تعبیر جن در خواب – تعبیر جن در خواب

دید جن برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه در خانه، خواندن قرآن، شیاطین، جنگ و درگیری با جن، کتک زدن من به صورت انسان در خانه، جن در من، برای ابن سیرین، برای امام صادق و غیره.

تعبیر جن در خواب

جن دلالت بر امور پنهان یا اسرار دارد و جن ممکن است بر خائن و دزد و زنا دلالت کند، زیرا امر آنها برای مردم پنهان و ناشناخته است و جن ممکن است بر بدخواهی و بیماری دلالت کند و جن ممکن است در برخی از رویاها نشانگر لمس و حسد باشد. .

تعبیر خواب جن توسط ابن سیرین

استاد ابوسعید می فرماید: هر که در خواب ببیند که به جن قوی تبدیل شده است، مکر او را می بیند، و خواب جادوگران جن در خواب، گویای غول است، اگر انسان در خواب ببیند جن در نزدیکی خانه او ایستاده است، خوابش نشانگر یکی است. سه خصلت: یا در زیان است، یا در ذلّت، یا اینکه به نذری که وفا نکرده است واجب است، و اگر ببیند که جنیان قرآن می آموزند یا از او گوش می دهند، رزق و روزی. امامت و ولايت از او به سبب فرموده حق تعالي است: {بگو به من وحي شد كه گروهي از جن استماع كردند در خانه او و منشأ خواب جنيان اين است كه آنها مالك هستند. تقلب در امور دنیوی و تکبر آن

تعبیر خواب جن توسط ابن شاهین

و فرمود: دشمن بزرگ مکر و مکر است و هر کس ببیند که جن در سینه او زمزمه می کند، نشانگر کوشش او در عبادت خدای متعال و اشتغال او به اطاعت و پیروزی بر دشمن است، زیرا قول حق تعالی {از شرّ وسواس خیرخواه} زیان به سبب فرموده ی تعالی: «لَبَسُهُمْ» و هر که ببیند پشت سر او جن است، نشانگر پیروزی دشمن با اوست. اسیر دست جن شد، پس این نشان از رسوایی های او دارد. و هر کس در خواب ببیند که به جنیان قرآن می آموزد تعبیر به وقوع امامت می شود مشغله و غفلت از عبادت و اطاعت و دوری از اهل دین و صالح و گرایش به حرام.

تعبیر خواب جن توسط نابلسی

آنها در خواب صاحب تدلیس در امور دنیوی هستند، مگر اینکه ظاهر جن عاقلانه باشد، دلیل بر این است که دشمنان به خانه او وارد می شوند و دزدان او را آزار می دهند، و هر کس ببیند که به جنیان قرآن می آموزد. از او می شنوند، به رهبری و مقام می رسد. چه بسا رؤیت جن به سفر در خشکی و دریا، آدم ربایی و دزدی، زنا، شراب خواری، بدعت ها، کلیساها و بارگاه ها، آواز خواندن و فلوت اشاره داشته باشد. جن به زن بد اخلاق مبتلا شد. و چه بسا حیوان مریضی بخرد، اگر چه از اهل پادشاه باشد، و یا به قدر مقدّر درجات عالیه نازل شده باشد، اگر جنیان در خواب کشتی بگیرند از شر آنان در امان باشد. چه بسا رباخواران و پادشاهان جن به پیشوایان و فرمانروایان پیشین یا شیوخ یا علما یا مربیان پسران و یا متولیان کسانی که از رقبای خود مستلزم هستند اشاره کنند. رویای جن ممکن است نشان دهنده آتش سوزان یا ظروف شیشه ای باشد که با آتش کار می کند یا ظاهر حیوانات موذی مانند مار، مار، عقرب و آنچه از آن به انسان آسیب می رساند.

تعبیر خواب جن برای الاحساء

و هر که در خواب ببیند که جن در سینه او زمزمه می کند، دلالت بر اهتمام او به عبادت خدای متعال و اشتغال او به طاعت دارد، بیانگر کسب عزت و مقام سلطنت است، و هر که ببیند به بند است. جن، سپس بر دشمن پیروز می شود، و هر که ببیند در دست جن است، بیانگر فصاحت اوست، مریض می میرد یا تحت تعقیب است، زندانی می شود یا مخفی می شود، وگرنه عملی از جن می کند.

هر کس در خواب ببیند که به جنیان قرآن می آموزد یا از او قرآن می شنوند، حجت و ریاست را به دست می آورد.

ابن سیرین شیخ عبدالرحمن رؤیت جن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا