تعبیر فیل در خواب دیدن فیل در خواب

تعبیر خواب فیل برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه اعم از کوچک و بزرگ و سیاه گوشت خوردن فیل تعقیب و حمله به من برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر فیل در خواب ابن سیرین

محمد بن سیرین در کتاب تعبیر خوابهای بزرگ ذکر کرده است که دیدن فیل در خواب نشانه مژدهی است که در آینده زندگی بیننده را پر می کند و بشارت به رزق فراوان و خوش بختی. گویا کلیه فیل بودم، ابن سیرین گفت: فیل از قایقهای مسلمین نیست، می ترسم که شما مخالف اسلام باشید، و گفته شد که این امر معروف و بزرگی است که در آن فایده ای ندارد. چون گوشت آن نه خورده و نه دوشیده می شود و اگر بر آن سوار شود پادشاهی بزرگ و بخیل به دست می آورد و اگر برای سلطان مناسب باشد شکست می دهد. و چه بسا در آن کشته شد و اگر او را بر زین سوار کرد در حالی که از او اطاعت می کرد با دختر عجم بزرگی ازدواج کرد و اگر تاجر بود تجارتش بزرگ بود دوشیدن فیل. ، شاه بزرگی را نقشه می کشد و از او پول قانونی می گیرد و سرگین فیل پول پادشاه است، فیل کشته شده را در کشور خود می بیند، پس پادشاه آن شهر یا مردی از بزرگان آن می میرد.

و هر که در خواب ببیند که قومی سوار ویلایی می شوند یا او را می زنند و اگر در جنگ باشند شکست می خورند شاید سواری او دلالت بر ظلم و دروغ داشته باشد و به زن خارجی برسد.

اگر سوار بر آن سوار نشد یا در سرزمین جنگ، و هر که ببیند فیل را کشت، مرد بزرگی را شکست می دهد یا بر زن غیر عرب قدرت می یابد.

اگر در خواب شاهدی بر آن باشد و هر که در خواب ببیند از گوشت فیل می خورد، به اندازه آن از حاکم یا از صاحب امر پول می گیرد.

و هر کس در خواب ببیند که فیل او را تهدید می کند یا او را می خواهد، این بیماری است و اگر ببیند که او را زیر او انداخته است، بر روی او بیفتد، دلالت بر مرگ صاحب خواب است.

می گفتند هر که ببیند با فیل صحبت می کند از پادشاه خیر بسیار می گیرد و اگر ببیند که فیلی می دود دنبالش پادشاهی می شود بر سلطان خارجی و شاید. دلالت بر زن بزرگ و کشتی بزرگ دارد و نیز حاکی از هلاکت و دایره کسانی است که فیل را از پرندگان ابابیل به کعبه آوردند و از شیل سنگ ها را به بیرون آوردند، فیل را دید که از شهری بیرون آمد و آن شهر. پادشاه مریض بود و مرد، در غیر این صورت از آن سفر می کرد یا از آن جدا می شد، یا کشتی در آن سفر می کرد، اگر شهر دریایی بود، مگر اینکه اپیدمی، نابودی یا پریشانی بود.

تعبیر فیل در خواب

دیدن فیل در خواب دختر مجرد یا مجرد، به نیکی و معشوق و شوهر آینده اشاره دارد و دیدن فیل کوچک خبر نامزدی دارد، در حالی که دیدن فیل بزرگ نشان دهنده ازدواج است.

تعبیر فیل در خواب زن متاهل

و اما تعبير ديدن فيل در خواب زن شوهردار، بشارت رزق و مال است، يا به او مي رسد يا براي شوهرش، و نيز حاكي از سعادت است و اين متناسب است. به اندازه فیل، چه بزرگ باشد چه کوچک.

دیدن فیل سفید در خواب زن متاهل خبر از بارداری نزدیک می دهد، فیل صورتی نماد عشق و خوشبختی بین همسران، فیل سیاه یا خاکستری نشان دهنده پول است و دیدن فیل کوچک نشان دهنده موفقیت فرزندان و دیدن خوابیده است. فیل نشان دهنده خوشبختی است.

دیدن فیل در حال زیاد خوردن و پرخوری و پرخوری آن بیانگر مناسبت ها و شادی هاست، در مورد دیدن فیل در حال کشتی، نماد حسن نیت و محبت است، و دیدن فیل کشته شده، نشان دهنده بیماری یا خبر بد است.

تعبیر فیل در خواب زن باردار

تعبیر اهمیت فیل در خواب زن حامله مربوط به تولد فرزند پسر مبارکی است که انشاءالله در آینده دارای مقام و منزلتی خواهد بود و تنها خداوند بالاتر است و آگاه تر

تعبیر: در خواب دیدم فیلی مرا تعقیب می کند

دیدن فیل در تعقیب و تعقیب بیننده یا محاصره او نشان می دهد که بیننده در حال حاضر دوران بسیار مهمی را در زندگی خود می گذراند و پیام او به او اطمینان می دهد که تصمیماتش صحیح و درست است و یا اینکه زندگی او شاهد یک دوره گسترده خواهد بود. تغییر مثبت

تعقیب فیل در خواب ممکن است به سفر به کشورهای دوردست اشاره داشته باشد و دیدن فیل سفید بزرگ که با بیننده در خواب پرواز می کند، سال های آینده پر از فرصت ها و زینت یافته با موفقیت های درخشان را بشارت می دهد و ممکن است خبر از ازدواج مجردها در آن سال بدهد.

تعبیر فرار از دست فیل در خواب

و اما تعبیر دیدن فرار از فیل در خواب و ترسیدن از آن، بشارت پیروزی و برآورده شدن آرزو یا آرزو است و هر گاه فیل درشت باشد، توفیق زیاد است.

تعبیر فیل کوچک در خواب

دیدن فیل کوچک در خواب زن مجرد، منادی نامزدی یا ارتباط عاطفی جدید است و نشان دهنده نوزادی است که در خواب زن باردار برای پدر و مادرش خیر و برکت می آورد و فیل کوچک در خواب مرد مسافرت و کار است. ، یا پول گرفتن

تعبیر فیل در خانه در خواب

و اما دیدن فیل در خانه و خانه در خواب، مژده عمره یا زیارت یکی از اعضای خانواده است و دیدن فیل در رختخواب متاهل، مژده حاملگی و در خواب زن حامله، ولادت نزدیک است. و دیدن فیل در آشپزخانه رزق و روزی است و دیدن آن در باغ بخت و اقبال است و دیدن فیل بر پشت بام خانه برکت است اهل این خانه را حل کنید.

تعبیر یوتیوب از فیل در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا