تعبیر دیدن موبایل در خواب موبایل

خرید موبایل سیاه و سفید جدید در خواب برای خانم های مجرد و باردار یا متاهل یا به اصطلاح بعضی ها موبایل تعبیر خواب موبایل برای خانم های مجرد

تعبیر خواب تماس تلفنی

تعبیر خواب موبایل نو

تعبیر خواب تلفن برای زن متاهل

تعبیر خواب موبایل مشکی

تعبیر خواب گم شدن موبایل

تعبیر خواب موبایل برای زن متاهل

تعبیر خواب تماس تلفنی از شخص شناخته شده

تلفن در خواب برای ابن سیرین

ابن سیرین گفته است که گوشی در خواب نماد وقوع فلان چیز و یا مظهر مرد توانا، ثروتمند و ثروتمند است، هرکس در خواب ببیند که سرویس تلفن را قطع می کند، بیانگر غم و اندوه و نگرانی و اندوه است.

صحبت کردن با تلفن در خواب

هر کس در خواب ببیند که با تلفن صحبت می کند و نداند به او چه گفته اند، بیانگر شنیدن خبر جدید است، خواه غم انگیز باشد یا خوشحال کننده برای بیننده، و هر که در خواب ببیند که تلفن گیر کرده است، بیانگر میزان است. اضطراب و تنشی که اخیراً متوجه بیننده خواب می شود.

گم شدن گوشی در خواب

اگر شخصی گم شدن، فروش یا مفقود شدن گوشی را ببیند، نشان دهنده شکست در زندگی شخصی و عملی اوست.

خرید گوشی در خواب

دیدن خرید گوشی با قابلیت های روز در خواب بیانگر رسیدن شادی و خوبی و نشاط به بیننده و دیدن خرید گوشی سفید در خواب بیانگر خوب و آسودگی و شادی آینده است خرید گوشی قرمز در خواب بیانگر آن است. که بیننده خواب در راه ازدواج است.اما اگر در خواب ببیند که در حال خرید گوشی نو است، نشانه موفقیت در زندگی کاری یا تحصیلی اوست.

دیدن گوشی در خواب برای خانم های مجرد

اگر زن مجردی در خواب گوشی تلفن را ببیند، بیانگر این است که در راه ازدواج نزدیک است و اگر در خواب ببیند که با کسی تماس می گیرد، نشان دهنده ازدواج او با مردی است که با خستگی و رنج مواجه خواهد شد. دیدن تلفن در خواب برای زن متاهل

دیدن یک زن متاهل در حال خرید گوشی موبایل با قابلیت های مدرن در خواب بیانگر خیر و خوشی و شادی او و خانواده اش است.

موبایل جدید نشان دهنده روابط جدید است زیرا در واقع کارکرد آن برقراری ارتباط با دیگران است و ممکن است افزایش پیوند با خانواده یا افراد یا افزایش فاصله و مشکلات باشد.

تفسیر کیس های دید موبایل جدید

مفسران معاصر می گویند موبایل و موبایل نو اگر هدیه دیگری به بیننده باشد دوست دارد ولی به زودی ازدواج می کند و اگر هدیه کسی باشد که نمی شناسد خوشبختی است. برای او در کاری با خانواده اش می گویند تماس با غریبه مانند دوری از بیرون و نزدیکی با خانواده است.

در مورد خرید یک موبایل جدید از سوی دختر مجرد، این امر زندگی او را به ماهیت جدیدی تغییر می دهد، ممکن است انتخابی برای او در مورد ازدواج توسط خانواده یا بستگانش باشد یا زندگی خود را به مکان شادتری منتقل کند. بعضی ها می گویند در کار یا تحصیل چیز خوبی است به آن می رسی و اگر تیک روی رنگ اگر سفید باشد لذت بزرگی است و اگر سیاه باشد شادی است اما محدود شده است.

در مورد جوان و مرد مجرد، اگر موبایل را از شخصی هدیه بگیرد، تقریب بین نژادهای مشابه است، رنگ موبایل فقط در فراوانی خوبی و کمبود آن است که در خرید موبایل توسط مرد یا جوان مجرد، نعمتی است که نصیبش می‌شود یا همسری خوب یا خیری است که به زودی نصیبش می‌شود.

برای زن متاهل و زن باردار این تعبیر به این است که رابطه او با شوهرش است، زیرا ارتباط او با علم با شوهر و فرزند و خانواده است، اما اگر از طرف دیگری غیر از شوهرش باشد که می شناسد اگر برادر، عمو، عمو، پدر، پسر یا پدربزرگ او باشد، تعارف است و اگر از غیر آن افراد باشد، فریب است.

و خرید زن شوهردار و زن حامله مربوط به مصونیت خانواده است، پس زن حامله هدیه دارد و خرید برای او و آنچه در شکم اوست بهتر است و خرید آن از خود به دست آوردن آنچه است. خواسته های جنسی از نوزاد.

تعبیر دیدن گوشی در خواب – یوتیوب

تعبیر تلفن همراه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا