تعبیر پرنده در خواب دیدن پرنده در خواب

معنی گنجشک یا گنجشک برای مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و جوان مجرد، خواه شکار، ذبح، خوردن گوشت، تخم مرغ و غیره برای ابن. پرنده سیرین

پرنده در خواب اثر ابن سیرین

ابن سیرین گفته است: دیدن پرنده در خواب، حاکی از مژده و مژده است و نماد عقل و دل است.

و اگر ببیند که آن را ذبح کرد، آنچه را که از آن مرد می خواست به دست می آورد

و هر کس در خواب ببیند که پرهای خود را می کند و گوشت او را می خورد، از مال او متاثر می شود.

و اگر پرنده ماده باشد، زن نیز هست

و اگر بیند که پرنده ای را ذبح کرد، کنیز است و ممکن است پرنده پسر باشد.

هر کس در خواب ببیند که جوجه گنجشکی را می زند پسری برای او به دنیا می آید که به تعداد مردان می رسد.

هر کس در خواب ببیند که با پرندگان یا جوجه های آنها مزاحمت می کند یا آنها را از قفس ذبح می کند، با پسران مزاحمت می کند و ممکن است پرندگان پول باشند و جوجه های آنها بچه باشند.

هر كه در خواب ببيند كه پرندگان زيادي را زد، امامت و مال بر او اثر مي گذارد و اگر بيند كه به جوجه پرندگان زد، بچه هاي زيادي را مبتلا مي كند.

معنی رنگ پرنده در خواب

ديدن پرنده سفيد در خواب : نشان دهنده بشارت و مژده و بشارت دهنده پول در خواب مرد و دليل ازدواج در خواب زن مجرد ديدن پرنده سياه در خواب : نشانه مسافرت و بيگانگي ديدن يك پرنده زرد در خواب: نشان از ثروت و ثروت و قدرت و اعتبار پرنده سبز پرنده خاکستری: نشان از درخشش و هوش در تحصیل و تحصیلات پرنده خاکستری: نشان از اخبار نادرست و شایعات قرمز پرنده: در خواب زن شوهردار، مژده حاملگی، و در خواب دختر مجرد مژده به ازدواج.

صدای پرنده در خواب

شنیدن صدای پرنده در خواب، حکایت از خبر خوش و خوشی دارد که اتفاق می افتد و بیننده در زمان خیس آن را می شنود، این تعبیر در خواب زن و مرد صدق می کند.

پرهای پرنده در خواب

به طور کلی دیدن پر پرندگان در خواب، در خواب مرد و دختر مجرد و متاهل، نشان از سود و مال و کسب درآمد فراوان دارد.

قفس پرنده در خواب

دیدن پرنده در قفس در خواب، بیانگر ناراحتی ها و نگرانی ها و دردهایی است که بیننده خواب از آن رنج می برد و ذهن او را مشغول می کند، خواه به خاطر کارگر باشد یا مسائل عاطفی.

فرار پرنده در خواب

و اما دیدن تلف شدن پرنده یا پرواز پرنده در خواب از بیننده، بیانگر ضرر یا زیان مالی زیادی است که موجب رنج بیننده می شود.

پرنده ای که در خواب پرواز می کند

دیدن پرندگان در حال پرواز در خواب، نشانه موفقیت و تعالی است، چه در محل کار یا تحصیل در یک پروژه ازدواج.

مرگ پرنده در خواب

علما و مفسران گفته اند که دیدن مرگ پرنده یا پرنده مرده در خواب بیانگر عدم وجدان و پستی و فروتنی است.

بوسیدن گنجشک در خواب

در مورد بوسیدن او یا بوسیدن پرنده در خواب، مژده ازدواج زودهنگام در خواب مجردی و مجردی یا به طور کلی موفقیت سریع است.

تخم پرنده در خواب

و اما دیدن تخم گنجشک در خواب زن مجرد، بیانگر نامزدی، نامزدی یا ازدواج است و تخم گنجشک در خواب زن حامله بیانگر تولد نزدیک است.

پرندگانی که در خواب زیاد می شوند

دیدن ازدواج و تکثیر پرندگان در خواب، نشانه سود و منفعت و موفقیت سریع است.

چشم انداز گنجشک – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا