تعبیر روزی که او را در خواب شناخت، رؤیایی که در خواب دید

تعبیر خواب روز عرفه برای زن مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای زن مطلقه خواه دیدن کوه عرفات در روز وقف روزه روز عرفه برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر روزی که او را در خواب دید

هر کس در خواب ببیند که در روز عرفه است، پیوند خویشاوندی پیدا کرده است و اختلاف کنندگان را با او آشتی می دهد و اگر غیبت کند در سخت ترین شرایط به سوی او باز می گردد که خداوند متعال آدم را جمع کرد. و حوا در این روز او را به او شناخت.

هر کس در خواب ببیند که در روز عرفه غایب است، خوشحال به سوی او باز می گردد و اگر با کسی نزاع کند عادل است. و عرفات بر زیارت و چه بسا دلالت بر روز جمعه و بازار و تجارت سودآور دارد. و هر که در عرفه در خواب بایستد درجه او از نیکی به بدی یا از بدی به نیکی در می آمد و چه بسا از همسر عزیز یا منزلگاه شریفش جدا شود و دشمنش بر او پیروز شود و اگر در چیزی بود. که جلال یا عزت یافت و با کسانی که او را جدا کردند ملاقات کرد و بر دشمن خود پیروز شد و اگر نافرمانی کرد توبه او پذیرفته می شود و اگر رازی پنهان دارد که آشکار می شود. و شايد ايستادن در عرفه حاكي از ديدار با محبوبي باشد كه رفت، پس هر كه شب قبل از طلوع فجر در آنجا ايستاد، به خواسته ها و نيازهاي خويش رسيد و هر كه بعد از طلوع فجر به آنجا آمد، متوجه نشد كه چه مي خواهد.

تعبیر خواب روز عرفه

فقهای تعبیر خواب گفته اند: هر که در روز عرفات در خواب ببیند و خویشاوند بود، او را وصل می کند و اگر بین او و کسی نزاع یا اختلاف شود با او آشتی می کند. و اگر یکی از آنها غایب باشد خوشحال به سوی او باز می گردد.

دیدن روز عرفه در خواب، بیانگر زیارت واجب است و ممکن است بیانگر نماز جمعه و تجارت سودآور و درآمد فراوان باشد.

تعبیر روز عرفه در خواب ابن سیرین

ابن سیرین از دیدن کوه عرفات در خواب می گوید که به فال نیک برای ادای حج واجب به زودی می رسد، ممکن است رؤیت روز عرفات اشاره به روز جمعه باشد که نمازگزاران برای اقامه نماز جمعه جمع می شوند، بر تقوا و اطاعت او از خداوند متعال و صالح و انفاق دین خود.

تعبیر حج در خواب

هر کس در خواب ببیند که عمره یا حج را به جا می‌آورد، بیانگر طول عمر و قبولی اعمالش است، و کسی که در خواب ببیند که مردم تنها برای حج با او وداع می‌کنند، بیانگر مرگ و بیماری و عذاب است. صادق است، و اگر در روز عرفه او را در خواب ببیند و بیمار باشد، بیانگر بشارت و بهبودی او از بیماری است.

تعبیر روز عرفه در خواب توسط نابلسی

نبلسی در دیدن یوم عرفه در خواب می‌گوید که بیانگر نیکی کردن و برآورده شدن آرزوها و خیرهای بسیار و رزق و روزی و شفای مریض است و رفع غم و اندوه و ادای قرض است اگر در خواب ببیند که می‌رود. به حج بروند و مردم با او خداحافظی کنند و بدون او برگردند، آنگاه این نشان دهنده مرگ زودهنگام است.

تعبیر روز عرفه در خواب برای زن مجرد

اگر در خواب زن مجردی را ببیند که حجر الاسود را می بوسد، بیانگر این است که با مردی ثروتمند ازدواج می کند و اگر ببیند که در حال بالا رفتن از کوه عرفات است، بیانگر این است که به زودی شوهر آینده خود را ملاقات خواهد کرد.

تصویری از ایستادن در عرفات – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا