تعبیر مرد جوان در خواب دیدن دختر جوان در خواب

تعبیر جوان در خواب: مجرد، متاهل، حامله، مطلقه، خوش تیپ، مجهول یا شناخته شده، قد بلند یا کوتاه، سفید، قهوه ای، بور و غیره نوشته ابن سیرین، نابلسی و امام صادق.

دیدن جوان در خواب دشمن مرد است، اگر سفید باشد دشمن پنهان است و اگر قهوه ای باشد دشمن ثروتمند است و اگر بور باشد دشمن است. از یک پیرمرد اگر روزی باشد، دشمن صادق است و اگر روستایی باشد، دشمنی بی ادب است.

اگر ببیند که از جوانی پیروی می کند بر دشمن او پیروز می شود و اگر جوانی از او پیروی کند دشمن او را پیروز می کند. و اگر جوان ناشناخته ای را ببیند و با او دشمنی کند، دشمنی که از مردم بیزاری می جوید بر او ظاهر می شود

اگر ببیند جوانی بر او مشرف است، دشمنی است که توانسته است. هر که پیر شود و ببیند جوان شده است، دچار کمبود شدید می شود. جوان دشمن است و مکر و فریب است یا دشمن منفور و بینش او حکایت از حرکت و قدرت و غلبه جهل دارد و چه بسا حکایت از لطف و شکر خداوند متعال دارد.

زن جوان: دیدن زن جوان زیبا، نشانه مژده است

مرد جوان: دید او را از حرکت و قدرت بگویید

جوانی در خواب دشمن مردی است و اگر سفیدپوست باشد دشمن پنهانی است

اگر قهوه ای باشد، دشمن ثروتمندی است

اگر بلوند است پس دشمن پیرمرد است

اگر او یک دیلمی است پس او یک دشمن وفادار است

اگر روستایی است، دشمنی بی ادب است

اگر قوی باشد، اگر مجهول باشد، شدت دشمنی اوست

اگر شناخته شود قدرتمند است

اگر ضعیف است، پس قدرتش در بیداری ضعیف است

هر کس را جوانی دنبال کند، دشمنش او را پیروز می کند

هر کس جوان ناشناس را ببیند و از او دشمنی کند، دشمنی که از مردم بیزاری می جوید بر او ظاهر می شود

هر که او را دوست بدارد دشمنی را به او نشان خواهد داد که برای آنها محبوب است

هر کس جوانی را دید که از او چشم پوشی می کند، دشمن است و توانسته است او را شکست دهد زیرا او بلند است.

هر که در خواب ببیند که جوان شده و پیر است، زیان بزرگی می‌بیند و جوان دشمن است، زیرا وقتی به بلوغ می‌رسد، به سخنان امر و نهی‌کننده توجه نمی‌کند. و مرد جوان حیله گر، فریب یا دشمن منفور است.

دیدن مردی در خواب ابن سیرین – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا