تعبیر دندان آسیاب در خواب دیدن دندان آسیاب در خواب ابن سیرین

مطالب: خواب دندان آسیاب در خواب دختر مجرد و زن متاهل برای زن باردار افتادن از دندان، شکستن دندان آسیاب، خارج کردن دندان آسیاب پوسیدگی امام صادق علیه السلام.

تعبیر دیدن دندان آسیاب در خواب

 1. هر که خود را ببیند که دندان هایش تکان می خورد، یعنی بیمار می شود
 2. کسی که ببیند دندان هایش افتاده یا از بین رفته اند، نشان دهنده این است که صاحب بینایی خواهد مرد.
 3. هر کس در خواب ببیند دندان هایش خورده است، این بدان معناست که صدمه و بلایی بر صاحب بیناست.
 4. هر کس در خواب ببیند دندان هایش به هم می خورد، این بدان معناست که خانواده اش در میان آنها بحث می کنند
 5. هر که در دندان خود چیزی را ببیند که از نگاه کردن به آن بیزار است، نشانگر نقص خانواده اش است
 6. هر کس بوی بد دندان را ببیند، به آبروی خانواده اش تعبیر می شود
 7. هر کس در خواب ببیند که مسواک می زند، این بدان معناست که پول خود را برای آسایش خانواده خرج می کند.
 8. هر که ببیند دندان هایش سفید و زیبا و دراز است، یعنی خانواده ی بینا پول دارند و قوت زیادی خواهند داشت.
 9. هر کس ببیند که دارد دندان می‌برد، یعنی خویشاوندی خود را قطع می‌کند یا بیننده خواب بدون رضایت پول خود را خرج می‌کند.
 10. هر که ببیند دندانهایش از طلا است، اگر بیننده عالم یا شاعر باشد، این برای هر دو بینش نیکو است و برای آنها خیر است.
 11. اگر کسی در خواب ببیند که دندانهایش از نقره است، دلیل بر ضرر اوست.
 12. هر کس ببیند دندان هایش از شیشه یا چوب است، خوابش گویای مرگ است

 13. هر که ببیند جلوی دندان هایش افتاده و دندان های دیگر به جای آن بیرون آمده است، به تعبیر امام ابن سیرین که حالش عوض می شود و حالش عوض می شود، و به تعبیر دیگر آمده است که هر که ببیند. دندان هایش در دستانش می ریزد، این نشان دهنده رزق و روزی است که از پول دریافت می کند.
 14. هر کس ببیند که دندانهای بالایش افتاده و روی رانهایش (سنگ او) افتاده است، نشانگر آن است که بچه دار می شود و اگر دندانهایش به زمین بیفتد، نشانه مرگ است.
 15. در تعبیر دیگری آمده است که افتادن دندان نشان دهنده پرداخت دین است
 16. و در تعبیر دیگر اینکه کسی که دندان هایش می افتد و بعد از بین می رود و دیگر آنها را نمی بیند، این رؤیت نشان می دهد که خانواده اش پیش از او خواهند مرد.
 17. هر که ببیند قلبش دندان دارد، این را با مرگش توضیح می دهد
 18. هر که ببیند دندان هایش شکسته است، خواب است که گویای آن است که به تدریج قرض خود را می پردازد
 19. و کسى که در خواب بدون درد دندانش مى‏ریزد، نشانگر باطل بودن اعمالش است، و اگر احساس درد کند، بیانگر آن است که چیزى از خانه خود را از دست مى‏دهد.
 20. دندان مولر در دندان های خیانت از کسانی که دندان نشان می دهد مانند والدین، فرزندان و همسران ایجاد می شود.
 21. شاید او وارد خانواده اش شده است که باید آنها را تغییر دهند. و دندان آسیاب در خواب بزرگان
 22. و آنچه از دندان آسیاب انسان می افتد. نشان دهنده کمبود پول یا روح است
 23. و هر که در خواب ببیند دندانش کنده شد می میرد و گفته شد: اگر قرض داشته باشد خداوند متعال آن را از طرف او می دهد یا اگر امانتی دارد و به صاحبش می دهد. . و هر کس ببیند که یکی از دندانهای آسیای او درد می کند، سخنان زشتی از نزدیکان خود می شنود

برای برداشتن دندان آسیاب در خواب

رؤیت بیننده از رستگاری دندان آسیاب از لایه بالایی در دامان بیننده، دلیل بر این باشد که در این دنیا فرزند صالحی نصیب او خواهد شد و هر که ببیند دندانش به زمین می افتد، یعنی بیننده بدی هایی را حمل می کند که قبل از مرگ باید از شر آنها خلاص شود تا خدای متعال راضی باشد .

رویای کشیدن دندان یک زن باردار

اگر زن حامله ببیند که دندانش را بیرون می آورد، یعنی فرزند ذکور به دنیا می آورد و این دلیل بر مژده ای است که زن از این خواب و رؤیا به او می رسد.

افتادن دندان در خواب برای زنان مجرد

از دست دادن دندان در خواب یک زن مجرد بیانگر این است که او در برخی از چیزهایی که در اطرافش وجود دارد از سردرگمی رنج می برد و نشانه واضحی از آسیب روانی است که به دلیل فریبکاری که در زندگی با آن مواجه می شود. از دست دادن یک دوستی قوی

بن سیرین تاکید کرد که زن مجردی که دندان هایش در حال افتادن است، نشانه روشنی است که او به شریک زندگی نیاز دارد که تمام لحظات خوب و صمیمی را با او در میان بگذارد و اگر ببیند تمام دندان هایش می افتد، یعنی عمر و رزق و روزی طولانی از جانب خداوند متعال در زندگی و زندگی خود دارد.

افتادن دندان در خواب

و هر که ببیند دندانهایش در دستش می افتد دلیل بر مال زیاد است و اگر ببیند با دست خود دندانهایش را در می آورد دلیل بر مال فراوان است و گرفتن آن از کسی

برای برداشتن دندان آسیاب در خواب برای مردان

دیدن مرد ممکن است به این معنا باشد که همسرش فرزندی به دنیا بیاورد یا یکی از برادران نزاع خود را با او آشتی دهد، در حالی که در صورت افتادن دندان آسیاب به زمین، نشانه مرگ است.

تعبیر دندان در خواب

و هر که دندانهای او را نقطه بیند، دلیل بر بیماری است که بر زندگیشان غالب است و به مرضی مبتلا می شوند که مایه آسیب زندگی و احساس ناراحتی است.

بینایی دندان یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا