تعبیر دعا در خواب خواب شنیدن دعا در خواب

تعبیر خواب دیدن دعا در خواب توسط ابن سیرین دعا تعبیر دعا برای شخص در خواب

در خواب عبادت در بیداری یا نماز است. و دعا بیانگر رسیدن به هدف و فرزند است. شاید دعا در صورتی که بلند باشد بیانگر کمبود باران باشد. اگر دعا دلالت بر نماز دارد و دعا معروف است، نماز واجب است. و اگر دعای سبک باشد، فرزندی مبارک خواهد داشت

و اگر بیند که قومی در نماز جمع شده اند، جمع فرزندان و رشد و برکت در نعمت و جلال و زوال بدبختی است. اگر دید که از دعا اجتناب کرد، حرام است. و هر کس ببیند که از خداوند متعال مناجات می‌کند یا با او دعا می‌کند، خوب و خوش است.

و دعا دلالت بر نیاز دارد. و گفته شد: دلالت بر جواب دارد، مخصوصاً اگر در یکی از خانه های خدای متعال باشد، مانند مسجد. و اگر ببیند که پروردگارش را در تاریکی ندا داد، از ظلمات نجات می یابد. اگر او آن را دید. مردی را صدا می زند و او با ترس از او التماس می کند

خوابی که می خواهد نماز بخواند و نمی تواند: و هر که ببیند می خواهد نماز بخواند و نمی تواند خیری در او نیست.

خوابی که در آن دعایی که نام خداوند متعال در آن نباشد

خوابی که دعای خیر می خواند: ابوسعید خطیب گفت: و هر که ببیند دعای خیر می کند، نماز واجب می خواند.

خوابی که پروردگارش را در تاریکی ها می خواند: و هر که ببیند در تاریکی ها پروردگارش را می خواند، از اندوه نجات می یابد، به خاطر فرموده ی حق تعالی: «فَإِنَّهَا نَدَاً فِی الظلَمِکَ» آیه و دعای نیکو است. دلیل پیروزی به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ یَذْکُرُونَ اللَّهُ کَثِیراً وَ یُتُسْتُونَ».

خواب اذان بعد از نماز: و هر کس ببیند که بعد از نماز ندا می دهد، پایان کار است.

خوابی که بر شخصی مناجات می کند: و هر که ببیند بر شخصی مناجات می کند، او را به قولی مسخر می کند.

خوابی که در خواب ندا می کند: و هر که ببیند در خواب ندا می دهد، دلالت بر غفلت از چیزی دارد.

دیدن دعا در خواب، و اگر در خواب ببیند که برای خود صفت می خواند، به سبب فرموده خداوند متعال: «هنگامی که پروردگارش را ندا می دهد، ندای پنهانی می خواند». اگر در ظلمات با پروردگارش مناجات می‌کرد، از اندوه نجات می‌یابد، به خاطر فرموده خدای تعالی: «فَإِنَّهُ أَنْدَهُ فِی الظلَمات». و دعای خیر دلیل بر دین نیکو و قنوت دلیل بر اطاعت و ذکر فراوان خداوند متعال دلیل پیروزی است زیرا خداوند متعال می فرماید:

او برای همه خلقت دعا می کند، مخصوصاً برای خودش دعا می کند

تفسیر: و هر کس ببیند که برای همه خلقت دعا می کند و هر که ببیند مخصوصاً برای خود دعا می کند، خدای تعالی فرزندی به او عطا می کند به خاطر فرموده خداوند متعال: «و زکریا هنگامی که پروردگارش را ندا داد، پروردگارا. مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی.»

خواب ندای مرد صالح: و هر که ببیند برای مردی صالح دعا می کند، بهترین دنیا و آخرت و دین به او می رسد.

خواب فاسد یا ستمکار را می خواند: و هر که ببیند فاسد یا ستمکار را می خواند، در ظلم و فساد او یاور او باشد.

خوابی که خود را ندا می کند و از خداوند متعال طلب رحمت می کند: هر که ببیند برای خود دعا می کند و از خداوند متعال رحمت و تضرع می خواهد، عاقبتش نیکو و حاجتش برآورده می شود.

خواب ندا و دعای او: گفته شد هر که ببیند او را ندا می دهد و دعا می کند خیر و برکت است.

تفسیر رؤیت دعا – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=67Z8IGh8aa0

چشم انداز دعا – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا