تعبیر حجامت در خواب دیدن حجامت در خواب

مضمون: معنی حجامت و حجامت برای مجرد، برای زن، برای زن حامله، برای زن مطلقه، هر دو در سر، دست، پشت، بد خون، و بیشتر برای ابن سیرین، امام علیه السلام. صادق و النابلسی

تعبیر خواب دیدن حجامت

 1. هر کس در خواب ببیند حجامت می شود از شر یا ترس نجات می یابد و این از نشانه هایی است که نشان دهنده تسکینی است.
 2. حجامت امانت و شرط و انزوا و خروج مال یا رهایی از مصیبت است پس هر که ببیند حجامت کرده است امانتی بر او می بندد یا کتابی بر او می نویسد و اگر مریض باشد بی گناه است. از مصیبت فرار کند و اگر ببیند که حجامت شده و در زندان بوده است طلاق داده یا بمیرد و هر که حجامت ببیند از بدی یا ترس نجات می یابد.
 3. هر که ببیند از حجامت یا حجامت ولی و یا تقلید از امانت و یا نوشتن بر او شرط نامه و یا ازدواج خودداری می کند، زیرا گردن امانت است. در صورت شرط با کنیز ازدواج کرد و از او نفقه خواست و آنچه را که طاقت نیاورد. هرچند مشروط نبود، اما از او نفقه نخواست
 4. اگر مسعود شیخ معروفی باشد دوست اوست. و اگر جوان است دشمن اوست و کتاب شرایط یا دین بر او نوشته شده است. جثه یک مرد جوان دشمنش را برده است
 5. گفتند برو بیماری حجامت، گفتند بی پولی. گفته شد هر که حجامتی به اندازه خود ببیند، برای او ضرر منفعت است
 6. اگر سلطان او را منزوی کند. اگر حجامت داشت و خونی از آن بیرون نیامد، مالی را دفن می کند و به آن هدایت نمی شود یا به کسی که به او نداده ودیعه می دهد. خون بیرون آمده از او در آن سال در بدن او صادق است
 7. اگر به جای خون سنگی بیرون بیاید زنش دیگری به دنیا می آورد و آن پسر قبول نمی شود و اگر حجامت شکسته شود زنش را طلاق می دهد و یا می میرد.
 8. و هر که دید حجامت دارد منفعت و مال به دست آورد. گفته شد که حجامت جریحه‌دار سنت است و گفته شد که حجامت را از مضطرب نجات می‌دهد. روایت شده است که یزید بن المحلب نزد حجاج بود و در خواب دید که حجامت می کند و از زندان فرار کرد. معن بن زیده دید حجامت شده و غرفه اش خون آلود است و چون صبح شد دو شیر داخل شدند و او را کشتند.
 9. هر که ببیند: در خواب که از حجامت خودداری می کند یا ولی امر یا فقدان اعتماد است و اگر حجامت پیری باشد جد بیننده است و اگر شیخ معروف باشد. ، او دوست اوست.
 10. اگر جوان باشد، عددی است که بنویسد که بر آن کتاب الشرایط نوشته شده باشد، اگر به اندازه پادشاه یا مرد باشد، آنها را به دست آورد و از اندازه شیخ قیام کند. قامت
 11. و جثه جوانی بر دشمن خود پیروز شد و گفتند: حجامت رفع بیماری است و گفتند: بی پولی و گفته شد هر که حجامت ببیند اندازه او ضرر مالی برای اوست.
 12. اگر حجامت داشته و خونی از آن بیرون نیامده، مالی را که پیدا نمی شود دفن کرده یا به کسی ودیعه داده است که به او برنگرداند.
 13. اگر از او خون بیرون آید در آن سال بدنش سالم است و اگر حجامت شکسته شود زنش را طلاق دهد و یا بمیرد.
 14. می گفتند حجامت را منفعت می دید، حتی اگر زندانی باشد.
 15. هر که دید: حجامت داشت از زندان نجاتش می داد.
 16. اگر اثر چاقوی جراحی را بر گردن خود دید، این برای او شهادت است.
 17. هر که ببیند از انسان دوری می‌کند و حجامت نمی‌کند، از شر یا خوف شخص یا مقامی می‌گریزد و چاقوی جراحی دزد است و چاقوی جراحی کلید دزد است.
 18. اگر ثروتمند حجامت داشت طلا را خوب بیرون می آورد و می گفتند حجامت داروی تلخی می نوشید و چنان بر او صبر می کرد که درد چاقوی جراحی را تحمل می کرد تا به سلامتی برسد.
 19. اگر زن از زن دیگر خودداری کند، او را دوست دارد، اگر حجامت پیشه او نیست
 20. به اندازه کسى است که از او بترسد، از شر او در امان است. حجامت ممکن است نشان دهنده این باشد که مال حرام صرف کسی می شود که آن را انجام می دهد و یا اینکه انجام دهنده آن کسب درآمد می کند.
 21. اگر یکی از آنها روزه باشد، روزه خود را باطل می کند، یا عملی انجام می دهد که روزه آنها را باطل می کند.
 22. حجامت ممکن است نشان دهنده پیشگیری و سکوت در پاسخ به جواب باشد و آن از اندازه و بی میلی است
 23. الحجم: مردی که بر گردن و خلق و خو و مو و پوست مردم مسلط باشد مانند سلطان و عالم و حاکم و طبیب. و کاتب شرایط و آلات در گردنه
 24. هر که حجامتی به بزرگی او دید، در امرش نگاه کردم، اگر به خون یا جهاد می خواست کشته می شد و خون از گردنش مانند امانت و قرض آهن از گردنش جاری می شد، به دست یکی انجام می داد. حاکم، و اگر می خواست با زنی ازدواج کند و شروط را بر گردنش نوشت، وگرنه کالایی را فروخت یا خرید یا قرض یا بدهکار گرفت و بر آن شرط نوشت.
 25. هر که در خواب ببیند که خودداری کند یا حجامت وصی کند یا از امانتی تقلید کند یا بر او نامه ای به شرط بنویسد یا ازدواج کند چون انفاق محل امانت است معروف به دوست اوست و اگر باشد. جوانی، پس دشمن اوست، بر او کتابی از شرایط یا قرض نوشته شده است که به اندازه یک پادشاه یا یک مرد، هر دو را به دست می آورد.
 26. و گفتند حجامت رفع مرض است و گفتند بی پولی آن سال اگر به جای خون سنگی بیرون می آمد زنش دیگری می آورد و آن پسر قبول نمی شد اگر حجامت می شد. شکسته بود، زنش را طلاق می داد یا می میرد.

تعبیر خواب حجامت در خواب ابن شاهین

امانت و شرط و انزوا و رفتن مال به سود و نجات از تنگی و نجات از زندان و کتاب و ناخن و سلامت جسم و طلاق زن است سه آیه از کتاب خداوند یا لیس عسل یا حجامت و چه بسا برای همه مردم از پدر و مادر و غیر آن مرض و چه بسا ضرر مالی به نفع یا رهایی از مصیبت باشد از حجامت یا حجامت خودداری می کند. وصی یا نامه ای بر او می نویسد یا امانتی را تقلید می کند یا ازدواج می کند پیرمردی از پدربزرگش پیشی می گیرد و جثه یک جوان بر دشمن او پیروز می شود.

و هر که در خواب ببیند که حجامت داشته و چیزی از او بیرون نیامده، مالی را دفن کرده است که به او هدایت نمی شود، یا ودیعه داده است که آن را به او برنمی گرداند، حجامت چون دیگری را به دنیا می آورد. او نمی پذیرد، به طور کلی خواب مساح به هشت صورت تعبیر می شود: وفای امانت و کتاب شرایط ولایت، بدی ها، مصاحبت، منشی، سنت حسنه و عزل، و ممکن است حجام یک کارمند مالیات یا حسابدار و چه بسا حجامت مردی باشد که امور مردم به دست او حل می شود، تعبیر کنندگان خواب حجامت را دوست دارند برای آنچه در حدیث پیشین شکر از حجامت ذکر شد امانت است، شرط است. انزوا، مال رفتن به سود، نجات از تنگی، نجات از زندان، کتاب، پیروزی، سلامتی بدن و طلاق زن و اگر بیمار بی گناه باشد، صلوات الله علیه. فرمود: امت من با سه آیه از کتاب خدا یا یک لیس عسل یا یک لیوان از آن شفا می یابند. حجامت و هر کس در خواب ببیند که حجامت شد و غرفه اش به خونش آغشته شد، می میرد زیرا معان بن زایده چون بر در خانه ای بود در خواب دید که گویا حجامت و غرفه خود را کرده است. به خون او آغشته شده باشد و چه بسا رفتن مالی برای منفعت یا نجات از مصیبت به او یا پرداخت ودیعه به کسی که آن را به او برنگرداند اگر خون از او خارج شود صحیح است در آن سال و اگر حجامت شکسته شود زن خود را طلاق می دهد یا می میرد و با حجامت اگر قلم داشته باشد مقامی می یابد با قلم خود عمل می کند و به او خیر بسیار می رسد و اگر باشد. نه صاحب قلم، آنگاه مدیون می شود و برای او دعوا می گیرد و بر او سند می نویسد، هشت وجه: ادای امانت، کتاب شرایط ولایت، شرور، مصاحبت، منشی، سنت حسنه، و اخراج حجامت مردی که امور مردم به دست او حل می شود.

خروج خون با حجامت یا فلبوتومی یا بانداژ در گوش: سلامتی برای مریضی که از خون منتفع می شود، پرداخت بدهی و رفع ناراحتی. و برای کسی است که برای او مناسب نیست: مضطرب یا زیان مالی یا مرگ. و همچنین خروجی او به سمت راست. اگر به فرمان او بود: به انتخاب او بود. و اگر در تابستان بود، یا در خواب مریض بود، پول را به خاطر بهره از او می گرفتند. و اگر در زمستان باشد، پس این صحبت بدی است، زیرا بدن برای حفظ خون نیاز دارد. و اگر خونی که از آن بیرون می آید در جنگ یا مسافرت باشد زخم است یا راه بر او منقطع است.

گردآورنده گفت: با آنچه ما ذکر کردیم و غیر آن را بیرون آمدن خون دانست. چنانکه شخصی به من گفت: دیدم از چشمانم خون بیرون می آید، گفتم: آن که را دوست داری رها کن و برای او بسیار گریه کن. چنانکه می گویند: به جای اشک خون گریستم. دیگری گفت: دیدم که حجامت کرده بودم، گفتم: به خاطر حرف تو برای تو نوشته شده است. همین طور دیگری گفت، گفتم: بر تو برای ترازو نوشته شده است، یا ترازو. دیگری گفت: دیدم حجامت زیادی بر بدن خود نصب کرده بودم، گفتم: بر تو طلوع می کند، یا در بدنت آتش است. دیگری گفت: دیدم زبان مردم را با چاقوی حجامت بستم و از آن روغن بیرون آوردم. دیگری گفت: دیدم گوش مردم را محدودتر می‌کنم، گفتم: می‌شنوید که مردم سخنان بد می‌گویند.

ترشح عرق، ادرار یا مدفوع: نشان دهنده استراحت و فرج است. اگر غیر معمول زیاد باشد، یا آلوده به آن باشد، یا بوی بدی داشته باشد، یا ادرار و مردم به آن نگاه کنند – و شایسته نیست که این کار را انجام دهد – عبوس می شود و ظاهری را آشکار می کند. رازی که فاش خواهد شد همین طور اگر مردم صدای باد را بشنوند یا بوی بدی پیدا کنند. نشان دهنده ساختار پسرونده است. و اگر چیزی از آن نبود، خروج او این بود: آسایش و سود. و امّا خوردن غائط یا نوشیدن بول، جانشین ابهام و بد مالی و پیش آمدن مصیبت است، زیرا فقط در مواقع مصیبت استعمال می شود.

گردآور گفت: و تراوش عرق را در نظر گرفت: چنانکه ولگردی در وقت زمستان به من گفت: دیدم که بسیار عرق کردم. دیگری گفت: دیدم در میان مردم برهنه بودم و عرق می ریختم، گفتم: می ترسی از کتک بدنت خون بیاید، یا چیز دیگر. دیگری گفت: دیدم عرق می کردم در حالی که سخت در آن شنا می کردم، به او گفتم: پس او را خلاص کردم، گفت: آری، گفتم: از غرق شدن می ترسی، پس زنده می مانی.

حجامت در یک رویا

محمد بن سیرین یا دیدن حجامت در خواب زن مجرد یا دختر مجرد، نشان از زوال نگرانی ها و گرفتاری هایی است که او در این دوره از زندگی به سر می برد. نشان می دهد که او بدون توسل به کسی بر مشکلات زندگی خود به تنهایی غلبه کرده است.

حجامت در خواب متاهل

و اما تعبیر خواب زن متاهل از حجامت حکایت از دوران سختی دارد که پر از مشکلات و چالش هاست که انشاءالله بر آنها غلبه خواهد کرد شکل صحیح. در خواب زن متاهل نشان دهنده از بین رفتن اختلافات خانوادگی یا مشکلات بین همسران در صورت وجود یا ثبات شرایط و امور خانه است، دیدن حجامت در خواب نیز بیانگر بهبودی بیمار و رفع نگرانی و گرفتاری است.

حجامت در خواب مرد

و اما تعبیر دیدن حجامت در خواب، مژده است به رفع غم و اندوه و ادای قرض و زوال مصیبت، و مردی که در خواب خود را در حال حجامت برای پدرش می بیند یا مادر نشانگر نیاز پدر و مادر به اوست، چه با کمک و نصرت اگر زنده باشند و چه با دعا و صدقه اگر مرده باشند.

و اما اینکه مردی را در خواب ببیند که حجامت می کند و بعد از کارش خون از او خارج می شود، نشان از آن دارد که دوران سختی را که در این دوران می گذراند، پشت سر گذاشته و آن مرد حجامت کرده است. برای خودش در خواب، نشانه ترفیع یا شغل خوب یا تصدی یک موقعیت عالی، در دوره بعدی زندگی اش.

حجامت در خواب حامله

و در مورد تعبیر دیدن حجامت در خواب زن حامله، حکایت از زایمان آسان و آسان دارد و ممکن است حجامت بشارت دهنده تولد فرزند ذکور در زن حامله باشد و همچنین بشارت دهنده شفای امراض و رفع بیماریها است. نگرانی ها و گرفتاری ها و مژده های بسیار برای صاحب بینایی.

حجامت در خواب لیسانس

و تعبير ديدن حجامت در خواب مجرد، دلالت بر آن دارد كه دوران سختى را در زندگى بيننده پشت سر گذاشته و شفاى امراض و رفع غم و اندوه و ظرفيت روزى و بركت در زندگى او را بشارت مى دهد. پول و رزق و روزی در دوره آینده انشاءالله.

تفسیر چشم انداز حجامت یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا