تعبیر گرفتن موش در خواب گرفتن موش در خواب

رویایی که موش را برای یک دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، خواه مرده، زنده، بزرگ، کوچک، سفید، سیاه، خاکستری، کشته شده توسط زهر، ضربه شکار و غیره برای ابن سیرین

یا نه :

دیدن موش در خواب به طور کلی

 1. خوب یا چیز خوبی را بیان نمی کند. به سلامت اشاره دارد زیرا نشان دهنده وجود آسیب های مادی مانند از دست دادن و ناامیدی در زندگی کاری است
 2. شخصی که در خواب موش می بیند احساس می کند که هرگز صاحب چیزی نیست و هر چه دارد بیهوده است، این خواب بیانگر ضرر مادی واقعی است.
 3. دیدن موش در خواب نیز بیانگر عدم وجود زن بدخواه و حسود در زندگی انسان است.
 4. از طرفی دیدن موش های متعدد در خواب بیانگر رزق و روزی است
 5. دیدن بسیاری از موش ها در حال تغییر در خانه به معنای آن است که برکت بزرگی در زندگی بینا وجود دارد و در عین حال نشان دهنده کمبود معیشت در طول یک سال است.
 6. اگر انسان در خواب ببیند موشی از جایی بیرون می‌آید، این بینش بیانگر کمبود برکت است.
 7. اما اگر در خواب موش ببینید که در طول روز است، نشان دهنده طول عمر است
 8. و گرفتن موش در خواب، بیانگر وجود زنی حسود و بدخواه است
 9. موش فاضلاب بیانگر ترس و اضطراب یک فرد در جهان است. از آنجایی که راوی خواب از آسیب دشمنان اطراف خود دوری می‌کند، در وحشت زندگی می‌کند و گاهی نیز به دلیل مشکلات کوچک ابراز ناراحتی می‌کند.
 10. رؤیت موش به احوال صاحب رؤیت تعبیر می شود و به طور کلی موش در خواب به معنای فرد ناسالم و ازدواج با منافق دو چهره و وجود ضرر از آنهاست.
 11. و خانه موش در خواب به معنای زن افتاده است
 12. و دیدن تعداد زیادی موش به معنای طول عمر است
 13. موش بازی در خواب به معنای اندیشیدن به دنیا و فراموشی آخرت است
 14. و ديدن موش كه در خواب وارد خانه مى شود، به معناى ارتباط با زنى است كه به صورت فرشته ظاهر مى شود و حقيقت امر او ديو است.
 15. و تعقیب موش یعنی عقد نکاح با زن فریبکار
 16. و خروج موش از هر گوشه ای به معنای حضور پسر بچه است
 17. و وجود موش بر بالین به معنای زنا است
 18. دید موش نشان دهنده وجود خیر در زندگی بیننده خواب است، همانطور که نشان دهنده حضور افرادی است که می خواهند از ثروت بیننده خواب بهره مند شوند و از محدودیت های خود فراتر روند.
 19. دلالت بر مردی بد دل و صاحب حیله و دسیسه دارد
 20. و اینکه مردی که در خواب با موش ملاقات کرد، همانطور که در زندگی واقعی ذکر کردیم با مردی با قلب بد ملاقات خواهد کرد.
 21. دیدن موش در خانه نشان می دهد که دشمنی وجود دارد که به عنوان دوست این فرد حیله گر وارد خانه شما شده و از آن خارج می شود که چهره واقعی را پنهان می کند.
 22. رؤیا نشان می دهد که در بین بستگان شخصی که موش را در خواب گرفته دشمن بدی وجود دارد.
 23. دیدن موش در رختخواب نشانه آن است که همسری بداخلاق خواهید داشت یا خواستگاری برای شما بداخلاق می آورد.
 24. همچنین در خواب به شخصی گفته می شود که فاسد است و گناهان زیادی مرتکب می شود، شخصی در زندگی او وجود دارد که با حسادت به او می نگرد و می توان او را در زمره دشمن قرار داد، او همیشه به دنبال هر راهی است تا بتواند به او آسیب برساند. .
 25. برای یک زن، نشان دهنده زنی ضعیف است که همیشه در غیاب دیگران با آنها صحبت می کند
 26. و هنگامی که موش وارد بالین این زن می شود، نشان دهنده ازدواج او یا ظاهر شدن فردی حیله گر از خانواده است.
 27. دیدن موش زیاد در خواب بیانگر مال و ثروت است

گرفتن موش در خواب

 1. اشاره به شکست یک فرد بی وجدان است که تلاش می کند به شما آسیب برساند. با این حال، شما با تمام آسیب های ناشی از او روبرو خواهید شد و با احتیاط زیادی با این شخص برخورد کرده و تمام تلاش های او برای آسیب رساندن به شما را خنثی کنید.
 2. و اما نظر برخی دیگر از علما و مفسران، دیدن موش مرده در خواب به معنای خلاص شدن از شر افراد بیهوده، خالی گذاشتن کار و یافتن راه صحیح است.
 3. و رؤیت گرفتن موش بر ظاهر زنی در زندگی بینا که ظاهر و اخلاق نیکو دارد و این دور از حقیقت است.
 4. و گرفتن موش در خواب، بیانگر وجود زنی حسود و بدخواه است
 5. گرفتن موش در حال پریدن نشان دهنده دوری فردی است که با سخنان خود در خراب کردن روابط خانوادگی و آسیب رساندن به خانواده نقش داشته است.
 6. بیانگر این است که بیننده احتیاط های مهمی را انجام داده است تا دیگر با او برخورد نکنند
 7. همچنین بیانگر بازگشت از آسیب، به دست آوردن ابرها، یافتن گمشده و رهایی از فقر و نیاز است.
 8. همچنین نشان دهنده پایان مشکلات سلامتی فرد است
 9. همچنین بیانگر بچه دار شدن و خلاص شدن از شر افراد بد ایمان است

دیدن موش مرده در خواب

 1. نشان دهنده وجود دشمن قوی و بدخواه است، یعنی دشمنی وجود دارد که به طور نامرئی پرسه می‌زند، اما قوی است که از آن استفاده کند یا فرصتی برای آسیب رساندن به او باشد.
 2. بیانگر خود ویرانگری دشمن بدون دخالت بیننده است و همچنین بیانگر دوری او از موقعیت های بدی است که ممکن است در معرض آسیب قرار گیرد.
 3. همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که شخص با برخی از اقوام و آشنایان خود قطع رابطه می کند، آنها را نمی بیند و از آنها دور می شود.
 4. اگر انسان در محل کار خود موش مرده ببیند، بیانگر دشمنی انسان با بیننده خواب و بدی است که در درون خود نسبت به او دارد و بیش از آن نمی تواند پنهان کند.
 5. و اما کشتن موش در خواب، بیانگر غلبه بر دشمنان و شکست دادن آنهاست.
 6. دیدن مرگ موش بهتر از دیدن موش در خواب است، زیرا نماد دست های شیطانی، سخنان بد و نیرنگ های بد است.
 7. دیدن موش مرده در خواب به معنای غلبه بر دشمن است و تمام اعمال بد این دشمن به عنوان حسنات ظاهر می شود.
 8. اشاره به حضور زنی یا مردی است که تظاهر به شخصیتی متفاوت با شخصیت خود دارند، اما نمی توانند به آنها آسیبی وارد کنند.
 9. دیدن موش مرده این خواب بیانگر شخصی است که سعی دارد آسایش اطرافیان و شخص بدخواه را از بین ببرد.
 10. و کسي که چنين رؤيايي را ببيند از همه بدي‌هايش مطمئن مي‌شود
 11. و دیدن یک موش مرده در خانه شما نشان دهنده دشمنی است که در بین شما وجود دارد و شرارتی که آن شخص برای شما ایجاد خواهد کرد.
 12. دیدن یک موش مرده در خیابان نشان دهنده مردی است که در حال انجام دسیسه است
 13. در مورد دیدن یک موش مرده در محل کار، این نشان دهنده دشمنی است که قدرت زیادی در کار ندارد

خوردن گوشت موش در خواب

یعنی پول حرام. کسی که این رؤیا را می بیند یا پول حرام می گیرد یا از مردی که پولش حرام است کمک می گیرد.

کشتن موش در خواب

 1. اشاره به پیروزی بینا بر یکی از بدخواهان است که نیت بدی دارد
 2. دیدن موش کشته شده در خواب بیانگر تنهایی فردی است که با نقشه های کوچک مخفیانه سعی در صدمه زدن به مردم دارد.
 3. و زدن موش با آجر در خواب، بیانگر وجود سخنان ناپسندی است که بر پشت کسی که بینایی از زن بد دارد گفته می شود.
 4. گرفتن موش در خواب بیانگر وجود زنی فریبکار است و از آن بهره مند خواهید شد
 5. و بصیرت موش را می کشد برای کارهای بدی که دشمنت انجام خواهد داد و تو از آن مطمئن خواهی بود.
 6. همچنین نشان می دهد که دشمنی وجود دارد که می خواهد به شما آسیب برساند، اما این شخص قدرت کافی برای انجام این کار را ندارد
 7. و کشتن موش با سم در خواب بیانگر تلاش شما برای شکست دادن دشمن است
 8. و کشتن موش با تله بیانگر این است که ترفندهای زیادی انجام شده است
 9. و دیدن اینکه موش را با دستان خود میکشید نشان دهنده توانایی شما برای غلبه بر همه مشکلات پس از قدرتی است که خواهید یافت.
 10. و قاتل موش در رویا بر دشمن وحشتناک خود در زندگی واقعی پیروز می شود. این خواب بیان می کند که در بین دوستان نزدیک شما شخصی وجود خواهد داشت که قصد دارد شما را فریب دهد، اما شما زنده خواهید ماند و او را شکست خواهید داد.
 11. نزاع با موش در خواب بیانگر این است که با دشمن خود وارد جنگ خواهید شد و اگر موش در خواب پیروز شد نشان دهنده شکست شما از دشمن در زندگی واقعی است.
 12. و خواب بیانگر خلاص شدن از دشمن و غلبه بر او و اثبات خود است.
 13. همچنین نشان دهنده نجات از بدشانسی و جلوگیری از چیزهایی است که در صورت ایستاده است
 14. هر کس در خواب موش را بکشد مقامش بالا می رود و از شر مدیری که او را تحت فشار روانی قرار می دهد خلاص می شود.
 15. به تحقق رویاها، نشان دادن شجاعت و اعتماد به نفس بالا اشاره دارد
 16. نشان دهنده دوری زنی است که در مورد یکی شایعات و شایعات مطرح می کند

تعبیر خواب موش – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=7PjpYIq1s5w

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا