاب یا یکی از دندانهای خود درد یا درد ببیند سخنان زشت از نزدیکان خود می شنود و دیدن گردن درد و درد در خواب، بیانگر آن است که صاحب خواب از آمیزش سوء استفاده کرده و آن را کوتاه کرده است تا مشکل و تقسیم شود. به وجود آمد.

دیدن گردن درد و درد در خواب، بیانگر آن است که در امانتی که به او سپرده شده بود خیانت کرد و به آن عمل نکرد، لذا مجازاتی بر او وارد شد، در نافرمانی و بعد از آن احساس ندامت کرد و در دیدن آن گفته شد. درد شکم درد سلامتی اقوام و اهل خانه و هر که ببیند از درد ناف رنج می‌برد، دلالت بر آن دارد که برای معالجه همسرش می‌آید و دیدن درد دل در خواب، دلیل بر عدم اخلاص است. رختخواب و دیدن انسان که از درد و جگر رنج می‌برد، نشان‌دهنده آزار کودک است و دیدن درد و درد طحال نشان‌دهنده فساد مالی زیاد است. درد در خواب دلالت بر مرگ برادری دارد و هر کس از درد و درد در پشت خود خمیدگی یا انحنای ببیند فقیر و پیر می شود و درد و ران درد در خواب بیانگر اهانت اوست. ده و درد مرد نشان دهنده راه رفتن در نافرمانی است خداوند متعال

تعبیر دندان در خواب امام صادق علیه السلام

 1. جعفر الصادق گفت: خواب دندان بر شش وجه اهل خانه تعبیر می شود و مال سودمند و ناراحت کننده و جدا و مضر از خویشاوندان است.
 2. هر که خواب ببیند دندانی در جایی دارد که نباید آن را رویاند، دلالت بر آن دارد که چیزی خوب نیست.
 3. هر کس در خواب ببیند که در کنار چیزی مانند آن برای او رشد می کند، از منسوب به او از طرف نامبردگان یا از جانشینان او سود می برد و خوردن دندان دلیل بر مجادله بین اهلش است. خانواده.
 4. هر کس در خواب ببیند که دندان هایش درآورده شده و به جای خود باز می گردند، از نزدیکان خود دفع می کنند، سپس به آنچه بودند باز می گردند.
 5. ابوسعید واعظ می گوید: اگر کسی ببیند که دندان هایش از فلز یا گیاه است، نشان از مرگ او دارد.
 6. هر که ببیند دندونش قاطی شده این خیلی محمود نیست.
 7. ابن سیرین گفت: هر که ببیند دندانش در زمین افتاد و آن را گرفت، دلالت بر پسری دارد و اگر نگیرد، دلالت بر مرگ یکی از خویشاوندانش دارد.
 8. جابر مغربی می‌گوید: «اگر کسی دندانی را ببیند که او را آزار می‌دهد و آن را معالجه کرد و بیرون آورد، خیر و منفعت است».
 9. خالد اصفهانی می‌گوید: «اگر ببیند دهانش جز دندان ندارد، نشانگر آن است که یک سال عمر کرده است، و اگر بیش از آن ببیند کمتر از ده سال است، بیانش برای هر یک سال است. از آنها.”
 10. هر که ببیند دندانی رویش می کند در حالی که او را آزار می دهد، مصیبت یا مصیبت بوده است.
 11. هر کس در خواب ببیند که دندان هایش درد می کند، از نزدیکانش ناراحتی و ناراحتی است.

تعبیر دندان درد در خواب کشیدن دندان در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا