تعبیر ماهی در خواب ابن سیرین تعبیر ماهی خوردن در خواب

دیدن ماهی برای مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای نامزد، اعم از سرخ شده، پخته، کبابی، مرده، زنده، بزرگ، کوچک و غیره برای امام صادق و نابلسی.

هر کس در خواب ماهی ببیند و تعداد آنها را بداند، نشانگر زنان است و اگر نتواند آن را انجام دهد، ماهی نشان دهنده مال و خوبی است.

هر که در خواب ببیند که در ته آب به ماهی درشت یا رودخانه یا برکه می نگرد و هر طور که می خواهد شکار می کند و غذا می خورد، بیانگر آن است که پول و گنج بر او تأثیر می گذارد. و خیر فراوان

هر که ببیند دارد ماهی می گیرد و ماهی را از چاه بیرون می آورد، همجنس گرا است

و اگر مردی خود را در حال ماهیگیری در برکه ای کدر ببیند، این خواب در آن نه سودمند است و نه خیر.

هر که در خواب ببیند که فقط ماهی بزرگ صید می کند، نشانه خیر و فایده است و گفته می شد هر که ببیند ماهی کوچک می گیرد، بیانگر زوال و زوال نعمت است.

و خواب همان شخص که بدون فلس ماهی صید می کند، بیانگر فریب در گرفتن مال مردم و تقلب در آن است و نیز بیانگر فریب و پیچیده شدن کار یا تسهیل آن است.

هر کس در خواب ببیند که در حال صید ماهی قهوه ای است و خواب بیننده در واقع می خواهد کسی در منافع خاصی شریک شود ، این نشان دهنده آشتی بین شرکا است.

هر کس در خواب ببیند که به ته آب می نگرد و ماهی مرده می بیند، خواب نشان می دهد که صاحب آن به آرزویش نمی رسد و یا آرزویش برآورده نمی شود.

هر که در خواب ببیند بر بالین او ماهی است یا در جایی که می خوابد، اگر صیاد باشد، نشان دهنده بیماری اوست.

هر کس در خواب ببیند در آب شیرین و پاکیزه ماهی می گیرد، اگر رزق و روزی کودک باشد، برای او و فرزندش خیر و نیکی است و اگر در آب شور صید کند، برعکس است.

هر که در خواب ببیند ماهی شور می خورد، دلالت بر خستگی و استرس دارد و برعکس گفته شد.

هر کس در خواب ببیند ماهی بر بسترش است در حالی که در اعماق دریا ماهیگیری می کند، بیننده خواب غرق می شود و خداوند داناتر است.

هر کس در خواب ببیند به ماهی سرخ شده نگاه می کند، بیانگر آن است که دعایش مستجاب شده است و خداوند متعال داناتر است.

هر کس ببیند در بازار است و ماهی زیادی پیش خود دارد و یک ماهی می خرد، نشان می دهد که کنیز می خرد و اگر ماهی در جایی غیر از بازار یا نامعلوم باشد. او یک ماهی خرید، او ازدواج خواهد کرد

هر کس ببیند که در ماهی خراب و گندیده می خورد و غذای خوب و ماهی تازه باقی می گذارد، دلالت دارد که بیننده خواب نزد زنی حرام می آید و ازدواج حلال را ترک می کند.

هر کس در خواب ببیند ماهی یا نهنگی می خواهد و نمی تواند به دست آورد، خواب بیانگر آن است که به شخصی بدهی می دهد و این شخص مال و حق او را انکار می کند.

هر کس ببیند که به برکه یا دریا می نگرد و نهنگ بزرگی را در آن بیابد که دهانش را به یک طرف باز می کند، صاحب بینا را حبس می کنند.

هر کس ببیند که ماهی را باز می کند و یکی دو مروارید بیرون می آورد، از همسرش مال می گیرد یا از او پسر یا دوقلویی به دنیا می آورد که صالح و نیکوکار هستند.

و کسى که در خواب ببیند که از دهانش ماهی بیرون مى‏آید، این خواب، بیانگر آن است که در ناموس او از زنى سخن مى‏گوید که افتادن آن ممکن نیست و در ظلم به او ستم مى‏کند.

هر کس در خواب ببیند از خشکی یا خشکی ماهی می گیرد، این خواب بیانگر فسق و فحشا است.

گاهی دیدن ماهی در خواب، بیانگر رزق و روزی است، به هنگام رسیدن مژده و مژده، اما ممکن است حکایت از رسیدن غم و اندوه یا وقوع بدی برای صاحب خواب نیز داشته باشد.

تعبیر دیدن ماهی در خواب ابن سیرین:

هر کس در خواب ببیند که ماهی قهوه‌ای می‌گیرد و صاحب رویا در حقیقت می‌خواهد به شخصی که به مصلحت خاصی کمک می‌کند کمک کند، این نشان‌دهنده موفقیت و آشتی بین شرکا است، آرزوی او برآورده نمی‌شود.

هر کس در خواب ببیند که ماهی شور می خورد، دلالت بر سختی و استرس دارد، و بر این گفته شد، و هر کس در مقابل خود ماهی ببیند و چهار زن باشد، با چهار زن ازدواج کند و هر که ماهی بیش از چهار ببیند. این بیانگر پول و غنیمت و رزق است، تماشا در آن نه صحیح است و نه خیر، و هر کس در خواب ببیند که جز ماهی بزرگ صید نمی کند، بیانگر خیر و فایده بسیار است. آن توجه و نیز حاکی از حیله گری و فریب یا پیچیدگی موضوعاتی است که به آن اختصاص داده شده و یا برعکس است.

هر کس در خواب ماهی دید و تعداد آنها را دانست، یعنی زنان، ولی او نتوانست، پس ماهی نشان دهنده مال نیکو است، پاک و تازه نشان دهنده خیر او و پسرش است، اگر رزق فرزند باشد. و اگر در آب شور بگیرد برعکس است، خیلی خوب است و هر که ببیند در حال ماهیگیری و بیرون آوردن ماهی از چاه است، همجنس است.

و هر که ببیند ماهی یا نهنگ را می گوید، یعنی نتوانست آن را جمع کند و آن خواب ذکر کرده است که به یکی از آن ها مقداری پول می دهد تا بدهی خود را بپردازد و او را از در آزاد می کند. یاری، ولی آن شخص انکار می کند که از او پول یا بدهی گرفته است و هر کس شاهد باشد که دریا یا باتلاق آبی را ببیند و ماهی یا نهنگی در آن ببیند، این بدان معناست که این شخص تحت تأثیر چیزی قرار می گیرد و او حبس خواهد شد اما با ظلم.پول اما از طریق یک نفر و او همسرش باشد و یا از او صاحب یک پسر شود.

و هر کس ببیند که از دهان ماهی چیزی می گیرد، این بدان معناست که از آبروی یکی از زنان سخن می گوید و آن گفتار باطل است و هدفش تحریف آبروی او و کوچک شمردن اوست. بزرگترین و نادرست ترین کاری که او انجام می دهد، بنابراین لازم است اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهد تا مرتکب آن اشتباه نشود.

و هر کس در خواب ببیند ماهی بر بالین خود و در خانه اش باشد، بیانگر آن است که برایش بدی خواهد آمد، و اگر صاحب خواب بیمار باشد، بیانگر زیان و درد بسیار است. صاحب خواب در خواب ماهی قهوه ای دید که نشان دهنده این است که به زودی ازدواج خواهد کرد

بینایی ماهی – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا