تعبیر ذرت در خواب دیدن ذرت در خواب

تعبیر خواب ذرت برای زن باردار، برای زن مجرد، برای زن متاهل، خواه خوردن ذرت بو داده پوست کنده زرد مایل به سبز و خریدن دانه های فاسد و آسیب دیده ذرت برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر خواب ذرت

 1. ذرت به ثروت یا پول، رفاه و رفاه اشاره دارد
 2. دیدن مزرعه ذرت در خواب ممکن است نشان دهنده کار خسته کننده یا سخت باشد
 3. دیدن دانه های ذرت در خواب ممکن است نشان دهنده کارایی یا توانایی متوسط ​​باشد
 4. پوست کندن ذرت در خواب بیانگر موفقیت در زندگی شماست
 5. خوردن ذرت در خواب ممکن است نشان دهنده شادی غیر واقعی باشد و خواب ممکن است نشان دهنده کمبود امکانات باشد
 6. خوردن ذرت کبابی در خواب ممکن است بیانگر تحقق یک آرزو یا وعده باشد
 7. دیدن ذرت فاسد یا پژمرده، چه در مزرعه و چه در جاهای دیگر، ممکن است نشان دهنده ناامیدی یا از دست دادن یکی از عزیزان باشد.
 8. خرید ذرت در خواب ممکن است بیانگر این باشد که شرایط مالی سختی را پشت سر می گذارید
 9. جمع آوری ذرت از مزرعه در خواب بیانگر این است که خبر جدیدی خواهید شنید
 10. اگر خواب تخمه کوبیده و آب پز دیده اید، به این معناست که خواستگاری سارا به دور از مشغله مطالعه و برنامه ریزی برای آینده، تفریحی دلپذیر برای شما فراهم می کند.

محقق ابن سیرین دیدن ذرت بریان شده در خواب را وفای به عهد تعبیر کرده است.

خوردن ذرت پول زیادی است، سود کمی دارد و برای مرد بی اثر است

تعبیر خواب ذرت خوردن برای نابلسی

خوردن ذرت در خواب، پول زیاد، کم فایده و نر بیکار است

تعبیر خواب ذرت خوردن ابن شاهین

خوردن ذرت مقدر رزق و روزی یمن است و چه بسا مردی از آن محل بوده و فروش از آن محمود نیست.

تعبیر دیدن ذرت در خواب

اگر بیننده در مزرعه خود ذرت سبز و خالص ببیند، بیانگر آن است که مال و مال و رزق فراوان به دست می آورد و اگر بیننده مرد باشد، بیانگر حسن معاشرت است.

ذرت سبز در خواب نیز بیانگر موفقیت، بخشش و برتری است

دیدن ذرت رسیده در خواب بیانگر آن است که بیننده شهرت و ثروت به دست آورده است

دیدن ذخیره و نگهداری ذرت در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوهایی است که بیننده خواب در زندگی خود آرزو می کند.

هر کس در خواب ببیند که در زمینی که زراعت شده است قدم می زند، این نشانه خیر و مال و برکت است.

پوست کندن ذرت با اشکال و رنگ های مختلف در خواب بیانگر خیر، شادی و موفقیت فراوان است.

دیدن خوردن ذرت سبز نشان دهنده ازدواج نزدیک است، در حالی که دیدن دانه های ذرت جدا شده از غلاف آن نشان دهنده بخشش و سخاوت است.

جایی که در خواب ذرت کاشته شده است نشان دهنده پیوند خانوادگی و پیوندهای اجتماعی قوی است

هر که در خواب ببیند که در حال جمع آوری ذرت است، بشارت است به شنیدن این مژده.

ذرت آسیاب شده در خواب بیانگر مژده به برآورده شدن آرزو و آسایش است.اگر در خواب ببینید بلال ذرت رنگی پوست کنده می شود به این معناست که از موفقیت و لذت های گوناگون برخوردار خواهید شد.اگر دیدید دیگران در حال جمع آوری ذرت هستند، پیشگویی می کند. که از موفقیت دوستان یا اقوام لذت خواهید برد.

علمای تعبیر دیدن ذرت در خواب را تعبیر کرده اند که اگر ذرت در مزرعه پوسیده باشد ممکن است مایوس شود. اگر آرد ذرت می بینید، این پیش بینی برآورده شدن خواسته های فوری است. اگر آن را به صورت نان بخورید، به این معنی است که ناخواسته در مسیر پیشرفت خود موانعی ایجاد خواهید کرد.

ذرت فاسد در خواب ممکن است نشان دهنده از دست دادن عزیزان یا یکی از نزدیکان بیننده باشد.

خرید ذرت در خواب ممکن است نشان دهنده وضعیت سخت مالی و شرایط دشوار باشد.

خوردن ذرت در خواب ممکن است نشان دهنده کمبود توانایی های مادی بیننده و شادی غیر واقعی و ساختگی باشد.

دیدن مزرعه ذرت در خواب ممکن است بیانگر سختی و خستگی بیننده در زندگی باشد.

مزرعه ذرت در خواب یک زن مجرد ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج، شادی عاطفی و دستیابی به تمام آرزوهای او در زندگی در دوره نزدیک باشد، اما اگر زن مجرد در خواب ببیند که دارد ذرت می خرد، این نشان می دهد که او با مشکلات مالی شدید روبرو است.

ذرت کاشته شده در خواب زن باردار ممکن است به تسهیل زایمان اشاره داشته باشد و دیدن بلال ذرت بیانگر خیر زیادی است که نصیب او می شود اما پس از مدت کوتاهی تمام می شود و این خیر برای خانواده او نخواهد بود. .

اگر زن متاهلی در خواب ذرت سبز ببیند، نشان دهنده این است که او به خانه جدیدی نقل مکان می کند، اما اگر ببیند که برای خانه اش ذرت می خریم، نشان دهنده ناراحتی شدید مالی است.

اگر بیمار ببیند که ذرت را برشته می کند، از بیماری خود خلاص می شود

هر کس در خواب ببیند که یک مزرعه کامل ذرت درو می کند، بیانگر آن است که در سال خود به دستاوردهای بسیاری دست خواهد یافت.

هر کس ببیند در مزرعه ای که ذرت کاشته شده سرگردان است، نشانگر پیوند خانوادگی بین اعضای خانواده اوست.

هر کس در خواب ببیند که دانه ذرت کبابی می خورد، بیانگر شادی غیر واقعی و کمبود امکانات است.

اگر در خواب ببینید که از مزرعه ای سرسبز و آباد می گذرید و لپه های کامل ذرت را می بینید که سنگین آویزان شده اند، این به معنای ثروت فراوان برای کشاورز است. این به معنای برداشت پربار، برداشت غنی و هماهنگی در خانه است. به جوانان نوید خوشبختی و دوستان واقعی می دهد، اما اگر مخروط های پژمرده را دیدید، این به معنای ناامیدی و از دست دادن یکی از والدین است. اگر مزرعه ذرت تازه شخم خورده را مشاهده کردید، این بدان معناست که مناقصه با موفقیت قوی در راه است. اگر او را بالغ می بینید، پس این به معنای شهرت و ثروت است. اگر آن را در انبار می بینید، این نشان می دهد که خواسته های شما برآورده خواهد شد. اگر ذرت جوانه زده دیدید به معنای اتحاد پر رونق و هدایای نامحدود است، اگر خواب دیدید که ذرت سبز می خورید، این به معنای هماهنگی بین دوستان و ازدواج شاد برای جوانان است.

خواب ذرت در خواب نوشته ابن سیرین

ابن سيرين در تعبير ديدن ذرت در خواب گويد كه بيانگر مال زياد است ولى اين پول از پشت سر مرد سودى نمى بخشد و اما ابن شاهين در تعبير ذرت در خواب مى گويد دلالت دارد. رزق و روزی که انسان به دست می آورد، اما این معیشت زیاد دوام نمی آورد.

تعبیر ذرت در خواب

 1. مفسران می گویند اگر شخصی در خواب ببیند که در حال تفت دادن ذرت است، اگر این شخص بیمار باشد، نشان دهنده بهبودی از بیماری است.
 2. اما اگر شخص خوابیده ببیند که به خاطر عشق بلال ذرت را تخلیه می کند، این نشان دهنده سخاوتمندی این شخص است و حاکی از خیر زیادی برای افراد پشت سر این شخص است.
 3. اما اگر شخصی در خواب ببیند که زمین را درو می کند و محصول ذرت را از آن جمع می کند، بیانگر آن است که این مرد در سال جاری به دستاوردهای زیادی دست خواهد یافت.
 4. اگر شخصی در خواب ببیند که در سرزمینی که در آن ذرت کاشته می شود سرگردان است، نشان دهنده وابستگی متقابل و سازگاری بین همه اعضای خانواده اوست و همچنین بیانگر این است که این شخص پشت سر خانواده پول زیادی به دست خواهد آورد. .
 5. اما اگر شخصی در خواب ببیند که دانه ذرت کبابی می خورد، بیانگر شادی غیر واقعی است و ممکن است بیانگر این باشد که این شخص از کمبود توانایی رنج می برد.
 6. و اما دیدن ذرت گندیده یا پژمرده در خواب چه در مزرعه و چه در خانه، بیانگر از دست دادن امید و زیان قریب الوقوع است.

دیدن ذرت در خواب برای زنان مجرد

دیدن مزرعه ذرت در خواب دختر مجرد، بیانگر شادی عاطفی و نزدیک شدن او به همسری مناسب است و بیانگر دستیابی به تمام آرزوهایش است، اما اگر ببیند که در حال خریدن ذرت است، بیانگر ناراحتی شدید مالی است. دختر دارد می گذرد

ذرت در خواب برای یک زن باردار

معمولاً کاشت در خواب زن باردار نماد خوبی های فراوان و زایمان آسان است، پلیس ذرت نیز نشان دهنده خیر زیادی است که به او خواهد رسید، اما این خیر دیری نمی پاید و از این پول سودی نمی برد. برای خانواده اش

ذرت در خواب برای یک زن متاهل

دیدن ذرت در خواب زن متاهل بیانگر این است که او به خانه جدیدی نقل مکان می کند، اما اگر ببیند که برای خانه خود ذرت می خرد، بیانگر ناراحتی شدید مالی است.

ذرت در خواب پول بسیار و عدد بی شرف و خروج حقیر و سود ضعیف و ذکر بیکار است.

تعبیر دید پاپ کورن – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=fZAEnjGMBF0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا