تعبیر دیدن هندوانه در خواب خوردن هندوانه در خواب

تعبیر هندوانه در خواب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، خواه زرد، قرمز، سبز، خرید، خوردن، چیدن، بریدن و بیشتر برای امام صادق، ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب هندوانه ابن سیرین

 1. کسی که خواب ببیند هندوانه ای با لباس خواب دید و دستش را در آسمان بلند دراز کرد تا هندوانه بیاورد در خواب می گوید این شخص از خدا پادشاه بزرگی می خواهد.
 2. و اما کسی که در خواب ببیند در منامه مقداری هندوانه در خانه او انداخته اند، این بدان معناست که این شخص به اندازه هندوانه هایی که در خانه اش ریخته می شود، انسان را از دست می دهد.
 3. برای شخصی که خواب دیدن هندوانه سبز با لباس خواب را می بیند، این بدان معناست که این شخص از سلامتی برخوردار خواهد بود.
 4. هر کس در خواب ببیند که دست خود را به سوی آسمان دراز می کند و هندوانه ای می گیرد، پادشاهی را می طلبد و به سرعت آن را به دست می آورد.
 5. و اما هندوانه هندی هر که ببیند آن را به مردم داده است اگر در نظر مردم سنگین و سرد باشد یا سخنان سنگین بگوید و پخته آن مردان خویشاوندان است.
 6. هندوانه برای کسی که می خواهد به دیگری محبت کند خوب است و برای کسی که می خواهد دیگری را ختنه کند و برای کسی که می خواهد تجارت کند هندوانه برای او بد است و نشان دهنده بیکاری است.
 7. و هر کس در خواب ببیند که هندوانه ای در خانه ای افکنده شود، به تعداد هر یک از خانواده خود می میرد.
 8. و هندوانه در خواب مرض است و سبزه خامی که از آن نرسیده سلامتی بدن است و هندوانه سبز شهر و پسر یا همسر است.
 9. و هندوانه زرد، زن یا مرد، ستایش نیک و نیک دارد. شاید نشان دهنده زنی با صفات زیبا و یا نقص ضعیف زبری پوسته و زردی رنگ قرمز نشان دهنده انواع جواهرات باشد.
 10. اگر ببیند که دستش را دراز کرده و هندوانه ای از آسمان برمی دارد، نشان دهنده درخواست پادشاه و گرفتن سریع آن است.
 11. هندوانه در خواب برای کسی است که می‌خواهد دیگری را دوست داشته باشد یا دیگری را ختنه کند، خوب است یا اگر کسی بخواهد عملی انجام دهد برای او بد است و دلیل بر بطلان است.
 12. اگر انسان ببیند که در خانه فلان هندوانه می اندازد، دلیل بر این است که به تعداد هر هندوانه ای که پرتاب می شود تعدادی از خانواده او می میرند.

تعبیر خواب هندوانه برای نابلسی

 1. هندوانه مرض یا مریض است و می گفتند جراحت او از جایی است که به حساب نمی آید.
 2. و گفتند سبزه خام آن است که نرسیده برای سلامتی بدن.
 3. و روايت شده است كه مردى ديد كه در خانه خود هندوانه مى اندازد، رؤيت خود را به گذرگاهى نقل كرد، پس به او گفت: براى هر هندوانه يكى از اهل بيت تو مى ميرد، و چنين بود.
 4. او در خواب مردی پریشان است، پس هر که او را ببیند تحت تأثیر آنها قرار می گیرد، عاقبت او را نمی داند.
 5. و هر که در خواب ببیند که هندوانه می خورد، از زندان آزاد می شود، به سبب فرموده حق تعالی: {یکی از شما را با این کاغذ خود به مدینه بفرست تا ببیند کدام یک از آنها پاکترین غذاست، پس بیاید. از آن برای شما رزق می آورد} یعنی هندوانه.

تعبیر خواب هندوانه ابن شاهین

 1. هندوانه زرد به مرض و مرض تعبیر می‌شود، مخصوصاً برای کسی که آن را می‌خورد و چیدن و جمع کردن آن را مرض و خوردن آن سخت‌تر است.
 2. و گفته شد که هندوانه زرد را مرد غمگینی تعبیر می کند، پس هر که ببیند هندوانه زردی زده و از آن خورده است، در غم و اندوهی می افتد که از آن رهایی نمی یابد.
 3. و اما هندوانه سبز شیرینی آن حاکی از فایده است و هر کس هندوانه سبز شیرینی را در وقت خود ببیند و از آن بخورد، به نسبت آن و به قدر آن که از آن باقی می ماند، بیانگر از بین رفتن غم است. ، از آن به وقوع مضطر و مضطر تعبیر می شود.
 4. هندوانه سبز در فصل خود بهتر از هندوانه زرد است و هندوانه جوان بهتر از بالغ است و هیچ ضرری ندارد.
 5. و هر کس در خواب ببیند هندوانه بسیار دارد، بیانگر آن است که به سختی و گرفتاری می افتد تا برای او درمانی نبیند.
 6. و هر کس هندوانه ای را در وقت خود ببیند، نشانگر زنی با سود و رزق است
 7. گفته می شد هندوانه نارس نشان دهنده بدن سالم است
 8. و هر که در خواب ببیند که هندوانه می خورد، از غم و اندوه بیرون می آید و اگر در زندان باشد به خاطر فرموده خداوند متعال آزاد می شود: «یکی از شما را با این کاغذ خود به شهر بفرستید. ببیند کدام غذا پاکتر است و از آن برای شما روزی بیاورد.»
 9. مفسران گفته اند هندوانه از هر نوع باشد، چه سبز و چه زرد
 10. و گفته شد هندوانه هندوانه را مردی سنگین نفس سرد انرژی که در نظر مردم زرق و برق ندارد تعبیر می کند و به طور کلی خواب هندوانه مطلق است و تعبیر به پنج وجه است. : مرض، زن، پسر، منفعت و معیشت، مخصوصاً اگر شیرین باشد.

تعبیر خواب هندوانه برای زنان مجرد

مفسران گفته اند: دختر مجردی که بدون ازدواج سی سالگی را پشت سر گذاشته و در خواب هندوانه دیده است، این بدان معناست که در آینده نزدیک با مرد صالحی ازدواج خواهد کرد.

تعبیر هندوانه برای زن متاهل

مفسران گفته اند که اگر زن شوهردار خواب ببیند هندوانه در خواب ببیند، این بدان معناست که از زندگی زناشویی خود با شوهرش لذت می برد.

تعبیر هندوانه برای زن باردار

مفسران گفته اند: اگر زن حامله ای خواب ببیند هندوانه ای به تعداد زیاد و درشت و به رنگ سبز روشن است، بیانگر آن است که روز ولادتش نزدیک است و ماده ای به دنیا خواهد آورد. .

خوردن هندوانه در خواب

خوردن هندوانه در خواب بیانگر رهایی از زندان است، خداوند متعال می فرماید: «یکی از خود را با این کاغذ خود به شهر بفرست تا ببیند کدام یک از آن ها پاک ترین غذاست، پس از آن برای شما روزی بیاورد. .» مراد از هندوانه چیست

دیدن هندوانه هندی در خواب

و آن را به مردم داد و در نظر مردم به سنگین و سرد تعبیر می شود، یعنی سخنش در دل دیگران سنگین است و آبگوشت اهل دغدغه است.

هندوانه سبز در خواب

تعبیر به پسر و زن یا کشور می شود، دیدن هندوانه سبز که نرسیده در خواب، دلیل بر سلامت بدن است، در حالی که هندوانه رسیده بیماری است.

دیدن هندوانه زرد برای زنان و مردان

گواه نیکی و نیکی و ستایش.

دیدن هندوانه سبز در خواب

دلیل بر سلامتی و خوردن آن دلیل بر آزادی از زندان و بهبودی بیمار است.

هندوانه زرد در خواب یک زن

ممکن است نشان دهنده صفات زیبا باشد و ممکن است نشان دهنده عیوب ناشی از زبری پوست هندوانه باشد و زرد شدن رنگ هندوانه قرمز گواه طلایی است.

تعبیر هندوانه در خواب زنان مجرد، متاهل و باردار

تعبیر دیدن هندوانه در خواب زن مجرد که سنش بالا رفته، دلیل بر نزدیک شدن روز عقد و بزرگی هندوانه دلیل بر مقام بلند داماد است.

هندوانه سبز در خواب برای زنان مجرد مفید است و خوردن آن در تابستان نشانه خوش شانسی است.

دیدن هندوانه در خواب زن حامله، بیانگر نزدیک شدن به تاریخ تولد یا دختر بودن نوزاد است و دیدن زن حامله که در خواب هندوانه می خورد، دلیل بر سهولت زایمان و سلامت نوزاد است. خوب باش.

دیدن هندوانه در خواب زن متاهل دلیل بر رزق و روزی بسیار است و هر چه اندازه هندوانه بزرگتر باشد دلیل بر فراوانی پول است و خوردن هندوانه سبز و رسیده در خواب زن متاهل دلیل بر حاملگی است.

هندوانه در خواب زن متاهل ممکن است نشان دهنده پسری صالح و درستکار باشد و فراوانی آن دلیل بر ثروت است.

دیدن بریده هندوانه قرمز در خواب مرد مجرد

دلیل بر آمادگی برای ازدواج در همان سال است، اما در خواب مرد متاهل، دلیل بر رزق و روزی بسیار است که بر او و خانواده اش غالب خواهد شد.

خوردن هندوانه قرمز در خواب در تابستان

زمان خوردن هندوانه است، زیرا این نشانه یا رویدادهای شادی است که باعث شادی می شود، یا دریافت کمک در درمان یک موضوع خاص از یک آشنا، یا ثبات و پختگی و تصمیم گیری درست.

خریدن هندوانه برای دیگران در خواب

گواه شنیدن خبر خوشحال کننده و خریدن هندوانه برای خود دلیلی بر شروع به انجام یک دستاورد معین است که یا شوهر به تعویق افتاده است.

تعبیر برس هندوانه در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا