تعبیر آلت تناسلی در خواب تعبیر آلت تناسلی بزرگ در خواب

بریدن آلت تناسلی در خواب دیدن مکیدن آلت مرد در خواب تعبیر آلت تناسلی دختر مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای دختر مطلقه

تعبیر دیدن آلت تناسلی در خواب مرد

دانشمند بن سیرین گفت: دیدن مرد در خواب، نماد پول، سن یا فرزند است، و بن سیرین گفت: دیدن نر مرد با ظاهری زیبا، دراز و بزرگ می شود، صاحب او را در چیزی که نماد فراوانی پول است، بی حرمتی نمی کند. و بچه ها

و هر کس ببیند که آلت تناسلی او از بین رفته در حالی که برای او ناراحت است، این نشانه از دست دادن پسر یا سفر او و رسیدن به فرمان اوست و اگر مرد مریض باشد می میرد و اگر او دارای موقعیت یا مقامی است، منزوی است و دیدن برجستگی مردانه مرد نمادی از تلاش، کار و تلاش برای رسیدن به اهداف است.

و مردی که ببیند سرش را پایین می‌اندازد و به آلتش می‌رسد و وارد دهان می‌شود، این نماد تسلیم پدران در برابر فرمان پسران است، این نماد مرگ او، قطع شدن نسلش، مرگ فرزندانش است. از دست دادن پول، مسافرت، دوری و قطع زندگی از خانواده اش.

آلت تناسلی مرد در دست

و هر که ببیند نر مرد دیگری در دست است، این نماد پول بسیار است، و هر که ببیند نر دیگری را گاز می گیرد، نشان از عشق او به این شخص و مبالغه او در مدح اوست، و هر که ببیند آلت تناسلی او را بریده و روی گوش یا روی آن گذاشته اند، این نشان می دهد که او دختری دارد که بدون ازدواج به دنیا می آورد.

و هر کس ببیند که نان داغی از آلت تناسلی خود بیرون می‌آورد، فقر خود را پیش‌گویی می‌کند، چنانکه مردی که ببیند آلت تناسلی او در مهبل (آل تناسلی زن) بریده شده است، این حکایت از سقط جنین و سقط جنین دارد. همسرش و هر کس ببیند که بیضه ها بریده شده و نر باقی مانده است، نشانگر قطع فرزند دخترش است و هر که ببیند آلت تناسلی خود را در مقعد می گذارد، این نماد عمر طولانی است.

و اما مردی که در خواب خود می بیند که گویی آلت تناسلی خود را در شکم خود فرو می کند، نشان از کتمان او بر شهادت حق است و مردی که می بیند که گویی حافظه اش با دست و بیرون و دور از مکان اصلی است. ، سپس دوباره آن را در جای خود قرار داد، نشان دهنده مرگ پسرش است، سپس پسر دیگری به دنیا آورد، یا از بین رفتن مال و بازگشت دوباره به او.

سرگردان در میان مردم برهنه و یاد او برافراشته است

و هر کس ببیند که در میان مردم برهنه است و ذکرش برپا و ایستاده است و این مرد از هیچ کس نمی ترسد و یکی از کارهای نیک یا بد را انجام می دهد به خواسته خود می رسد و هر که این را ببیند. نر او می ایستد، قوی می شود و بلند می شود تا مرد بتواند با او بخوابد یا در خواب او را در آغوش بگیرد، این نشان دهنده جایگاه والای این مرد در بین مردم است.

و هر که در خواب ببیند ذکرش ضعیف است، علامت بیماری پسر است و دیدن نر در حال مکیدن حیوان یا انسان، بیانگر آن است که مکیده نر به نام صاحب مرد زندگی می کند و هر که آن را ببیند. او نر خود را ختنه می کند نشان دهنده دین نیک او است.

و هر کس ببیند که یادش برایش طولانی است، او را دچار اضطراب و ناراحتی می کند، و هر که ببیند به یاد او چنگ می زند، یعنی او را می بندد، نشان از شدت سختی و نگرانی است، و هر که می بیند که مجرای ادرار خود را می پذیرد (مجرای ادرار سوراخ نر نر است) که نماد درستکاری پسرش یا تولد او برای فرزندان است.

و دیدن مردی در خواب که گویی به یاد پدر مو می روید، مرگ پدر را حکایت می کند و هر که ببیند مجرای ادرار او دارای موهای پرپشت است، نشانه فسق و فجور این شخص است و هر که ببیند مجرای ادرار خود را به وسیله آن سیر می کند. خوردن چیزی، که مرگ او را مرگ وحشتناکی نشان می دهد.

دیدن خاطره بلند و زیبای مرد، نماد درستکاری این مرد است و ظهور شادی و نیکی و زوال نگرانی و پیروزی بر دشمنان را بشارت می دهد و دیدن مردی که در خواب یاد او را دستکاری می کند، بیانگر سرخوردگی و فراموشی است و هر که یادش را در خواب می خورد یا یادش طوری می شود که گویی از یکی از انواع زیور آلات فلزی مانند طلا یا نقره و غیره است که بیانگر عدم منفعت و قطع نسل است.

دیدن آلت تناسلی با زخم

و هر کس ببیند که یادش از او جریحه دار شود، سخنان زشت و ناپسندی را که در حق این مرد آمده است، نقل می کند.

و کسی که در خواب ببیند که یادش او را آزار می دهد و او را آزار می دهد، یعنی به قومی ستم کرده است و برای او دعا می کنند و بدی را به او یادآوری می کنند.

و هر کس در خواب ببیند که از آلت خون بیرون می‌آید، حکایت از سقط جنین زنش در صورت بارداری یا بد اخلاقی همسرش است و دیدن خون از مخرج مرد، حکایت از مال حرام است.

نشانه های دیدن مرد در خواب زن

دیدن زنی در خواب که گویی عضوی مانند اندام مرد مرد دارد، به این معناست که پسری به دنیا می آورد و آن اگر حامله باشد و اگر آن زن حامله نباشد ولی پسر داشته باشد بیانگر برتری و برتری پسرش در میان قومش است، هرگز در جایی که در آن بینش مانند یک مرد است به دنیا نیاور.

دیدن زنی که ذکر شوهرش را دستکاری می کند، بیانگر این است که او از منفعت شوهرش بهره می برد و دیدن پسر ذکور در خواب، به معنای نداشتن برادر مرد یا مسافرت شوهر است.

تصور زن به بزرگ بودن آلت تناسلی شوهرش نسبت به ماهیتش ممکن است حکایت از مسافرت و بیگانگی شوهر یا بالا رفتن مقام اراده شوهر یا آمدن نگرانی ها و مصیبت های بزرگ برای شوهر داشته باشد.

دیدن بریدن آلت مرد در خواب زن

اشاره به تحریم خانواده شوهر، مسافرت شوهر یا مسافرت یکی از فرزندانش است، دیدن زنی که به مرد شوهرش شیر می دهد، نشان دهنده منفعت متقابل بین آنهاست. اینکه اگر حامله باشد فرزند ذکور به دنیا بیاورد یا اگر پسر داشته باشد مقام بلند پسرش.

دیدن خم شدن و مکیدن نر شوهر بیانگر تسلیم شدن مادر و پدر در برابر امیال و تمایلات فرزندان است، دیدن زن در حال گاز گرفتن مرد شوهرش بیانگر شیرین زبانی و تمجید زیاده از حد است، دیدن بریده شدن یا گم شدن مرد شوهر، حکایت از مرگ یا مرگ شوهر دارد. انقطاع اولاد او با مرگ فرزندان یا فوت فرزندان ذکور یا تک فرزند دختر بودن او.

دیدن زنی به گونه ای که گویی زخمی در آلت تناسلی شوهرش وجود دارد، وجود کلماتی را نشان می دهد که به آبروی او و شوهرش لطمه می زند.

معانی دیگر دیدن آلت تناسلی در خواب

دلالت بر همه چیزهایی است که انسان از علم یا حجت ذکر می کند، چه خیر و چه شر، از او می خواهد، هرگز از او نمی بیند. اگر زن نباشد و چشم و راند و آب داشته باشد، نهر برای او قطع می شود و پایش می شکند یا سطلش قطع می شود یا در چاه می افتد. پس چگونه اگر در خواب با زنی ازدواج کرد و ذکر او در عورت او قطع شد؟ مگر اینکه زنش در خواب عقد کرده باشد و او چرخ آب و جنین ماده نداشته باشد و زن او باشد. اگر از کسانی بود که او را حمل نمی کرد و مرد در سفر یا تجارت پول داشت، می رفت یا در آن ضرر می کرد. و اگر فقیر بود سراغ سؤال می رفت و مستمری می خواست، وگرنه سطلش در چاه یا کوزه اش می افتاد، یا پسر، بچه گربه، جوجه، توله سگ یا چیزی از وسایلش در آن می افتاد. یا کم شدن برحسب وسعت حال حیوانی، زیاد شدن خواب و آشتی رفتن او. و هر چه از نر خارج شود حکایت از پول و اولاد و ازدواج دارد و از محل بول استنباط می شود. اگر در دریا بول می کرد، پول از او به سلطان یا جب یا دهم یا حداکثر می رسید و نور در این قسمت مجرای ادرار و منی و مدیه و وادی را می چرخاند. و اگر در حمام بول کرد اگر مجرد بود ازدواج کند وگرنه برای زن مال خرج کرده یا جدی بوده است. اگر در کوزه یا کیسه یا ظرف بول کند، اگر مجرد است ازدواج کند، یا زنش را اگر متاهل است حمل کند، یا اگر خواست پول بدهد. منی در این قسمت با ادرار درگیر است. ممکن است چنین استنباط شود که فساد آنچه دلالت می کنند مانند جماع با خون یا مقعد یا بعد از شهادت دروغ یا زنا یا مانند آن در جاهایی که خوابنده بول می کند و خصوصیات بول و تغییر آن مانند. کسى که خون بول کند یا در دست یا غذا و غیره ادرار کند

مشاهده آلت تناسلی صالح الماجد – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ol9b5Y28J0U

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا