تعبیر نقره در خواب – دیدن نقره در خواب

معنی نقره برای زن مجرد برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه انگشتر، گردنبند، خرید، ضرر، طلا شکسته، انگشتر، انگشتر نقره برای ابن سیرین. و بیشتر

تعبیر نقره در خواب ابن سیرین

نقره: هر چه از آن ساخته شده باشد، مانند ظروف، جواهر یا مانند آن، شکسته یا سالم، و ببیند از آن چیزی به او عطا شده است، پس پول یا مال به او سپرده شده است. همین طور اگر آینه نقره بود، تا زمانی که به آن نگاه نکرده باشد. اگر به چهره ای نگاه کند، آنچه را که نسبت به مردم متنفر است به دست می آورد. نگاه کردن به آینه نقره فایده ای ندارد. و نقره نقره اگر انجام نشود، ذات زن است، زن یا کنیز. اگر از فلز یا کشور خود به گودال برخورد کند، بر زنی از زادگاهش تأثیر می گذارد. اگر ببیند که وارد غاری فلزی شد و آن سوراخ را در آنجا زد، زنش به دستور خود یا به دستور دیگران او را فریب می دهد.

ابن سیرین می گوید که اگر در خواب ببیند که نقره ای با خود دارد، بیانگر این است که با زنی بسیار زیبا ازدواج می کند و اگر این شخص ازدواج کرده باشد، بیانگر آن است که دختری بسیار زیبا خواهد داشت. ساخته شده از نقره، این نشان می دهد که او از اندوه شدیدی رنج می برد که ممکن است خانواده اش را تحت تاثیر قرار دهد.

دیدن نقره در خواب

فقهای تعبیر خواب می گویند که اگر در خواب ببیند که خانه اش نقره است، نشان دهنده این است که این شخص مقام بزرگی پیدا می کند و این شخص بیمار است، نشان دهنده این است که خداوند او را شفا می دهد، اما اگر شخص می بیند که دیوارهای خانه نقره ای شده است، این نشان می دهد که بر رزق فراوانی که به انسان می رسد.

تعبیر استخراج نقره در خواب

اگر شخصی در خواب ببیند که مقدار زیادی نقره استخراج می کند، بیانگر آن است که این شخص و همسرش پول زیادی خواهد داشت.

تعبیر سکه های نقره در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که پول نقره ای دارد که منبع آن را نمی داند، نشان دهنده این است که این شخص راز بزرگی را نگه می دارد یا اینکه این شخص از مردم امانت دارد و آن را پس نمی دهد.

تعبیر نقره در خواب زن مجرد

فقیهان تعبیر خواب می گویند دیدن نقره در خواب دختر مجرد، بیانگر آن است که از یکی از بستگان خود بهره زیادی می برد، انگشتری نقره به دست او می رسد که به زودی ازدواج می کند.

تعبیر نقره در خواب برای زن متاهل

فقهای تعبیر خواب می گویند: دیدن نقره در خواب زن شوهردار، دلالت بر خیر بسیار دارد، چنان که اگر ببیند شوهرش انگشتر نقره به او می دهد، نشان دهنده این است که به زودی حامله می شود و نوزاد دختر می شود. همانطور که نقره در خواب یک دختر و یک زن زیباست، یا دیدن طلا نشان دهنده بارداری با پسر است

تعبیر انگشتر نقره – یوتیوب

تعبیر دیدن طلا و نقره در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=yMaJtebXmpg

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا