تعبیر خواب پیاز در خواب ابن سیرین

معنی پیاز برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، اعم از خریدن سفید، سبز، قرمز، بریدن خشک، پوست کندن و غیره برای نابلسی، امام صادق و ابن شاهین.

تعبیر خواب پیاز

دیدن پیاز در خواب بیانگر خیر و رزق بسیار است و تعبیر خواب با توجه به آثار و جزئیات دیدن پیاز در خواب متفاوت است.

هر که در خواب ببیند که پیاز خورده است برای بیننده شر است و پیاز در خواب به قول زشت و مال حرام تعبیر می شود و هر که مریض بود و در خواب دید که پیاز خورده می میرد.

و هر کس در خواب پیاز ببیند و از آن بخورد برایش بد است و هر کس در خواب ببیند که پیاز را پوست می کند چاپلوسی می کند.

و هر که در خواب ببیند که پیاز را پوست کنده و از بوی خود اشک در چشمانش می ریزد، از رقیبانش پیشی می گیرد.

پیاز: هر که آن را ببیند و از آن نخورد خوب است و اگر از آن بخورد بد است.

اگر در خواب مقداری پیاز ببینید، بهای موفقیت خود با حسادت و حسادت دیگران روبرو می شوید و اگر در خواب ببینید که پیاز را می برید و بوی تند آن را در چشمان خود احساس می کنید، به این معنی است که رقبای شما بر شما پیروز خواهد شد

جعفر صادق می‌گوید خواب خوردن پیاز، بیانگر سه چیز حرام، غیبت و پشیمانی است. و اگر در خواب ببینید که پیاز می خورید، بر همه حریفان خود غلبه خواهید کرد. اگر در خواب مزرعه ای از پیاز سبز ببینید، بیانگر آن است که در کار از سوی دیگران رقابت خواهید یافت، اما از آن احساس لذت می کنید. و اما دیدن پیاز پخته در خواب، به معنای آرامش و آرامش است

معنی پیاز در خواب

برخی از تعبیر کنندگان خواب می بینند که دیدن پیاز در خواب، بیانگر مال فراوان و خیر و رزق و روزی است که بیننده در زندگی خود خواهد داشت، در خواب که پیاز زیادی خورده و مریض بوده است، به این معنی است که دردی که می خورد. خستگی و نگرانی از بین می رود و به زودی از بیماری خلاص می شود و حالش خوب می شود و اما کسی که در خواب ببیند پیاز را پس از پختن یا پختن می خورد، این بدان معناست که او فردی با تقوا و وقف است. به اطاعت از خداوند متعال و همواره درك راه حق.

پیاز از جمله کسانی است که از قول خداوند متعال «و پیازها» خوششان نمی آید.

می گفتند نشانگر ظاهر پنهان است، مثل همه حبوبات خوشبو، ممکن است پول باشد و پوست کندن پیاز نشان دهنده چاپلوسی به مرد باشد.

تعبیر پیاز در خواب برای نابلسی

در خواب گواه بر خورنده است، پس هر که ببیند پیاز خورد و مریض شد، می میرد و پیاز سبز نشان دهنده سود با تلاش است، و بسیار آن حکایت از سلامتی دارد. بدن را با اندوه و فراق، و اگر مریض در خواب پیاز زیاد بخورد، از مرض خود شفا می یابد و هر که پیاز ببیند و از آن نخورد، خوب است و اگر از آن بخورد. پس آن شر است.

و اما ابن شاهین کامل است: الکرمانی گفت: تعبیر به مال حرام و الفاظ زشت می شود و اگر صاحب خواب صالح باشد تعبیر به نیکی و دین می شود و اگر صالح نباشد. ، دلالت بر جمع مال حرام دارد، خوردن پیاز را به سه صورت تعبیر کرده اند: مال حرام، غیبت و پشیمانی، و بعضی از آنها گفته اند که بینش پیاز در سخنان کم دین او به فقیر، زشت تعبیر شده است. پول و یک خواب پوست کندن پیاز و سیر بیانگر چاپلوسی به مرد است و گفته شد که بیانگر درخواست پول با چاپلوسی است و اگر با آن شکر کند با خستگی و مشقت به آنچه که خواسته است می رسد و اگر آنچه را که هست. تهمت زده، خیری در آن نیست، هر کس آن را با دست خود ببیند، دنبال چیزی است که ثنای زشتی برای او به ارمغان می آورد.

تعبیر پیاز در خواب ابن سیرین

ابن سیرین بر این باور است که دیدن پیاز در خواب بیانگر رزق و روزی با مال فراوان و تلاش و کوشش برای رسیدن به اهداف و خواسته هایش است و یا بینش او حکایت از مال حرام، گفتن سخنان ناپسند، ابتلا به اضطراب، اندوه و درد فراق دارد. اگر در خواب ببیند پیاز می خورد، دلیل بر غلبه بر هر کس که با او و دشمنانش مخالفت کند، ممکن است خوردن آن بیانگر بدشانسی و مرگ و بیماری باشد، اما اگر در خواب ببیند پیاز را پوست کنده است. نشان دهنده این است که نسبت به یکی از افراد نزدیک خود حسادت و نفرت دارد که در زندگی اجتماعی و شغلی او تأثیر منفی می گذارد.

تعبیر خواب پیاز سبز

وقتی بیننده خواب در خواب زمینی پر از پیاز سبز می بیند نشان دهنده وجود رقیبی قوی برای اوست اما از حضور این رقیب خوشحال می شود تا با تمام اراده و اراده او را به چالش بکشد.اما اگر در خواب ببیند که پیاز می کند و اشک هایش از بوی پیاز سرازیر می شود، این گواه پیروزی رقبا و پیروزی بر اوست.

تعبیر خوردن پیاز در خواب

هر که در خواب ببیند پیاز می خورد و مریض است، دلالت بر مرگ و انقضای مدت دارد.

و هر که خواب ببیند پیاز پخته می خورد، بیانگر توبه و صلاح و اطاعت از خداوند متعال است.

پیاز در خواب بیانگر پول فراوان است. دیدن پیاز در خواب بیانگر سود زیاد از تجارت است. و اما کسی که در خواب ببیند که پیاز را پوست کنده است، پس از کسی خواستگاری می کند. برای رسیدن به هدفش و مراد. در مورد دیدن پیاز به وفور، نشان دهنده سود، ثروت و افزایش پول است. و اما کسی که پیاز را زیاد ببیند، دلالت بر نگرانی و اندوه و فقر و خشکسالی و بی‌مالی دارد. و هر کس در خواب ببیند که پیاز می پزد و پیاز می پزد، دلالت بر خیری است که نصیبش می شود یا منفعتی ان شاء الله.

تعبیر سیر در خواب

دلالت بر تشكر كردن و ستايش اوست در حالي كه شايسته آن نيست بلكه شايسته تهمت است. و اگر در خواب ببیند که سیر می پزد و می پزد، با توبه خالصانه از گناهان خود به درگاه خداوند توبه کند. برخی از مفسران از جمله ابن سیرین گفته اند که دیدن سیر به معنای مردی است که از راه نامشروع، یعنی حرام، مانند دزدی، اختلاس و کلاهبرداری به دست می آورد. و اما کسی که در خواب ببیند بوی سیر به مشامش می‌رسد، دلیل بر بدی آن مرد و خواری و ناآشنایی و علاقه او به مردم است.

تعبیر خواب سیر پیاز – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا