تعبیر استراق سمع در خواب دیدن استراق سمع و تماشا در خواب

مطالب: رویای کسی که مرا تماشا می کند در حال جاسوسی از کسی که می شناسم دارد من را تماشا می کند کسی که مرا تماشا می کند خواب یک مرد غریبه که مرا تماشا می کند

تعبیر تماشا و استراق سمع در خواب

 1. شنيدن، نگاه كردن يا استراق سمع ديگران رؤياهايي هستند كه باعث آشفتگي در روح هر فرد مي شود و نمي توانند بفهمند كه اين رؤيا در خواب نشان دهنده چيست.
 2. هر کس در خواب ببیند که دیگران را استراق سمع می کند، این نشانه کلی بدگویی و بد نامی است که ممکن است در زندگی واقعی خود در معرض آن قرار گیرد و به زندگی اجتماعی، شغلی یا عاطفی او آسیب برساند.
 3. هر کس در خواب خواب ببیند که به سخنان دیگران گوش می دهد و به احادیث و شایعاتی که می گویند گوش می دهد، نشان از سختی های بزرگی است که در اواخر عمرش در انتظار اوست و از سوی مردم مملو از زیان خواهد بود. نزدیک به او
 4. شنيدن در خواب دروغ و غيبت است و هر كه ببيند غيبت مي شنود و بهترين آنها را پيروي مي كند مژده به او مي رسد.
 5. هر کس در خواب ببیند که از پنجره، در یا بازوی کوچکی نگاه می کند، نشان می دهد که ممکن است در محل کار مورد سوء استفاده برخی از همکاران قرار گیرد و مسئولین او خدمات او را رها کنند یا از وظایفش بکاهند. نتیجه شایعات
 6. اگر شخصی در خواب ببیند که شخص دیگری را استراق سمع می کند، بیانگر این است که در دوره آینده شغل خود را از دست خواهد داد یا یکی از پروژه های بزرگی را که در آن شرکت می کرد از دست خواهد داد.
 7. هر کس در خواب ببیند که غیبت های خوب و نیک می شنود، نشانه آن است که چیزهای خوب زیادی به دست خواهد آورد و در آینده بشارتی خواهد شنید که در واقعیت منتظر آن بوده است.
 8. دیدن استراق سمع در خواب، بیانگر دروغ و فریبکاری است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد، به ویژه اگر ببیند که به حرف دیگران گوش می دهد و سپس وانمود می کند که چیزی نشنیده است.
 9. دیدن استراق سمع در خواب اشاره به غیبت و دروغ و نفرتی دارد که حاکم برای بیننده می آورد.
 10. همچنین به افتادن در اعمال حرام بیننده اشاره دارد و یا به روش خیانت و طفره رفتنی که بیننده در رفتار با مردم دنبال می کند، در نهایت ممکن است رؤیت اشاره به خبر بدی باشد که بیننده از شنیدن آن خوشش نمی آید.
 11. هر کس در خواب ببیند که به گفتگوهای بسیار گوش می دهد و کارها را بدون دیگران انجام می دهد، خواب دلالت بر چیزهای خوشی دارد که بیننده خواب بشارت می دهد.
 12. دیدن استراق سمع و استراق سمع به طور کلی به موارد زیادی اشاره دارد که عبارتند از سردرگمی و اضطرابی که بیننده تجربه می کند.
 13. رؤیا اشاره به شایعات، دروغ و نفرتی دارد که حاکم بر بیننده وارد می کند.
 14. هر که در خواب ببیند که کسی را استراق سمع می کند و استراق سمع می کند، رؤیت او حکایت از زیان او و فسخ قراردادهایی است که اخیراً منعقد کرده است، اگر بیننده در تجارت کار کند.
 15. اما اگر بیننده در مقام بلندی باشد، رؤیت حکایت از عزل او از آن مقام دارد.
 16. هر کس در خواب ببیند که دیگران را استراق سمع و استراق سمع می کند، ولی در مقابل آنها ادعا می کند که به آنها توجهی نمی کند و به سخنان آنها گوش نمی دهد، دید او بر فساد رفتار او دلالت دارد و او آدم دروغگویی که دروغ می گوید و طفره می رود.
 17. هر کس در خواب ببیند که شخص خاصی را استراق سمع می کند، خواب بیانگر آن است که بیننده در حال تعقیب عیوب آن شخص است و قصد دارد برخی از امور پنهان آن شخص را فاش کند.
 18. هر که در خواب ببیند که به گفتگوهای بسیار گوش می دهد و کارها را بدون دیگران انجام می دهد، در خواب، به خوبی هایی است که بیننده خواب بشارت می دهد.
 19. دیدن استراق سمع و استراق سمع به طور کلی به چند مورد اشاره دارد که عبارتند از سردرگمی و اضطرابی که بیننده تجربه می کند.
 20. شنیدن در خواب دروغ و شایعه است و ممکن است استراق سمع از جانب سلطان منفور شود.
 21. هر که در خواب ببیند که به حرف شخصی گوش می دهد، اگر تاجر باشد، از عقد بیع کناره گیری می کند و اگر ولی است، عزل می شود.
 22. اگر ببیند که به حرف شخصی گوش می دهد، می خواهد راز و رسوایی او را فاش کند
 23. هر کس در خواب ببیند که غیبت می شنود و از بهترین آنها پیروی می کند، مژده به او خواهد رسید
 24. اگر ببیند که می شنود و وانمود کند که نمی شنود، دروغ می گوید و عادت می کند.

برجسته ترین تعبیر خواب استراق سمع

نشانه شایعه سازی

اگر در خواب دیدید که دیگران را استراق سمع می کنید، مراقب باشید زیرا نشانه شایعه پراکنی در زندگی شما و بد نامی است که ممکن است در زندگی، به خصوص حرفه ای و عاطفی، در معرض آن قرار بگیرید.

نشانه آسیب

رویای استراق سمع و شنیدن شایعات دیگران نیز می تواند به عنوان نشانه ای از آسیبی که از جانب نزدیکان شما وارد می شود و مشکلاتی که در روزهای آینده در انتظار شماست تعبیر شود. نترسید، اما در مراحل بعدی خود مراقب و مراقب باشید.

نشانه کاهش وظایف کاری

در مورد استراق سمع از پنجره یا پشت درهای باز، نشان دهنده آسیب برخی همکاران در محل کار و همچنین امکان کاهش وظایف و صرف نظر از برخی خدمات روزانه است.

نشانه ارتقاء

اگر در خواب ببینید که به سخنان خوبی که در مورد شما گفته می شود گوش می دهید، این یک نوع مثبت اندیشی است و علاوه بر ارتقاء شغلی و افزایش مستمری، چیزهای خوب بسیاری نیز نصیب شما خواهد شد.

تعبیر دیدن استراق سمع – یوتیوب تعبیر دیدن استراق سمع افراد در خواب – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TYpybHRHPQA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا