تعبیر دیدن آتش در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب آتش برای زن مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای جوان مجرد و مرد متاهل، اعم از خاموش کردن آتش سوزان یا شعله ور کردن اتاق در خانه امام. صادق و نابلسی

تعابیر متعددی وجود دارد که دیدن آتش در خواب را توضیح می دهد. آتش ممکن است نشانه هدایت یا حرام یا مرگ یا برکت یا گناه باشد. همچنین دیدن ذغال آتش در خواب تعابیر متعددی دارد و از این رو باید تفاوت دیدن زغال و دیدن آتش در خواب را روشن کنیم زیرا هر دو تعابیر علمی متفاوتی دارند.

آتش در خواب گاهی اوقات نماد شکوه و قدرتی است که بیننده رویا در واقعیت از آن برخوردار خواهد شد.

و اما آتش زدن خواب، بیانگر فتنه ای است که بیننده خواب و اطرافیانش با آن مواجه خواهند شد.

– در مورد خاموش کردن آتش پس از بارندگی و استفاده از آب، عموماً زیان بزرگی را بیان می کند که صاحب خواب کار خود را ترک می کند.

دیدن آتشی با شعله بزرگ و صدایی قابل توجه هشدار جنگی است که ممکن است در واقعیت رخ دهد.

اگر انسان در روز آتش ببیند، نشانه جنگ و فتنه است. اگر در شب ببیند دلیل بر هدایت است. اما اگر آتش در مسیری دیده شود که با نورها روشن شده است، این به معنای بدعت است.

و اگر دید که در دل می سوزد، دلیل بر محبت و ظلم و حسد و ترک است، ولی اگر دید در لباس یا جای بدنش می سوزد، حکایت از مصیبت بزرگی است که نسبت داده می شود. به او این اندام

اگر آتش با شعله دیده شود به معنای جنگ، طاعون یا مرگ است. ولى اگر شعله نباشد، نشان دهنده امراض و دشمنان است، ولى اگر انسان آن را در حال خوردن از آن ببیند، یعنى مال یتیمان را به ناحق مى خورد.

عجب این است که اگر بیند که آتش در آشپزخانه شعله ور است، دلیل بر شفا و منفعت است، مخصوصاً اگر در آن غذا بیابد جز کباب که بسیار بد است، اندکی رزق و غصه می خورد.

اما اگر انسان آتش را به صورت زغال ببیند، این دلیل بر حرام است. اما اگر ببیند در آن زغال و آتش می سوزد، یعنی مرد ظالمی است که به زور و زور مال مردم را می گیرد.

اما اگر ببیند آتش را خاموش می کند، یعنی فتنه یا جنگ را خاموش کرده است. و اما کسی که ببیند عده‌ای را در آتش می‌اندازد، این نشان می‌دهد که بین او و انسان دشمنی وجود دارد، اما اگر دود آتش را ببیند که بر او سایه افکنده است، تب می‌کند و اگر او آتش را می بیند که از بین انگشتانش بیرون می آید، این بدان معنی است که او نویسنده ای ناعادل است.

خواب شعله آتش را چگونه می توان تعبیر کرد؟

دیدن شعله آتش بدون دود روی درب خانه خواب بیننده بیانگر این است که به زودی زیارت خواهد کرد.

با دیدن شعله آتش در خانه بیننده، مژده ای برای معاشرت اوست که به زودی به ازدواج او می انجامد.

شعله آتش در خواب نشانه بهبودی از بیماری ها یا بیماری هایی است که بیننده خواب در واقعیت به آن مبتلا شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا