تعبیر خواب ماهیگیری دیدن ماهی در خواب

تعبیر صید دختر مجرد، زن شوهردار، زن باردار، زن مطلقه، چه با دست، چه با قلاب، چه با تور از دریا یا دریاچه، ابن سیرین، امام صادق و بیشتر

تعبیر ماهیگیری در خواب

 1. تعبیر علمای تعبیر رؤیای صید ماهی در خواب اگر ماهی مرده باشد دلالت بر این دارد که بیننده آرزوهایی دارد که بعضی برآورده می شود و بعضی از آن علم محقق نمی شود.
 2. هر کس در خواب ببیند که ماهی زنده ای می گیرد و در حال زنده بودن از آن می خورد، مقام و منزلت پیدا می کند و هر کس ببیند که ماهی شور می خورد، بیننده خواب در تنگی می افتد.
 3. هر کس ببیند به ماهی سرخ شده نگاه می کند، نشان دهنده اجابت دعوت اوست
 4. هر کس ببیند در بازار است و ماهی زیادی پیش خود دارد و یک ماهی می خرد، بیانگر آن است که کنیز می خرد و اگر ماهی در جایی غیر بازار یا مجهول باشد. و ماهی می خرد، سپس ازدواج می کند.
 5. هر که ببیند ماهی خراب و گندیده می خورد و غذای خوب و ماهی تازه می گذارد، بیانگر آن است که بیننده خواب به سراغ زن حرام می آید و ازدواج حلال را ترک می کند.
 6. هر کس ببیند ماهی یا نهنگی می خواهد و نمی تواند به دستش بیاورد، خواب نشان می دهد که به شخصی بدهی می دهد و این شخص از مال و حق او انکار می کند.
 7. هر کس ببیند که به برکه یا دریا نگاه می کند و نهنگ بزرگی را در آن بیابد که دهان خود را به طرفی باز می کند، صاحب بینا را زندانی می کند.
 8. هر کس ببیند که ماهی را باز می کند و یکی دو مروارید بیرون می آورد، به واسطه همسرش پولی به دست می آورد یا از او پسر یا دوقلویی به دنیا می آورد و آنها صالح و نیکوکار هستند.
 9. هر کس در خواب ببیند نگاه می کند و در دریا ماهی مرده می بیند، این فال بد و دلالت بر امیدی است که برآورده نمی شود.
 10. هر کس در خواب ماهی ببیند و تعداد آنها را بداند، نشانگر زنان است و اگر ماهی زنده و تازه ببیند، نشانگر کنیز باکره است و اگر ببیند و تعداد آن را نداند، نشانگر پول است. غنایم می کند و اگر ببیند نهنگی را ماهی احاطه کرده است، نهنگ نشان وزیر و ماهی نشانگر سربازان است.
 11. هر کس در خواب ببیند که ماهی بزرگ می گیرد، بیانگر منفعت و نیکی است و هر که ببیند ماهی نرم و بدون فلس می گیرد، دلیل است که بیننده با فریب مردم، مال و منفعت به دست می آورد.
 12. هر کس در خواب ماهی ببیند رنگ آن قهوه ای است و صاحب خواب در شرف ازدواج است، دلالت بر نیکی بیننده دارد.
 13. هر که مریض باشد یا در دریا مسافرت کند و در خواب ماهی را بر بالین خود ببیند، دلالت بر اتفاق بدی دارد.
 14. هر که در خواب ببیند که از دهانش ماهی بیرون می آید، خواب نشان می دهد که از زنی به افتخار او سخن می گوید، سخنی که افتادن آن محال است و در آرواره به او ظلم می کند.
 15. هر کس در خواب ببیند که از خشکی یا خشکی ماهی می گیرد، بیانگر فحشا و فحشا است.

تعبیر دیگری از نماد ماهیگیری در خواب

دیدن ماهی در خواب ممکن است بیانگر خیر و منفعت و به دست آوردن پول فراوان از کاری باشد که انسان از کاری که در زندگی به دست می آورد.

دیدن ماهیگیری در خواب

دیدن ماهیگیری در خواب بیانگر رسیدن و برآورده شدن آرزوها و رسیدن به هدف و هدفی است که در زندگی به دست می آورد، ماهی در خواب مژده ای برای متاهل، مجرد، مرد، فرزند و همه افراد است.

ماهی بزرگ در خواب

ماهی بزرگ در خواب، ممکن است نشان دهنده این باشد که او از غم و اندوه و اضطراب خلاص می شود و زندگی خود را به تفریح، شادی و آسایش روانی تبدیل می کند و دیدن ماهی های کوچک ممکن است به معنای اتفاقات شاد و خلاص شدن از اخبار غم انگیزی باشد که بسیاری از زنان از آن رنج می برند. اما در صورت دیدن ماهی بزرگ، خواب بیننده ممکن است تجربه کند که ممکن است حوادث غم انگیز بیشتر از رویدادهای شادی آور باشد.

ماهی مرده در خواب

ممکن است به معنای دید مرد از ماهی مرده باشد، ممکن است نشان دهنده عدم تمایل به برآوردن آرزوها و توانایی برآورده کردن آرزوها، راحتی و شادی روانی باشد، ممکن است در واقعیت منجر به مشکلات زیادی شود و بنابراین دیدن ماهی مرده ممکن است ناخوشایند باشد.

ماهیگیری در خواب برای زنان مجرد

زن مجردی که در خواب می بیند در حال ماهیگیری است ممکن است حاکی از به دست آوردن پول، خیر، رزق و روزی و برخورداری از آسایش روانی، آرامش و زیبایی باشد، مژده ممکن است به معنای ازدواج در آینده نزدیک باشد و ممکن است بیانگر دیدن امن فلس ماهی، احساس باشد. آرامش و آسایش روانی و شادی و دیدن ماهیگیری برای دختران و زنان ستودنی است چنانکه علما و مفسران خواب نیز تأیید کرده اند.

ماهیگیری در آبهای آلوده

دیدن ماهیگیری در خواب در آب های آلوده ممکن است به معنای مواجهه با غم و اندوه و بدبختی های مختلف در زندگی باشد که انسان به آن دچار می شود و او را دچار ناراحتی و اضطراب دائمی می کند سلامت و فرزندان.

ماهیگیری در آب نمک

و هر که ببیند در آب شور ماهیگیری می کند، ممکن است دلیلی بر مواجهه با بی عدالتی و مشکلات روحی و روانی باشد که بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد و او را در معرض احساس اضطراب و ناراحتی در زندگی قرار می دهد، در واقع خوب است.

ممکن است بیانگر آرزوی بیننده برای برآورده ساختن تمام آرزوهایی باشد که می خواهد به دست آورد و در آینده نزدیک به آنها خواهد رسید، این تعبیر بر اساس بینش ابن سیرین است.

رؤیت ماهیگیری برای ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: صید ماهی در خواب تعابیر متعددی دارد، دیدن ماهی درشت بیانگر منفعت خوب و بزرگی است که بیننده در دنیا به دست می آورد و یا تا زمانی که بیننده بخواهد، امر گرانقیمتی رخ می دهد، امان از ریا و نیرنگ از دیگران

دیدن مرد جوان یا دختر مجرد در حال ماهیگیری در خواب، بیانگر خیر و فایده است و ممکن است بشارت دهنده ازدواج باشد، به طور کلی دیدن ماهیگیری بیانگر خیر و فایده است، مگر در صورت دیدن ماهی کوچک که دلالت بر خبر خوش یا تأخیر دارد یا خیر. بیماری خدای نکرده

دیدن ماهیگیری در اندازه های بزرگ و کوچک در یک زمان و مکان، مثلاً ماهیگیری در تور، نشان دهنده اتفاقات پیش رو است که آمیخته ای از شادی و غم خواهد بود و شادی و شادی متناسب با غم و اندوه است. تعداد ماهی‌های بزرگ و کوچک تعداد ماهی‌های کوچک از ماهی‌های بزرگ بیشتر بود و دیدن ماهی مرده صید نشان می‌دهد که چیزی که بیننده تصور می‌کرد نزدیک به دستیابی است محقق نشده است.

دیدن وسیله ای برای ماهیگیری در خواب

هر کس در خواب ببیند که با دست یا با هر وسیله ابتدایی ماهیگیری مانند قلاب یا تور ماهی می گیرد و بلافاصله پس از صید ماهی را می خورد، حکایت از شنیدن سریع یا وقوع شادی دارد. رویدادی برای بیننده، یا تحقق چیزی که بیننده به شدت آرزو می کند.

دیدن ماهی گرفتن از آب نمک و گذاشتن آن در آب شیرین نشان دهنده نفاق یا نفاق است که یکی از اقوام یا آشنایان به بیننده گفته می شود و بعد از شکار بیانگر توبه از گناه یا خیری است که حال بیننده را تغییر می دهد.

دیدن ماهیگیری از آب آلوده در خواب

علما و مفسران می گویند: صرف نظر از میزان و اندازه ماهی صید شده از آب آلوده در منّا، رؤیت حاکی از مصیبت و اندوهی است که بر بیننده وارد می شود، در حالی که صید از آب زلال نماد رزق و روزی حلال، خیر فراوان و یک پول زیادی که بیننده یا صالح به دست خواهد آورد پسران و ماهیگیری از آب نمک نشان دهنده ظلم به بیننده است که ممکن است برای مدتی زندانی شود.

یافتن مروارید در ماهی در خواب

در واقع، ماهیگیران اغلب مروارید را در شکم ماهی پیدا می کنند، زیرا ممکن است ماهی در حالی که در آب است، از صدف تغذیه کند یا مروارید ببلعد، که گنج بزرگی برای کسانی است که آن را به دست می آورند. عدد مروارید در خواب نشان دهنده تعداد فرزندان اوست و مروارید به فرزندان ذکور اشاره می کند و هر که در شکم ماهی چاق و چاق بیابد بیانگر مالی است که بیننده زن یا همسرش از آن بهره مند می شود.

تفسیر چشم انداز ماهیگیری – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iBfT5aJbePw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا