تعبیر دیدن ماه در خواب چیست – تعبیر ماه در خواب

دیدن ماه در خواب

ماه در خواب، ابن سیرین

افتادن ماه در خواب

هلال در خواب

ماه گرفتگی در خواب دیدن ماه در خواب – تعبیر دیدن ماه در خواب – معنی ماه در خواب او در خواب پادشاه عادل یا عالم بزرگ یا دروغگو است پارچه ای برای او پسری به دنیا آورد و بمیرد و اگر ببیند ماه در برابر خورشید راه می‌رود، وزیر بر شاه بیرون می‌آید و اگر زن کافر ببیند که ماه در دامان اوست اسلام می‌آورد. می میرد و اگر زن حامله داشته باشد فرزند ذکور را مژده می دهد پدر و مادر و دختر و خواهر او تجارت یا کار و نشان کشتی را نشان می دهد زیرا دریانوردان در دریا بر اساس راه می جویند. ماه و نیز دلالت بر مسافرت دارد زیرا دائماً در حرکت است و دیدن ماه برای بیمار حاکی از عذاب است پول و هر که در خواب ببیند که ماه با او صحبت می کند رهبری پیدا می کند و اگر زن حامله ببیند که ماه در دامان اوست پسری می گذارد و اگر ماه را در جایی ببیند که نیست به او می رسد که طفل ذکور می خواهد و به آن نمی رسد مرگ وزیر یا پادشاه و هر که دید: که ماه نایب مرد شد وزیر برکنار می شود. شاید دید او حکایت از بیماری های سرد و نم دارد و خورشید نشان دهنده گرما. شاید دل مون روی آلانیس و المنادم. چه بسا ماه دلالت بر قمار و دلالت بر قسم و قسم دارد، زیرا خداوند متعال فرمود: «نه سوگند به ماه». یا شاید بینش دلالت بر شفای چشم درد کند، اگر ببیند ماه شکافته است، دلالت بر ظهور نشانه ای دارد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «الساعه نزدیک شد و ماه شکافته شد». ماه در شب های ماه کامل دلیل معتبری است. شاید ماه جهان را با ستارگان نشان می دهد و هر که در خواب آن را در علامت برج می بیند، راهنمای معتبر برای دیدار با اشراف بوده است. شايد بنّاى فقير بود و اگر او را در علامت برج ثور ديد و به سفرى در زمين اميد داشت، بد بود، براى همنشينى و اختلاط پول، و اگر آن را در سنبله ديد، خوب بود. استفراغ و اگر در ترازو ببیند برای آن بد است و اگر در عقرب ببیند برای لذت بردن از غساله و بد مسافرت و اگر در کمان ببیند بد است. برای درختکاری و اگر در برج جدی ببیند برای پایه گذاری بد است و اگر او را در سطل ببیند برای اجرای حرکات دیگر بد است و اگر او را در نهنگ ببیند بد است. برای برپایی تیپ و بیعت خوب است، برایشان مصیبت است، بیم یا شکست، چون می فرماید خدای تعالی: «و شمس و ماه جمع شدند، انسان در آن روز می گوید راه نجات کجاست؟»

فقهای تعبیر خواب می گویند اگر انسان در خواب ببیند ماه از خانه بیرون می آید، نشان دهنده این است که به این شخص خیر زیادی می رسد، اگر در خواب ببیند که ماه را در دست گرفته است. این نشان می دهد که این شخص از یک زن بسیار زیبا خواستگاری می کند، اگر شخصی ببیند ماه بیمار است نشان دهنده مرگ آن شخص نیز است، اما اگر ماه در پشت ابرها ناپدید شود نشان دهنده از دست دادن آن شخص است. پول و فقر اگر در خواب ببیند ماه را می بیند اما ماه از او دور است نشان دهنده این است که این شخص به دنبال رسیدن به آرزویی است اما نمی تواند به آن برسد اما اگر انسان می بیند که برای خورشید و ماه سجده می کند، این نشان می دهد که این شخص مرتکب گناه و نافرمانی می شود یا اینکه این شخص در تمام امور باطل از پادشاه پیروی می کند.

دیدن هلال ماه در خواب

اگر در خواب ببیند هلال می‌گیرد، بیانگر آن است که با زنی ازدواج می‌کند که از نظر اجتماعی و اصالت از او کمتر است، در حالی که اگر ببیند هلال را می‌بیند، اما به تنهایی، بیانگر آن است که پایان این شخص نزدیک است، یا اگر ببیند ماه را می پرستد، این نشان می دهد که این شخص مشغول خدمت به پادشاه است و عبادت را فراموش می کند.

دیدن ماه در خواب اثر ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: دیدن ماه در خواب، دلیل بر همسر صالح و فرزندان صالح است، اما اگر انسان در خواب ببیند که با ماه حرکت می کند، بیانگر این است که این شخص زیاد سفر خواهد کرد.

افتادن ماه در خواب

اگر ببیند ماه در دامان او افتاده است، نشان دهنده این است که برای او پسری به دنیا می آید، اما اگر در خواب ببیند که ماه در مقابل خورشید حرکت می کند، نشان می دهد که وزیر برمی گردد. در برابر پادشاه، اما اگر کسی ببیند که ماه روی زمین افتاده است، نشان دهنده آن است که در هنگام مرگ یکی از پسرانش است.

تعبیر ماه در خواب – یوتیوب

تعبیر خواب ماه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا