تعبیر دیدن پیاز در خواب خوردن پیاز در خواب

معنی پیاز برای دختر مجرد، متاهل و باردار، اعم از پوست کندن، خرد کردن، سفید، قرمز، سبز، سبز خشک، ابن سیرین خرید پیاز

تعبیر خواب پیاز

پیاز در خواب به معنای افشای اسرار و قرار گرفتن در معرض رسوایی است، زیرا پیاز سفید رنگ نشان دهنده غم و اندوه شدید و بخل است.

در مورد پیاز قرمز، نشانه سحر است و این چیزی است که قطعاً محبوب نیست.

اگر شخصی پیاز گندیده ببیند، این به معنای همسایه بدی است که به شما نزدیک است و همچنین برای زن شوهر خسیسی است.

اما اگر این پیاز گندیده در خواب مریض ظاهر شود، دلیل بر این است که از این بیماری کاملاً شفا می یابد و سرانجام بهبود می یابد و تعبیر پیاز در خواب مرد، دلیل بر خستگی و سختی است.

 1. دیدن پیاز، سیر یا گلوله ها نشانه مشابهی دارد و اسرار را فاش می کند
 2. دیدن پیاز پوست کنده در خواب، بیانگر غرور و چاپلوسی است، مخصوصاً در خواب برای مردان
 3. پیاز سفید در خواب نماد و نشان دهنده سالی پر از غم و اندوه و خستگی، پول هدر رفته یا هدر رفته، خستگی، سختی، تلاش و دردسر است.
 4. پیاز سفید نماد مرد متکبر، خسیس یا ستمگر است
 5. دیدن پیاز سفید در خواب زن به معنای سخنان بد، اعمال بد، بارداری دروغین، پول مشکوک، حسادت، کینه توزی یا نفرت است.
 6. و اما پیاز قرمز در خواب، اشاره به بدخواهی، شرارت یا فسق است و دیدن پیاز قرمز در خواب مردی نشان دهنده خیر یا رزق و روزی است که در سنین پیری یا به دنیا آوردن پسری پس از سفیدی مو به دست می آورد.
 7. و اما دیدن پیاز خشک در خواب، منظور همسایه حسود، دوست خیانتکار، شوهر بخیل، یا مرضی است که بیننده به زودی از آن شفا می یابد، یا مرگ عزیز و یکی از بستگان بیننده. مجرد بودن یعنی ازدواجی با مشکلات و گرفتاری های زیاد اما در کل ازدواج خوبی است
 8. در مورد اهمیت دیدن پوست کندن پیاز در خواب دختر مجرد، نماد شوهر مغرور و دست کم گرفته شده یا نامزدی است که در زمان خودش به هم می خورد یا حکایت از اخبار دروغ یا شایعات دارد.
 9. در مورد زن متاهلی که در خواب پیاز پوست می کند، این ممکن است نشان دهنده بارداری کاذب یا چیزی باشد که کامل نیست.
 10. و اما زن باردار، دیدن پوست پیاز در خواب، بیانگر زایمان و نزدیک به زایمان است
 11. و اما تعبیر رؤیت مرد به پوست کندن پیاز در خواب، نشانه خستگی و بدبختی است، اعم از مادی، کاری، اجتماعی و زناشویی.
 12. و اما اینکه دختر مجرد در خواب می بیند که پیاز را تکه تکه می کند، بیانگر این است که دختری بر مشکلات زندگی خود غلبه خواهد کرد و ممکن است به زودی خبر ازدواج او را بدهد.
 13. و اما دیدن زن حامله ای که در خواب پیاز می کند، این به او خبر می دهد که به زودی حاملگی او تمام می شود و درد و درد او از بین می رود و چشمانش با نوزادش خنک می شود.
 14. در مورد زن متاهل که در خواب می بیند پیاز را تکه تکه می کند، برای زن متاهل رزق و روزی، موفقیت فرزندان، پس انداز فراوان، ثبات مالی، مالی و اجتماعی، ثبات و آرامش در ازدواج را به تصویر می کشد. زندگی، عدالت شوهر، و استاندارد زندگی مناسب و راحت.
 15. پیاز در خواب برای کسی که پیاز را می خورد بد می دانند، مثلاً اگر بیننده مریض باشد و پیاز بخورد، بیانگر مرگ اوست.
 16. پیاز سبز در خواب کاملاً نشانگر چیز دیگری است، زیرا به معنای سود با تلاش و تلاش است
 17. اگر بیننده مقدار زیادی از آن را بخورد، بیانگر غم و اندوه و جدایی است و علاوه بر آن فراوانی آن به این معنی است که بیننده بیمار از بیماری خود بهبود می یابد.
 18. اگر بیننده در خواب پیاز ببیند و به خوردن آن نزدیک نشود، برای او بهتر است و اگر از آن بخورد برایش بدی می آورد.
 19. از طرف دیگر، اگر بیننده خواب پیاز را پوست کند، نشانگر تملق مردی است.
 20. پیاز در دست خواب بیننده پول است و مسافر سلامت و امنیت در سفر
 21. پیاز زیاد در خواب نشان می دهد که بیننده به خاطر موفقیت های خود با حسادت دیگران روبرو می شود
 22. اگر بیننده خواب پیاز بخورد بر مخالفان او چیره می شود
 23. اگر مزرعه پیاز روبروی بیننده خواب باشد، نشان دهنده این است که رقابت با او روبرو می شود، اما او با شادی با آن روبرو می شود.
 24. اگر در خواب پیاز پخته شده باشد، نشانگر آرامش، آرامش و سودآوری از تجارت است.
 25. اگر پیاز بریده شود و چشم بیننده در خواب سوخته باشد، نشان دهنده پیروزی رقبا بر اوست.

تعبیر خواب پیاز برای خانم های مجرد

پیاز وقتی در خواب دختر مجردی ظاهر می شود، دلیل بر حضور مردی در زندگی اوست و با بخل شدید مشخص می شود و همچنین بیانگر نامزدی است که قبل از زیر پا گذاشتن او به وقت خود تمام می شود. پایان قریب الوقوع ترتیبات ازدواج او

تعبیر خواب پیاز برای زن متاهل

پیاز در خواب زن متاهل حاملگی کاذب است، اما خرد کردن پیاز بیانگر موفقیت فرزندان در آینده و بدست آوردن رزق و روزی فراوان اوست و در دوران آینده خیر و صلاح زیادی نصیب او می شود و زندگی شادی را در کنار او می گذراند. شوهرش که برای او احترام قائل است.

تعبیر خواب پیاز برای زن باردار

پیاز در خواب زن باردار نشانه جنین و نزدیک شدن به تولد است.

و اگر در خواب پیاز را پوست کندن، نشانه آن است که زایمان آسان و بدون خستگی است و جنین خوب می شود و نیازی به اضطراب و تنشی که در آن موقع احساس می کند نیست. اکثر زنان باردار در طول نزدیک شدن به زایمان بسیار نگران هستند و بنابراین در معرض رویاهای زیادی قرار می گیرند که می خواهید به طور موقت آنها را تعبیر کنید.

تعبیر دیدن پیاز در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Ipp5nGNcTus

تعبیر پیاز و سیر – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا