تعبیر پلک در خواب دیدن پلک در خواب

محتویات: بینایی پلک برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، چه سفید و چه سیاه، افتادن بیماری، زخمی شدن خون و غیره برای ابن سیرین، امام صادق و نابلسی

نماد پلک در خواب

 1. پلک: اگر پلک ببیند که بی درد است، این برای همه ممدوح است.
 2. وجود این نماد در خواب اغلب توسط شوهران، فرزندان، برادران یا شرکا توضیح داده می شود
 3. یعنی هر چیزی که انسان برای حفاظت و کمک در رفع نیازها و آشتی و مراقبت از سلامتی خود استفاده می کند.
 4. دیدن پلک در خواب سالم و در محل، بیانگر ثبات و امنیت است.
 5. و اما کسی که ببیند پلک ها درد یا زخم یا گوشت کم دارد، اینها غم و نگرانی است که بیننده خواب از آن عبور کند.
 6. پلک در خواب ممکن است نشان دهنده توانایی شما برای محافظت از خود باشد.
 7. پلک در خواب نیز نشان دهنده شخصی نزدیک است که اسرار شما را حفظ می کند
 8. پلک های بیمار نشان دهنده عشق به بیننده است. و اگر چشم به پول منتهی شود پلک ها قلعه آن است
 9. پلک در خواب بیانگر چیزی است که بیننده خواب از سلاح ها و هر چیزی که انسان را از آسیب محافظت می کند، مانند معلم، مراقب است.
 10. و چه بسا پلک ها در خواب دلالت بر برادر، خواهر، شوهر، فرزند، مردگان در، صندوق، بیت المال، حجاب، نگهبانان، پسران، حافظ اسرار، حافظ امانت، قناعت و خشم باشد. .
 11. هر کس پلک های انسان را از صدای جبر که در چهره او بازی می کند ببیند، نشانگر خشم او است، وگرنه از چیزی آگاه می شود که مستلزم گذشت است.
 12. اگر پلک ها نشان دهنده جفت باشد بالا مذکر و پایین ماده است و آنچه از ترشحات یا غیر آن بین آنها زاده می شود دلیل بر فرزند است و اشک شبیه نطفه است و آنچه در آن است. موها دلیل بر آن چیزی است که به آنها ضرر می رساند، پس زیبایی و پاکی پلک هایشان دلیل بر حال خوب است، هر که پلک ها نشان دهد بر اوست.
 13. چه بسا ضعف آنها حکایت از عدم قداست و عدم علم داشته باشد و بستن پلک نشان دهنده رهبری و گسست در حرام باشد.
 14. پلک ها را به ابر و اشک را به باران تشبیه کردند و پلک ها را در خواب بر حب نظر و شیفتگی حکایت از بیماری ها کرد و اگر چشم نشان دهنده پول بود پلک ها زکات و سهم او بود به قول خودش سلام. بر او (پول خود را با زکات تقویت کنید).

دیدن پلک در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا