تعبیر بوسیدن دست در خواب برای دختر مجردی که با زن حامله ازدواج کرده است

تعبیر بوسیدن دست چپ یا راست من یا دست پدر مرده و مادر فوت شده و کسی که در خواب دست مرا می بوسد ابن سیرین

تعبیر بوسیدن دست در خواب

 1. رویت دست بوسیدن معانی زیادی دارد پس هر که ببیند دست مادر و پدر یا پدربزرگ یا یکی از اهل بیت و بستگان را می بوسد مشروط بر اینکه پیر باشد نشان می دهد که مادرش اهل احترام است. بزرگتر از او سخنان آنها را می شنود و اطاعت می کند
 2. هر کس ببیند که دست همسر یا معشوقش را می بوسد، نشانگر عشق شدید بین آنهاست.
 3. گاهی بوسیدن دست نشان دهنده ذلت و خواری است
 4. در مواقع دیگر، بوسیدن دست نشان دهنده عذرخواهی و تلاش برای برگرداندن چیزی است که راه درست را طی نکرده است.
 5. هر که ببیند دست زنی را می بوسد، بیانگر این است که دختری می گیرد و بچه دار می شود و ازدواجش موفق می شود و در زندگی به خوشی زندگی می کند.
 6. هر کس ببیند که دست بن را می بوسد، نشان می دهد که بیننده ان شاء الله روزی خوب و بزرگی خواهد یافت.
 7. هر کس ببیند دست ناشناس را می بوسد، نشان می دهد که صاحب خواب کوچک و ضعیف و تابع امر دیگران است.
 8. هر کس ببیند که دست شخص شناخته شده ای را می بوسد، ممکن است نشان دهنده قدردانی و احترامی باشد که برای آن شخص قائل است.
 9. هر کس در خواب ببیند که دستی را می بوسد، ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب نیاز به کمک و کمک دارد
 10. اما اگر بیننده خواب ببیند که انگشتان دست را گاز می گیرد، بیانگر اعمالی است که انجام می دهد، اما به آنها راضی نمی شود و پشیمان می شود.

تعبیر بوسیدن دست مرده در خواب

 1. هر که ببیند مرده ای را می بوسد، در تعبیر از طریق ازدواج می گذرد
 2. اگر بیننده در خواب ببیند که دست مرده را می بوسد، بیانگر آن است که بیننده از این کسی که دست او را پذیرفته، فضل یا پولی می گیرد، مثلاً از او ارث می گیرد یا تجارت سودمند. معامله با فرزندان شخصی که در خواب ظاهر شده است.
 3. بوسیدن دست فرد متوفی ممکن است نشان دهنده بهره مندی صاحب خواب از دانش و دانش این شخص باشد.
 4. دیدن بوسه در خواب مژده و رزق و روزی بسیار خوب و مژده ای است که به زودی در زندگی به بیننده خواب خواهد رسید.
 5. هر که حاجتی در دل داشته باشد که به آن امید دارد و در خواب ببیند مردی را می بوسد، بیانگر آن است که آرزویش برآورده می شود.
 6. هر که نگران شد و در خواب دید که مردی را می بوسد، بیانگر تسکین و تسهیل از جانب خداوند است.
 7. هر کس زیباترین زن را در حال بوسیدن یک زن ببیند، نشان می دهد که زندگی او خوشبخت خواهد بود، اما از نظر دینی غیر مذهبی خواهد بود.
 8. هر که ببیند دست کسی را می بوسد، خاشع می شود
 9. هر کس در خواب ببیند که دست کسی را می بوسد، از او امید دارد و خدا داناتر است.

تعبیر بوسیدن متوفی در خواب

و اگر ببیند مرده او را می بوسد، از مال آن مرده یا از حسنات او به او می رسد.

تعبیر بوسیدن دست کسی در خواب

و هر کس در خواب ببیند دست کسی را می‌بوسد، خاشع می‌شود، و شاید هم دلالت بر چهارپایان و بوسیدن زانو بدون آن و بوسیدن مرد را بدون آن داشته باشد.

تعبیر بوسیدن دست معشوق در خواب

هر کس در خواب ببیند دست محبوب خود را می بوسد، این تسلیم و ذلت در برابر اوست.

تعبیر بوسیدن زمین در خواب

و هر کس در خواب ببیند زمین را برای کسی که نیازی به بوسیدن ندارد می بوسد، خیری در او نیست.

تعبیر بوسیدن مرد در خواب

و هر کس ببیند که مردی را می بوسد یا با او می خوابد یا با او در می آمیزد، تعبیرش مانند تعبیر نکاح است، جز این که قوت از او کمتر است، و اگر بوسه با شهوت نباشد. فاعل از اثر خیر به دست می آورد.

تعبیر بوسه در خواب

اگر خواب ببينيد كه كودكان را در حال بوسيدن مي بينيد، اين به معناي اتحاد شاد در خانواده و كار متقاعد كننده است. اگر در خواب ببینید که مادرتان را می بوسید، در کارهایتان موفق خواهید بود و دوستانتان به شما احترام می گذارند و دوستتان خواهند داشت. اگر برادر یا خواهری را قبول دارید، این به معنای لذت و خوبی در معاشرت شماست. اگر معشوقه خود را در تاریکی ببوسید، این به معنای خطرات و درگیری های غیر اخلاقی است. اگر او را در نور ببوسید، نشان دهنده نیات شرافتمندانه ای است که همیشه در مورد زنان ذهن شما را به خود مشغول می کند. اگر یک زن غریبه را ببوسید، این به معنای از دست دادن اخلاق و از دست دادن یکپارچگی است. اگر خواب دیدید که یک جنایتکار را می بوسید، این به معنای سرگرمی های خطرناک است. افراط در اشتیاق منحط منجر به تراژدی در خانه های پایدار می شود. اگر دیدید رقیبتان در حال بوسیدن معشوقه شماست، در خطر از دست دادن احترام او هستید. اگر زوج های متاهل خواب ببینند که یکدیگر را می بوسند، به این معنی است که هماهنگی در زندگی خانه قدردانی می شود. اگر خواب دیدید که گردن کسی را می بوسید، این به معنای تمایلات عاطفی و ضعف خود کنترلی است. اگر در خواب ببینید که دشمنی را می بوسید، در آرام کردن دوست خشمگین پیشرفت خواهید کرد. اگر دختری در خواب ببیند که کسی می بیند که معشوقش را می بوسد، بیانگر آن است که دوست دروغین نسبت به او حسادت پر از نفرت دارد. و اگر ببیند که معشوق دیگری را می بوسد، امید به ازدواج او ناامید می شود.

بوسیدن دست در خواب – یوتیوب تعبیر دیدن بوسیدن مرده در خواب با استاد ایاد العدوان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا