تعبیر خواب خمیر در خواب برای زن مجرد و زن متاهل برای زن باردار

محتویات: بریدن خمیر با دست باز کردن خمیر و آرد، جو یا آرد گندم، خوردن خمیر، پای گوشت، خواب دیدم، خمیر تخمیر شده را در خانه ورز می دهم، قهوه ای و سفید

خمیر در خواب

 1. دیدن او حکایت از نزدیک شدن به استراحت و انتظار برای آزادی زندانی یا زن باردار دارد. و خمیر پولی است که بیننده خواب به دست می آورد
 2. هر کس خمیر را در خانه‌اش ببیند که در تجارت از مالی سود می‌برد، اگر خمیر خمیر و ترش و سرریز شود، در تجارت خود زیان می‌کند.
 3. هر که دید پای مسافری را خمیر کرد. و اگر در جای وسیع خمیر کند ازدواج می کند و خداوند متعال حلال را گسترده و حرام را تنگ کرده است.
 4. و اگر خمیر خمیر نشود، فساد و سختی مالی است
 5. و هر کس در خواب ببیند که آرد جو را خمیر می کند، مردی مؤمن است و بر دشمنان اقتدار و پیروز می شود.
 6. دیدن خمیر در خواب بیانگر این است که رفاه نزدیک است و تا زمانی که خواب بیننده راحت نشود دوام نخواهد داشت
 7. خمیر نشان دهنده آسانی در خواب بعد از سختی برای زن باردار یا زندانی و نماد به دست آوردن مال است.
 8. و هر کس در خواب ببیند که خمیر در خانه او بوده است، بیانگر این است که این شخص در حرفه خود پیروز خواهد شد.
 9. هر کس در خواب ببیند که آرد جو را خمیر می کند، علمای تعبیر در مورد این خواب گفتند که صاحب آن کسی است که به خدا ایمان دارد و مقام بزرگی به دست می آورد و بر حریف خود پیروز می شود.
 10. هر کس در خواب ببیند که در مکانی وسیع و بزرگ در حال خمیر کردن است ، این نشانه این است که این شخص ازدواج می کند.
 11. خمیر در خواب نشان دهنده نزدیکی آسایش به خواب بیننده پس از مشکلات فراوانی است که در راه خود با آن مواجه شده است و ممکن است مژده و تسکینی برای مضطرب باشد.
 12. هر که در خواب خمیر را دید و متاهل بود و فرزندی نداشت، نشانه آسودگی پس از مدت ها انتظار است و مژده باردار شدن اوست.
 13. هر که در خواب خمیر سفید ببیند، نشانه سود مادی و مال حلالی است که به دست می آورید.
 14. هر که خواب ببیند خمیر خانه اش فاسد و فطیر است، نشانة ضرری است که به خانواده اش می رسد، به ویژه اگر شوهرش در تجارت کار کند.
 15. اگر در خواب ببینید که در حال خمیر کردن هستید، بیانگر بازگشت یکی از بستگان نزدیک از سفر است. و اگر دیدید که در یک مکان بزرگ ورز می دهید ، این نشان دهنده ازدواج نزدیک است.
 16. اگر خواب دیدید که آرد جو را خمیر می کنید، نشانه آن است که ایمان قوی است و می توانید بر دشمنان خود پیروز شوید.
 17. اگر در خواب ببینید که خمیر را در ظرفی گذاشته اند، به این معنی است که آنچه در ذهن دارید قابل بررسی است. اما اگر خمیر بدون خمیر باشد، نشان دهنده این است که امر به دست می آید، اما به آرامی. و اگر دیدید که خمیر در حال پختن است، این بدان معنی است که آنچه می خواهید قبلاً محقق خواهد شد
 18. ظهور نان تازه در خواب شما به مقدار کافی نشان دهنده تمایل شما برای برآورده کردن خواسته های مادی است.
 19. مزه بد نان در خواب نمادی از تردید یا تصمیم اشتباهی است که گرفته اید.
 20. دیدن قرص نان در خواب نمادی از همزیستی و دوستی انسان است.
 21. این نیرویی است که روح و جسم را تغذیه می کند.اگر آن را در خواب ببینید به این معنی است که در جامعه ای که در آن زندگی می کنید در سطح معنوی و شخصی رشد می کنید.
 22. اندازه بزرگ آن نمادی از رفاه و موفقیت است.
 23. نان خواستن نماد فروتنی است.
 24. نان سخت اعلام می کند که با مشکلی روبرو خواهید شد و به زودی متوجه خواهید شد که در دردسر بزرگی هستید.
 25. اگر دیدید یکی در حالی که گرسنه است نان دیگری را می خورد، یعنی این شخصی که دیدید به خاطر موفقیت و موقعیت اجتماعی خود به همه غبطه می خورد.
 26. اگر دیدید که در حال پختن و خوردن نان هستید، به این معنی است که به موفقیت خواهید رسید

معانی دیگر دیدن خمیر در خواب

دیدن خمیر در خواب یکی از نمادهایی است که بیانگر وضعیت بیننده خواب، نیات و خواسته های او و چیزهایی است که برای آن تلاش می کند، خواه مربوط به عشق خصوصی، ازدواج خانوادگی، اجتماعی، دوستان خانوادگی و یا روند ایجاد شراکت باشد. .روغن در خواب نماد تسهیل و بهبود شرایط است انشاالله.

دیدن خمیر تخمیر شده و آماده برای پختن در خواب، بیانگر این است که آنچه می خواهید به زودی محقق می شود، تنها چند یا یک قدم باقی مانده است و به خواسته خود خواهید رسید.

دیدن خمیر در خواب که گویی نان، نان یا کیک پخته اید، بیانگر آن است که به خواسته خود خواهید رسید.

دیدن خمیر در خواب که مایه خمیر نشده باشد یا ورزیدن خود را پنهان نکرده باشد یا خمیر به دلیل آن که آب جامد یا سنگی در آن تبدیل شده است لغزنده شود.

تعبیر دیدن خمیر در خواب ‎YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8MFsIT01nqI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا