تعبیر خواب اردک ابن سیرین دیدن اردک در خواب

دیدن اردک برای زنان مجرد برای زنان متاهل برای زنان باردار برای زنان مطلقه اعم از سفید، زرد، سیاه، کوچک، ذبح اردک برای ابن سیرین و غیره

تعبیر خواب اردک ابن سیرین

تعبیر خواب اردک به رنگ آن که اردک سفید پول یا زن پولدار و سیاه در جریان است فقهای تعبیر خواب می گویند اگر در خواب ببیند اردک ها از جلو صدا در می آورند. از خانه او، دلالت بر وقوع مصیبتی یا بروز مشکلی دارد، یا ممکن است دلالت بر مرگ کسی باشد که خود را می بیند، چنانکه مولای ما عمر بن خطاب در خواب گروهی از مرغابی ها را در مقابل خود دیده بود. خانه، پس گفت: «زندگی من نزدیک شده است.» وقتی از او پرسیدند، گفت: اردکها در خواب، دلیل بر عزاداری زنان است و در واقع پنج روز بعد از دنیا رفت.

تعبیر شکار اردک در خواب

اگر شخصی در خواب ببیند که در حال شکار اردک است، بیانگر آن است که سود زیادی به دست می آورد و پول زیادی به دست می آورد.

تعبیر اردک ذبح شده در خواب

اگر انسان در خواب ببیند که در حال ذبح اردک است، بیانگر آن است که به دست زنی که با او ازدواج می کند به خیر و صلاح بیشتری می رسد و به وسیله او پول و خیر بیشتری خواهد داشت.

تعبیر اردک سفید در خواب

اگر انسان در خواب گروهی از اردک های سفید را ببیند، بیانگر آن است که در زندگی این مرد گروهی از زنان حضور دارند و اگر در خواب ببیند که اردک می خورد و مزه این اردک ها، نشانه آن است که این شخص تصمیم اشتباهی می گیرد و پشیمان می شود، اگر فردی در خواب گروهی از اردک های ضعیف و لاغر ببیند، بیانگر آن است که در زندگی خود در معرض فقر و خشکسالی قرار می گیرد.

تعبیر اردک در یک خواب

فقهای تعبیر خواب می گویند: دیدن اردک در خواب دختر مجرد، دلالت بر خیر دارد، کما اینکه دختری در خواب ببیند که با جمعی از اردک ها به سرعت راه می رود، بیانگر این است که به سرعت به آرزوی خود می رسد، چه مجرد. دختری در خواب می بیند که گروهی از اردک ها وارد می شوند این نشان می دهد که خبرهای بسیار خوبی به او می رسد و ممکن است پوست خوبی داشته باشد.

تعبیر اردک در خواب برای زن متاهل

فقهای تعبیر خواب می گویند: دیدن اردک در خواب زن متاهل نشان دهنده خیر بسیار برای زن است، اما اگر ببیند که گروهی از اردک ها در داخل خانه فریاد می زنند، بیانگر خبر ناخوشایندی است که در خانه اتفاق می افتد. ممکن است دلالت بر مرگ یکی از افراد این خانه باشد، اگر ببیند در حال پختن اردک است و طعم شیرینی دارد، نشان دهنده رزق و روزی حلال است.

تعبیر بینایی اردک – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=AWlq8wU0fYQ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا